Finanse samorządu terytorialnego.Procedura budżetowa w JST

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse samorządu terytorialnego.Procedura budżetowa w JST - strona 1

Fragment notatki:

Procedura budżetowa w JST
Uwarunkowania wewnętrzne procedury budżetowej w JST:
Wielkość JST
Wypracowane formy dialogu między mieszkańcami a organami JST
Tożsamość terytorialna mieszkańców
Uwarunkowania historyczne
Aktywność i poziom kwalifikacji pracowników administracji samorządowej( np. egzekucja należności podatkowych)
Poziom zaangażowania radnych w rozwiązanie problemów wspólnot samorządowych
Poziom rozwoju gospodarczego na terenie danej JST, czyli uwarunkowania lokalne i regionalne wpływające na zarządzanie finansami JST( np. baza podatkowa)
Uwarunkowania zewnętrzne procedury budżetowej w JST:
Formalnoprawne ramy dotyczące konstrukcji uchwały budżetowej JST
Ograniczenia w zakresie możliwości trafnego określenia poziomu dochodów budżetowych( tylko część dochodów zależy od JST; bariery informacyjne z centrum)
Wpływ poziomu: cen towarów i usług konsumpcyjnych, przeciętnych wynagrodzeń, świadczeń emerytalnych, socjalnych na poziom wydatków budżetowych
Zmiany w systemie podatkowym
Zmiany w strategii zarządzania długiem publicznym
Zmiany ustrojowo-prawne dotyczące procesów decentralizacji sektora finansów publicznych
Zmiany dotyczące gospodarki komunalnej( samorządowe zakłady, spółki komunalne)
Czynniki nieprzewidywalne( katastrofy, klęski naturalne, dekoniunktura gospodarcza, gwałtowne zmiany polityczne)
Planowanie budżetu JST!!!
Projekt uchwały budżetowej przygotowuje w gminie odpowiednio wójt(W), burmistrz (B), prezydent miasta(P). w powiecie- zarząd powiatu( ZP), w województwie samorządowym- zarząd województwa( ZW) i przekazuje do dnia 15 listopada roku przed rokiem budżetowym odpowiednio w gminie- radzie gminy (RG), w powiecie- radzie powiatu(RP), w województwie- sejmikowi województwa (SW).
W pracach nad projektem budżetu JST główną rolę odgrywa skarbnik( zajmuje się finansami, rachunkowością, główny księgowy budżetu- wybierany przez organ stanowiący) odpowiednio gminy, powiatu, województwa i referat budżetu odpowiednio urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego Pytania! Kto przygotowuje projekt uchwały budżetowej? Organ wykonawczy
Do kiedy?
Dla kogo? Dla organu stanowiącego
Uchwalanie budżetu JST
Uchwałę budżetową uchwala odpowiednio RG, RP, SW przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 dnia stycznia roku budżetowego. Pytania! Kto uchwala budżet? Organ stanowiący.
Termin do kiedy? 31.01. roku budżetowego
Prowizorium budżetowe- jeżeli z ważnych przyczyn rząd nie może przedstawić uchwały budżetowej. Jeżeli jest na szczeblu centralnym to będzie tez na poziomie samorządowym, nie może być tylko na poziomie samorządowym!

(…)

… budżetowe- jeżeli z ważnych przyczyn rząd nie może przedstawić uchwały budżetowej. Jeżeli jest na szczeblu centralnym to będzie tez na poziomie samorządowym, nie może być tylko na poziomie samorządowym!
Jeżeli RG, RP, SW nie uchwalą uchwały budżetowej w tym terminie budżet ustali w zakresie obowiązkowych zadań własnych i zleconych regionalna izba obrachunkowa do końca lutego roku budżetowego.
Uchwała…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz