Finanse- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse- wykład 4 - strona 1 Finanse- wykład 4 - strona 2 Finanse- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse Wykład 4 prof. dr hab. Gabriela Łukasik
Ryzyko w działalności banku
Ryzyko kredytowe- zagrożenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami
Ryzyko rynkowe- ryzyko poniesienia straty na skutek zmiany sytuacji na rynkach finansowych (miara ryzyka- ocena wartości zagrożonej- VAR)
Ryzyko operacyjne- ryzyko straty wynikającej z niewłaściwych (zawodnych) procesów, ludzi, systemów, zdarzeń zewnętrznych
Ryzyko płynności- ryzyko utraty zdolności płatniczej (brak powiązań strumieni wpłat i wypłat)
Ryzyko kapitałowe- utrata kapitału własnego ze wzg na straty, spadek wartości aktywów- wynika z decyzji banków indywidualnych)
Systemowa regulacja działalnosci banku, mają na celu zapewnienei bezpieczeństwa sektora bankowego te regulacje wiaza się z pewnymi regulacjami… ograniczenie koncentracji kredytowej banku , dywersyfikacja, limity kredytowe, ograniczenie wysokości kredytowej w jednej umowie kredytowej do określonego kapitału własnego
Wprowadzenie nadzoru bankowego- Komisja Nadzoru Finansowego- bzpiezeństwo
Zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Narzedzia regulacyjne w globalnym systemie bankowym dla zarzadzania ryzykiem Bzaylejska Umowa Kapitałowa (NUK)
Cel:
Zwiększenie bezpieczeństwa stabilności i poprawa kondycji całego systemu finansowego
Harmonizacja pomiedzy kapitałem regulacyjnym i ekonomicznym
Wzrost efektywności wewnętrznych metod pomiaru i sposobów zarządzania ryzykiem
Kapitały banku (Założenia NUK)
Regulacyjny, fundusze własne banku
Ekonomiczny niezbędne kapitały dla kontynuacji działalności w sytuacji wystąpienie strat
Finanse publiczne- procesy związane z gromadzeniem i podziałem (rozdysponowaniem) publicznych zasobów pieniężnych oraz skutki gospodarcze, społeczne i polityczne będące konsekwencja operacji środkami publicznymi
Polityka fiskalna- działalnośc państwa polegająca na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych (w tym danin publicznych, wydatków, długu publicznego do osiągnięcia założonych celów społecznych i gospodarczych (problem fiskalizmu)
Cel:
Zaspokojenie potrzeb zbiorowych (dostep do dóbr publicznych i społecznych)
Wtórny podział dochodów ustalonych w pierwotnym (rynkowym) podziale
Stabilizowanie gospodarki
Ustawa o finansach publicznych wyróżnia:
Podsektor rządowy (w tym: organy władzy publicznej, kontroli państwowej, administracji rzadowej)
Podsektor samorządowy- jednostki samorządu terytorialnego , ich organy, związki i jednostki dla których organem założycielskim jest jednostka samorzadowa


(…)

…)
Koszty obsługi długu publicznego wymagającego
pokrycia w przyszłości (odsetki)
Ustawa o finansach publicznych
„Minister finansów sprawuje kontrolę nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania zasady, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyc 60 % wartości rocznego produktu krajowego brutto”
Skarbowy papier wartościowy- papier w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem…
…) który upoważnia władze publiczne (rzad) do gromadzenia dochodów i ich wydatkowania zgodnie z planem
Budżet państwa traktuje się jako istotny instrument realizacji polityki fiskalnej
Funkcja alokacyjna- narzędzie podziału na dobra publiczne i prywatne
Funkcja redystrybucyjna- wtórny podział
Funkcja stabilizacyjna- łagodzenie negatywnych skutków cyklu koniunkturalnego
Funkcja fiskalna
Wydatki publiczne Dochody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz