Finanse - wykłady - Kapitał obrotowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykłady - Kapitał obrotowy - strona 1 Finanse - wykłady - Kapitał obrotowy - strona 2 Finanse - wykłady - Kapitał obrotowy - strona 3

Fragment notatki:

Następnie zostaną nam przybliżone takie terminy, jak: kapitały w przedsiębiorstwie, ponadnormalny wzrost dywidend, zalety i wady metody Gordona, równanie SMI.

Poznamy rodzaje obligacji, pojęcie kapitału obrotowego netto, cele zarządzania działalnością bieżącą i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.

ZARĄDZANIE FINANSAMI B (WYBRANE FOLIE)
STRUKTURA ZARZĄDZANIA FINANSAMI 1.MAKROFINANSE.
2. INWESTOWANIE (RYNEK FINANSOWY, A WŁASCIWIE FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWY I INSTYTUCJE Z TYM ZWIĄZANE).
3. MIKROFINANSE (FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW)
DŁUGOTERMINOWE DECYZJE INWESTYCYJNE,
DŁUGOTERMINOWE DECYZJE FINANSOWE (STRUKTURA KAPITAŁU, ŻRÓDŁA FINANSOWANIA, POLITYKA DYWIDENDY*),
KRÓTKOTERMINOWE DECYZJE INWESTYCYJNE I FINANSOWE (ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM),
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM*
CZYNNIKI, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
Wzrost tempa rozwoju oraz wzrost zmienności i złożoności otoczenia.
Globalizacja gospodarki.
Rozwój i upowszechnienie komputeryzacji Wzrost ryzyka działalności i rozwój rynków kapitałowych
Powstanie i popularyzacja nowoczesnych funduszy inwestycyjnych i innych instytucjonalnych inwestorów.
Oddzielenie własności od zarządzania
FUNKCJE RYNKU FINANSOWEGO ISTOTNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW:
efektywna alokacja kapitałów
ustalanie ceny kapitału
efektywna alokacja ryzyka wszystkich uczestników rynku
zmiana preferencji czasowej konsumpcji
Stopa zwrotu jakiej oczekują posiadacze kapitału (inwestorzy na rynku kapitałowym) jest kosztem kapitału dla przedsiębiorstwa (które szuka kapitału na rynku).
Ustalenia:
Ryzyko - możliwość uzyskania wyniku innego niż oczekiwany (stąd wariancja jako „naturalna” miara ryzyka)
Awersja do ryzyka - (na gruncie ekonomicznym) oczekiwanie rekompensaty (premii) za ryzyko
Cel działania przedsiębiorstwa - wzrost bogactwa współwłaścicieli przedsiębiorstwa w długim okresie, wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa w długim okresie, wzrost cen akcji zwykłych (udziałów) w długim okresie.
KLASYFIKACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Ze względu na poziom ryzyka:
projekty o niskim poziomie ryzyka (projekty odtworzeniowe, odtworzeniowo-modernizacyjne*, „stare”)
projekty o wysokim poziomie ryzyka (projekty ekspansywne*, „nowe”)
Ze względu na charakter przepływów pieniężnych generowanych przez projekty:
projekty o typowych (klasycznych, standardowych, konwencjonalnych) przepływach pieniężnych (CF), gdy zmiana znaku CF* występuje tylko jeden raz,
projekty o nietypowych, (nieklasycznych, niestandardowych, niekonwencjonalnych) CF, gdy zmiana znaku występuje więcej niż jeden raz,
Ze względu na kierunek i siłę zależności ekonomicznej miedzy przepływami pieniężnymi generowanymi przez projekty:
projekty o niezależne,
projekty współzależne (komplementarne, wzajemnie powiązane, „synergia”)
projekty wzajemnie wykluczające się (substytucyjne, „kanibalizm”) Ze względu na kierunek i siłę zależności statystycznej miedzy przepływami pieniężnymi generowanymi przez projekty.

(…)

… Lyhch), konieczne jest oszacowanie współczynników beta, mimo wielu zastrzeżeń najczęściej wykorzystuje się beta historyczne.
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, wykorzystujemy w tym celu model Gordona. Metoda ta może być stosowana przez przedsiębiorstwa, których akcje znajdują się w obrocie publicznym (bo konieczne jest ustalenie ich wartości rynkowej) oraz w przypadku…
… się,
alternatywna stopa zwrotu, tzn. stopa zwrotu jaką uzyskać można na danym rynku z projektów o zbliżonym poziomie ryzyka,
koszt kapitału związanego z finansowaniem danego projektu (w praktyce najczęściej WACC skorygowany w przypadku, gdy ryzyko projektu jest inne niż średnie ryzyko aktywów przedsiębiorstwa).
WACC Średni ważony koszt kapitału zależy od struktury kapitału i kosztu kapitałów (z różnych źródeł…
… przepływów pieniężnych, należy korygować stopę dyskonta. Najlepsze teoretycznie dostosowanie: wymagana stopa zwrotu to tzw. alternatywna stopa zwroty, ustalana zgodnie z równaniem SML. Konieczne jest oszacowanie współczynnika beta projektu (metoda „czystej gry”, metoda „beta księgowego”). Najczęściej stosowana wymagana stopa zwrotu z projektu to WACC (skorygowany o subiektywnie ustalaną premię…
… wpływ na ryzyko portfela, a więc różne papiery wartościowe mają różne stopnie istotnego ryzyka.
W jaki sposób zmierzyć istotne ryzyko poszczególnej akcji Tendencja akcji do zmian wraz ze zmianami rynku papierów wartościowych jest odzwierciedlona we współczynniki beta. ß jest miarą względnej zmienności w stosunku do przeciętnej akcji.
Akcja przeciętnego ryzyka , to akcja , która ma tendencję…
… kapitału własnego jest w przybliżeniu równy 15,4% Koszt długu ( kredyty bankowe, obligacje) - żądany dochód przez kredytodawców i obligatariuszy
kredyt bankowy Koszt kapitału określa efektywna stopa oprocentowania uzyskanego kredytu. Faktyczny koszt długu ( kd ) jest mniejszy od realizowanej przez inwestora stopy zwrotu ( rd ) ze względu na korzyści wynikające ze zmniejszenia obciążeń podatkowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz