Finanse publiczne - wykłady (całość)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - wykłady (całość) - strona 1 Finanse publiczne - wykłady (całość) - strona 2 Finanse publiczne - wykłady (całość) - strona 3

Fragment notatki:

FINANSE PUBLICZNE
Podstawy finansów publicznych
Publiczny system finansowy i jego miejsce w systemie ekonomicznym państwa
Funkcje państwa w gospodarce rynkowej
Specyfika wyboru dóbr publicznych
Formy organizacyjne funkcjonujące w finansach publicznych
Definicja finansów publicznych
Funkcje finansów publicznych
System finansowy państwa
Fundusze publiczne
Budżet państwa
Fundusze celowe
Relacje między budżetem państwa a funduszami celowymi
Pozostałe instytucje o charakterze publicznym
System budżetowy państwa
Zasady gospodarki budżetowej
Klasyfikacja budżetowa
Dochody budżetu państwa
Charakterystyka podatków centralnych
Wydatki budżetu państwa
Racjonalizacja wydatków publicznych
Procedura budżetowa
Organy ochrony budżetowej
System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki
Przychody
Równowaga budżetowa
Istota i czynniki równowagi budżetowej
Deficyt budżetowy
Rodzaje deficytu budżetowego
Źródła finansowania deficytu budżetowego
Dług publiczny
Zasady zaciągania długu publicznego
Rodzaje długu publicznego
Zarządzanie długiem publicznym
Pomoc publiczna i kondycja finansów publicznych
Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej
Klasyfikacja form pomocy publicznej
Szacunki rozmiarów pomocy publicznej w Polsce
SYSTEM FINANSOWY W SYSTEMIE EKONOMICZNYM
Gospodarka pieniężno -finansowa podmiotów sfery realnej jest to gospodarka prowadzona przez podmioty nie finansowe, np. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa.
Elementy składowe systemu finansowego:
Rynkowy (rynkowe instytucje finansowe)
Publiczny (publiczne instytucje finansowe)
Funkcje systemu finansowego (rynkowego i publicznego):
Kapitałowo - redystrybucyjna
Monetarna
Kontrolna
Ad 1)
Związana z zamiana oszczędności w inwestycje; gromadzenie funduszy publicznych


(…)

… przeznaczenie całości dochodów budżetowych na pokrycie całości wydatków budżetowych; wyjątek: występują "małe" budżety funduszy celowych.
Zasada powszechności (zupełności) budżetu
Jest postrzegana jako konieczność włączenia do budżetu wszystkich dochodów i wydatków państwa czyli chodzi tu o budżetowanie brutto. jest realizowana w ten sposób, że podstawowe dochody i wydatki jednostek budżetowych są objęte…
…, zasiłki dla bezrobotnych.
Nadmierne rozbudowanie funkcji redystrybucyjnej utrudnia działanie funkcji stabilizacyjnej a nadmierna stabilizacja może doprowadzić do utrudnienia działania funkcji alokacyjnej. Należy więc szukać złotego środka, który umożliwi prowadzenie polityki budżetowej w ramach finansów publicznych.
WYKŁAD 8 (10.04.2002r.)
Budżet państwa
Budżet państwa pełni wiodącą funkcję (rolę). Dzięki niemu jest rozdzielane 50% PKB. Ma on duże znaczenie polityczne i gospodarcze. Jest jednocześnie zasobem środków pieniężnych i planem dochodów i wydatków sektora publicznego lub jego wyodrębnionej części.
W przypadku, gdy wydatki budżetowe są większe od dochodów budżetowych to budżet może być przyjęty, ale muszą być określone wówczas źródła finansowania wydatków, które nie mają pokrycia…
… niezależnie od ustawy budżetowej. Rola planu dochodów jest także istotna. Mimo, iż trudno jest określić przyszłe dochody budżetowe dokonywane są różnego rodzaju czynności mające na celu przybliżenie tej wartości (dzięki badaniom statystycznym i doświadczeniu).
Budżet jako akt prawny
Uchwalany w formie ustawy nazywanej Ustawą Budżetową, co zapisane jest w konstytucji, która stanowi, że środki finansowe…
… antypodatkowych przez przedsiębiorstwa
Rozbudowa strefy ubóstwa
Krzywa Laffera
W strukturze dochodów budżetowych państwa dominują dochody podatkowe, które wzrosły z 80 do 90%, przy czym największe dochody podatkowe to dochody z podatków pośrednich. Wśród dochodów niepodatkowych dominują natomiast dochody z ceł.
Struktura dochodów w latach 2000-2002.
Jeśli chodzi o ostatni okres to relacja dochodów podatkowych…
… budżetowej
Posiada osobowość prawną
Prowadzi działalność gospodarczą na zasadach samowystarczalności
1
26
Egzamin: test otwarty; zawiera 3 typy pytań (wybór, pytanie- temat otwarty, pytanie kombinowane)
Literatura:
Stanisław Owsiak "Finanse publiczne"
Wiesława Ziółkowska "Finanse publiczne"
Gospodarka pieniężno- finansowa podmiotów sfery realnej
Sfera realna
Publiczny system finansowy
Rynkowy system…
…) były o 21,3% niższe niż w 2000 roku czyli osiągnięto tylko 80,6% poziomu założonego w Ustawie.
Niskie dochody z CIT to efekt:
Spadek rentowności
W końcu kwietnia osiągnięto tylko 3,5% wzrost dochodów, a na cały rok zaplanowano wzrost 18,7%
Wykonanie budżetu 2001
Wykonanie w stosunku do planu nowelizacji w grudniu 2001 Ustawy budżetowej: 93,2%
W wyniku niewykonania planu wydatków:
FUS (Fundusz Ubezpieczeń
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz