Finanse publiczne- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne- wykład 5 - strona 1 Finanse publiczne- wykład 5 - strona 2 Finanse publiczne- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse publiczne dr Jolanta Gałuszka
Wykład 5
Pojęcie operacji publicznymi zasobami pieniężnymi J.B. Colbert napisał: Stałą i powszechnie uznawaną we wszystkich krajach świata zasadą jest to, że finanse stanowią najważniejszą i najniezbędniejszą część państwa. jest to materia, która wnika we wszystkie pozostałe sprawy, czy to dotyczy wewnętrznego utrzymania samego państwa, czy też jego pozycji i siły na zewnątrz”.
Można wskazać na dwie definicje: prawną czyli, że zasoby publiczne to środki przeznaczone zasadniczo na wykonywanie usługi publicznej, oddane do dyspozycji osoby publicznej lub pochodzące z kasy publicznej nawet, jeżeli wypłynęły z niej w sposób nieprawidłowy" lub też „są to fundusze i walory należące do organów publicznych lub im powierzonych” czyli, że cechami charakterystycznymi są zasobami publicznymi:
pieniądze i walory,
przynależność do organów publicznych.
oraz o profilu politycznym - czyli takie, „które pozwolą państwu na prowadzenie swej polityki na podstawie mocy dysponowania nimi.”
Niektóre podmioty prywatne lub częściowo prywatne uzyskują prawo użycia uprawnień władzy państwowej i mogą w swych działaniach zastosować przymus. Państwo często przyznaje takim podmiotom uprawnienia podmiotowe publicznych ze względu na interes ogólny. Środki wykorzystywane przez te podmioty prywatne w działaniach mających cechy władzy państwowej sa zatem środkami publicznymi - służą one w istocie działaniom władzy państwowej i z tego powodu zostały wyjęte spod działa praw rynku, charakteryzujących finanse prywatne. Przykładem takich działań są środki będące w dyspozycji ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego - środki te ze względów politycznych zachowują charakter prywatny, gdyż używany jest atrybut władzy państwowej i to zarówno co do pozyskiwania zasobów, które podobnie jak podatki mają charakter władzy państwowej, czy to w odniesieniu do dystrybucji świadczeń. Zatem definicje politologiczną można sformułować następująco:
„Publiczne zasoby pieniężne to środki, którymi dysponują organy publiczne lub prywatne podczas wykonywania zadań władzy publicznej”.
2. Operacje publicznymi zasobami pieniężnymi - cechy charakterystyczne Publiczne zasoby pieniężne wykazują cechę naturalnej mobilności. Jednak ich naturalna płynność jest ograniczona tylko w takim stopniu, w jakim normy prawne nakładają określone procedury dotyczące rozporządzania nimi. Zdecydowanie większa swoboda jest po stronie wydatkowania funduszy niż dysponowania budynkami publicznymi, czy jakimiś ruchomościami. Mobilność łączy się więc z ruchem tj.

(…)

… administracji, lecz także narzędziem realizacji polityki rządu, czyli kwalifikacja wydatków publicznych wg podstawowych obszarów działalności państwa. Komisja E.Hoovera w USA opracowała tę metodę klasyfikacji w 1947r., a od 1951 r. jest ona tam szeroko wykorzystywana. W Holandii wprowadzono ją w 1952 r., a we Francji w 1957 r.. Wyróżnia ona 10 podstawowych obszarów działalności państwa:
władze publiczne i administracja ogólna,
edukacja i kultura,
sfera socjalna, ochrona zdrowia, zatrudnienie,
rolnictwo i gospodarka przestrzenna,
mieszkalnictwo i urbanistyka,
transport i łączność,
przemysł i usługi,
sprawy zagraniczne,
obrona,
wydatki niefunkcjonalne (obsługa długu publicznego i łączna dotacja na emerytury i renty).
Te kategorie są następnie podzielone na 60 podkategorii. Klasyfikacja funkcjonalna podkreśla polityczną i ekonomiczną rolę wydatków publicznych i prowadzi ku klasyfikacji politycznej i ekonomicznej.
klasyfikacja polityczna - wyróżnia wydatki neutralne, nie wpływające bezpośrednio na środowisko społeczne i gospodarcze, oraz wydatki aktywne, których skutkiem jest modyfikacja tego środowiska. W nowoczesnej koncepcji wydatków publicznych uznaje się, że pastwo może i powinno ingerować w życie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz