Finanse - wszystko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3416
Wyświetleń: 6587
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wszystko - strona 1 Finanse - wszystko - strona 2 Finanse - wszystko - strona 3

Fragment notatki:
...Finanse są rozwinięciem nauki ekonomii politycznej. Finanse wywodziły się z czasownika „finire”- koniec potem były przekształcane następująco, najpierw w „finare” – uregulować do końca, następnie w „finatio” – orzeczenie sądowe kończące spółki, potem w „finanse” – i jest to termin międzynarodowy.

Finanse to zasoby pieniężne. Prof. Stefan Bolland ujmuje finanse następująco – to zjawiska i procesy pieniężne. Inni formułują, że finanse to zjawiska ruchu pieniądza. Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych, powstałych w związku z działalnością gosp i społ człowieka. Przedmiotem finansów są wszystkie zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez bank centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne a więc:

Pieniądz,
Kredyt,
Papiery wartościowe,
Podatek,
Cło.......Ważną rolę odgrywają międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak: Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
W podmiotowym ujęciu zjawisk finansowych ważną rolę odgrywa parlament, tworzący fundamenty gospodarki pieniężnej, działalności ubezpieczeniowej, fiskalnej, powierniczej i inne. Ustala on normy prawne dla podmiotów posługujących się pieniądzem w czasie pełnienia funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych. Ważną rolę odgrywają też rząd i administracja samorządowa. Na podstawie ustaw określają one szczegółowe warunki zachowania się podmiotów w sferze pieniężnej. Za całokształt zjawisk finansowych w kraju, obok banku centralnego, odpowiada Ministerstwo Finansów. Administracja w swej działalności posługuje się wyspecjalizowanymi podmiotami, do których należą np. urzędy skarbowe i izby skarbowe. W Polsce szerokie kompetencje kontrolne, jeśli chodzi o zjawiska finansowe w sferze publicznej posiada Najwyższa Izba Kontroli (NIK)...

Finanse są rozwinięciem nauki ekonomii politycznej. Finanse wywodziły się z czasownika „finire”- koniec potem były przekształcane następująco, najpierw w „finare” - uregulować do końca, następnie w „finatio” - orzeczenie sądowe kończące spółki, potem w „finanse” - i jest to termin międzynarodowy. Finanse to zasoby pieniężne. Prof. Stefan Bolland ujmuje finanse następująco - to zjawiska i procesy pieniężne. Inni formułują, że finanse to zjawiska ruchu pieniądza. Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych, powstałych w związku z działalnością gosp i społ człowieka. Przedmiotem finansów są wszystkie zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez bank centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne a więc:
Pieniądz,
Kredyt,
Papiery wartościowe, Podatek, Cło.
Mechanizm kreacji pieniądza:
Do XVII w były to kruszce,
XVII w, Anglia był to banknot, który jest wymienialny na kruszce, złoto. Kwity na okaziciela stały się pierwszymi banknotami Jest to zobowiązanie pisemne bankiera (weksel) do wydania w zamian odpowiedniej kwoty w złotych monetach każdemu okazicielowi w każdym czasie. Jest pieniądzem papierowym, pełnowartościowym,
Depozyt - wkład pieniężny w banku. Ludzie przynoszą do banku gotówkę ze względu na wygodę, bezpieczeństwo, inflacje.
Bank emisyjny przekształcił się w dzisiejszy bank centralny. Banki udzielają kredytów. Są pośrednikiem finansowym. Każde udzielenie kredytu przez bank komercyjny jest jednocześnie aktem kreowania pieniądza
r = R/D r - stopa niezbędnych rezerw
R - rezerwy gotówki
D - depozyty, wkłady
Bank komercyjny utrzymują rachunki. Na ten rachunek składają się dwie wielkości:
Pieniądz gotówkowy w k

(…)

… z działalności NBP, przyjmuje roczne sprawozdania finansowe,
Zarząd NBP - w jego skład wchodzą Prezes NBP jako Przewodniczący Zarządu oraz 6-8 członków Zarządu, w tym 2 wiceprezesów NBP, realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej oraz podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP.
Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) sprawuje nadzór nad działalnością banków. W skład KNB wchodzą:
Przewodniczący Komisji - Prezes NBP,
Z-ca Przewodniczącego Komisji - Minister Finansów,
Przedstawiciel Prezydenta RP,
Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub jego zastępca,
Przedstawiciel Ministra Finansów,
Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.
KNB zajmuje się:
Określaniem zasad działania banków,
Nadzorowaniem banków…
… działalności. W Polsce są nimi:
w odniesieniu do banków komercyjnych - Główny Inspektor Nadzoru Bankowego,
w odniesieniu do towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych - Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, podlegający ministrowi finansów (PUNU + UNFE), w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
W teorii finansów przez instytucje…
… nawet wyższą niż sam reprezentuje. Dzieje się tak dzięki zjawisku „fal wydatkowych”
Wielkość mnożnika jest rosnącą funkcją krańcowej skłonności do konsumpcji i malejącą funkcją krańcowej skłonności do oszczędzania.
Finanse ćw
Geneza Euro:
1950 - Deklaracja Roberta Schumana. Powstanie EWWiS
1958 - Utworzenie EWG
1989 - Raport Delorsa precyzujący powołanie UGW
1992 - Traktat o unii Europejskiej
1.01.1999…
… państwa,
wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
Struktura organizacyjna NBP jest trójszczeblowa, a organami NBP są:
Prezes NBP jest powoływany na wniosek Prezydenta RP przez Sejm na okres 6 lat, przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego a także reprezentuje NBP na zewnątrz,
Rada Polityki Pieniężnej - w jej skład wchodzi Prezes NBP jako Przewodniczący Rady…
… lub zwiększymy produkcję o jednostkę. Do kosztów zalicza się też zysk normalny, wypłacany podmiotowi gospodarującemu za wykorzystanie talentu przedsiębiorczości.
Amortyzacja stanowi część kosztu wytworzenia towarów i usług za pomocą majątku trwałego. Majątek ten zużywany jest w powtarzalnych procesach wytwórczych. Koszty majątku tylko w części obciążają jednostkę towaru i usługę. Amortyzacja jest więc kosztem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz