Finanse - wykłady i ćwiczenia, dr Ciuman

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4158
Wyświetleń: 6580
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykłady i ćwiczenia, dr Ciuman - strona 1 Finanse - wykłady i ćwiczenia, dr Ciuman - strona 2 Finanse - wykłady i ćwiczenia, dr Ciuman - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 40 stron i porusza takie zagadnienia jak: pojęcie finansów, mechanizm kreacji pieniądza, funkcje pieniądza, system bankowy, bank centralny, bank komercyjny, funkcje banku centralnego, oddziaływanie banku centralnego na banki komercyjne, rezerwy obowiązkowe, refinansowanie banku, zjawiska finansowe, podział finansów, pozabankowe instytucje finansowe, Najwyższa Izba Kontroli, instytucje finansowe, transakcje, transfery, pożyczki, zjawiska finansowe, stosunki finansowe, metody badań, metody prakseologiczne, metody statystyczne, metody dynamiczne, kategorie finansowe, kategorie przychodowe, kategorie dochodowe, kategorie wydatkowo-kosztowe, kategorie podatkowe, kategorie dłużne, motywy trzymania pieniądza, Keynes, motyw transakcyjny motyw ostrożnościowy, motyw spekulacyjny, pułapka płynności, popyt na pieniądz, Baumol, Tobin, teoria, baza monetarna, agregaty, klasyczna teoria finansów, założenia, liberna teoria finansów, segment rynku pieniężnego, mnożnik kreacji pieniądza, funkcje pieniądza, teoria finansowania antycyklicznego, deficyt, szybkość obiegu pieniądza, rodzaje pieniądza, współczesny pieniądz,

Finanse są rozwinięciem nauki ekonomii politycznej. Finanse wywodziły się z czasownika „finire”- koniec potem były przekształcane następująco, najpierw w „finare” - uregulować do końca, następnie w „finatio” - orzeczenie sądowe kończące spółki, potem w „finanse” - i jest to termin międzynarodowy. Finanse to zasoby pieniężne. Prof. Stefan Bolland ujmuje finanse następująco - to zjawiska i procesy pieniężne. Inni formułują, że finanse to zjawiska ruchu pieniądza. Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych, powstałych w związku z działalnością gosp i społ człowieka. Przedmiotem finansów są wszystkie zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez bank centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne a więc:
Pieniądz,
Kredyt,
Papiery wartościowe, Podatek, Cło.
Mechanizm kreacji pieniądza:
Do XVII w były to kruszce,
XVII w, Anglia był to banknot, który jest wymienialny na kruszce, złoto. Kwity na okaziciela stały się pierwszymi banknotami Jest to zobowiązanie pisemne bankiera (weksel) do wydania w zamian odpowiedniej kwoty w złotych monetach każdemu okazicielowi w każdym czasie. Jest pieniądzem papierowym, pełnowartościowym,
Depozyt - wkład pieniężny w banku. Ludzie przynoszą do banku gotówkę ze względu na wygodę, bezpieczeństwo, inflacje.
Bank emisyjny przekształcił się w dzisiejszy bank centralny. Banki udzielają kredytów. Są pośrednikiem finansowym. Każde udzielenie kredytu przez bank komercyjny jest jednocześnie aktem kreowania pieniądza
r = R/D r - stopa niezbędnych rezerw
R - rezerwy gotówki
D - depozyty, wkłady
Bank komercyjny utrzymują rachunki. Na ten rachunek składają się dwie wielkości:
Pieniądz gotówkowy w kasie banku komercyjnego
Środki pieniężne banku komercyjnego na rachunku w banku centralnym, które mogą być w każdej chwili podjęte z rachunku bankowego w gotówce.
W gospodarce rynkowej mamy dwu szczeblowy system bankowy:
Bank centralny,
System banku komercyjnego
Bank centralny emituje pieniądz gotówkowy, decyduje o rozmiarach bazy monetarnej. Bank komercyjny działa na bazie pieniądza banku centralnego, udziela kredytu i tworzy nowy pieniądz kredytowy, handlowy.
Funkcje pieniądza: miernik wartości (jednostka rozrachunkowa) pieniądz wyraża wartość wszystkich towarów. Wartość towaru wyrażona w pieniądzu jest jego ceną, - środek cyrkulacji (śr wymiany), - środek tezauryzacji (śr przechowywan

(…)

… z działalności NBP, przyjmuje roczne sprawozdania finansowe,
Zarząd NBP - w jego skład wchodzą Prezes NBP jako Przewodniczący Zarządu oraz 6-8 członków Zarządu, w tym 2 wiceprezesów NBP, realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej oraz podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP.
Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) sprawuje nadzór nad działalnością banków. W skład KNB wchodzą:
Przewodniczący Komisji - Prezes NBP,
Z-ca Przewodniczącego Komisji - Minister Finansów,
Przedstawiciel Prezydenta RP,
Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub jego zastępca,
Przedstawiciel Ministra Finansów,
Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.
KNB zajmuje się:
Określaniem zasad działania banków,
Nadzorowaniem banków…
… działalności. W Polsce są nimi:
w odniesieniu do banków komercyjnych - Główny Inspektor Nadzoru Bankowego,
w odniesieniu do towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych - Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, podlegający ministrowi finansów (PUNU + UNFE), w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
W teorii finansów przez instytucje…
… nawet wyższą niż sam reprezentuje. Dzieje się tak dzięki zjawisku „fal wydatkowych”
Wielkość mnożnika jest rosnącą funkcją krańcowej skłonności do konsumpcji i malejącą funkcją krańcowej skłonności do oszczędzania.
Finanse ćw
Geneza Euro:
1950 - Deklaracja Roberta Schumana. Powstanie EWWiS
1958 - Utworzenie EWG
1989 - Raport Delorsa precyzujący powołanie UGW
1992 - Traktat o unii Europejskiej
1.01.1999…
… państwa,
wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
Struktura organizacyjna NBP jest trójszczeblowa, a organami NBP są:
Prezes NBP jest powoływany na wniosek Prezydenta RP przez Sejm na okres 6 lat, przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego a także reprezentuje NBP na zewnątrz,
Rada Polityki Pieniężnej - w jej skład wchodzi Prezes NBP jako Przewodniczący Rady…
… lub zwiększymy produkcję o jednostkę. Do kosztów zalicza się też zysk normalny, wypłacany podmiotowi gospodarującemu za wykorzystanie talentu przedsiębiorczości.
Amortyzacja stanowi część kosztu wytworzenia towarów i usług za pomocą majątku trwałego. Majątek ten zużywany jest w powtarzalnych procesach wytwórczych. Koszty majątku tylko w części obciążają jednostkę towaru i usługę. Amortyzacja jest więc kosztem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz