Finanse województwa - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse województwa - wykład - strona 1 Finanse województwa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Marszałek i Urząd Marszałkowski Województwa
Zakres zadań (ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.):
1 rozwój regionalny i tworzenie warunków tego rozwoju, tworzenie dogodnych warunków do
inwestowania, w tym: modernizacja terenów wiejskich, przeciwdziałanie bezrobociu i
aktywizacja lokalnego rynku pracy,
2) wysoko wykwalifikowane usługi publiczne (specjalistyczna służba zdrowia, usługi
kulturalne, szkolnictwo wyższe, kultura fizyczna i turystyka),
3) zagospodarowanie przestrzenne regionu, ochrona środowiska, gospodarka wodna, w tym
ochrona przeciwpowodziowa,
4) transport zbiorowy i drogi publiczne,
5) obronność i bezpieczeństwo publiczne.
Wojewoda i Urząd Wojewódzki
Zakres zadań (ustawa o administracji rządowej w województwie z dnia 5 czerwca 1998 r.):
1) bezpieczeństwo publiczne, obronność,
2) zapobieganie zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska,
3) kontrola i nadzór nad samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkim, w tym zadań
zleconych,
4) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia państwowego.
Podstawowe
1. udziały
*
w
rodzaje
dochodach
stanowiących
dochodów
dochód
budżetu
województw.
państwa
w
wysokości:
1,60 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie
województwa,
* 15,90 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na
terenie
województwa,
2. subwencja ogólna,
3. dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
wykonywane przez województwo na podstawie odrębnych przepisów,
5. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych województwa,
6. odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych,
7. dochody z majątku województwa.
Subwencja ogólna dla województw - części:
* wyrównawcza (kwota podstawowa i uzupełniająca),
* regionalna,
* oświatowa.
Subwencja ogólna dla województwa
Część wyrównawcza
Kwotę podstawową otrzymuje województwo, w którym wskaźnik dochodów podatkowych
(udziały w podatkach dochodowych) na jednego mieszkańca w województwie (W) jest
mniejszy niż wskaźnik dochodów dla wszystkich województw (Ww). Kwota podstawowa
wynosi 70 % różnicy pomiędzy wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W pomnożonej przez liczbę
mieszkańców województwa.
Kwotę uzupełniającą otrzymuje województwo, w którym liczba mieszkańców nie przekracza
3 milionów. Wysokość tej kwoty zależny jest od iloczynu 9 % wskaźnika Ww i liczby
mieszkańców województwa oraz progów dla liczby mieszkańców 2, 2,5 i 3 miliony. Ww =
102,07 zł/1 mieszkańca
Część regionalna wynika z wpłat województw, dla których wskaźnik W jest większy niż 110
% wskaźnika Ww. Kolejny próg wysokości wpłaty to 170 % wskaźnika Ww.
Część regionalna podzielona jest na cztery części:
- 20 % dla województw o stopie bezrobocia wyższej niż 110 % średniej stopy bezrobocia w
kraju,
- 40 % dla województw, w których powierzchnia dróg ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz