Finanse publiczne - wykład - Budżet państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2737
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - wykład - Budżet państwa  - strona 1 Finanse publiczne - wykład - Budżet państwa  - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Wykład II – Finanse publiczne
Finanse publiczne – są to wszelkiego rodzaju procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych
środków pieniężnych. Procesy te muszą działać w oparciu o regulację prawne. Są one pewnym narzędziem finansowania
deficytu państwa i obsługi długu publicznego.
1. Budżet państwa:
Budżet państwa – roczny plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz administracji rządowej. Uchwalony jest przez sejm w formie ustawy na
okres roku budżetowego.
2. Funkcje budżetu państwa:
Ekonomiczne:
 stymulacyjna (bodźcowa)
 redystrybucyjna (gromadzenie i podział dochodów na rzecz podmiotów które w ogóle nie osiągają dochodów lub
osiągają w sposób niewystarczający)
 fiskalna (przejmowanie środków pieniężnych przez państwo)
 alokacyjna (podział środków na dobra publiczne i prywatne)
 stabilizacyjna (stabilizuje gospodarkę)
 informacyjna
Polityczne:
 ustrojowa (pokazuje w jakim kierunku idzie państwo)
 demokratyczna (społeczeństwo ma pewnie wgląd na co wydawane są środki pieniężne. Państwo musi
zainteresować obywateli wykonaniem budżetu)
Ekonomiczno – polityczne:
 koordynacyjna (kontroluje na co wydawane są środki pieniężne)
 kredytowa (możemy sprawdzić zdolność kredytową państwa)
 planowania (zestawienie dochodów i wydatków)
 administracyjna (utrzymuje rząd)
3. Zasady budżetowe:zasada równowagi – wydatki powinny być równe dochodom
zasada zupełności – objęcie budżetem państwa działalności finansowej wszystkich jednostek państwa
zasada realności – muszą być realne dochody i wydatki
zasada jedności – wszystkie wydatki i dochody muszą być ujęte w jednym planie
zasada jawności – powstaje w formie ustawy, możliwy do wglądu
zasada specjalizacji – dokładne określenie źródeł dochodu i przeznaczenia wydatków
zasada operatywności – wskazanie zadań w zakresie gromadzenia dochodów i realizacji wydatków
zasada gospodarności – oszczędne wydatkowanie środków finansowych
zasada jednoroczności – w ciągu jednego roku
zasada zastawienia – zestawienie wydatków i dochodów
zasada uprzedniości – uchwalenie budżetu powinno być przez rozpoczęciem roku budżetowego
4. Dochody państwowe:
Prywatyzacja, cła, sprzedaż obligacji, dotacje unijne, oprocentowanie z kredytów, papiery wartościowe, opłaty sądowe i
notarialne, grzywny, mandaty, odsetki, umowy międzynarodowe, nadwyżki budżetowe, darowizny i spadki.


dochody zwrotne
dochody bezzwrotne (kredyty, pożyczki, lokaty)
 podatkowe (podatki)
 niepodatkowe (inwestycje, dywidendy, dzierżawa, wpłaty nadwyżek dochodów własnych i jednostek
budżetowych, spadki, darowizny, kary, mandaty, umowy międzynarodowe, grzywny)
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Wykład II – Finanse publiczne
5. Wydatki państwa:
Są to środki pieniężne przekazywane z budżetu państwa na finansowanie zadań państwa i jednostek samorządu
terytorialnego.

wydatki bieżące administracji państwowej (na naczelne organy władzy i administracji państwowej, obronę
narodową, policję, sądownictwo, oświata, nauka, ochrona zdrowia, opieka społeczna, ubezpieczenia społeczne)
inne wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych (renty i emerytury, zasiłki)
dotacje przedmiotowe i podmiotowe
wydatki majątkowe (inwestycje na cele publiczne)
subwencje dla organów samorządowych
wydatki na obsługę długu publicznego
wpłaty środków własnych do UE
rozliczenia z bankami
Dotacje – środki przekazywane na określony cel. Podlegają szczególnym zasadom rozliczeń.
Subwencja – środki przekazywane bez żadnego określonego celu.
6. Deficyt budżetowy:
Deficyt budżetowy – nadwyżka wydatków nad dochodami spowodowana niespodziewanymi wydatkami, spodkiem wzrostu
gospodarczego, kryzysem. Opłacamy go z:
 kredyty
 akcje
 papiery wartościowe
 obligacje
Negatywne skutki:
 oprocentowanie
 rosnące zadłużenie
 inflacja
Dług publiczny – zadłużenie państwa u społeczeństwa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz