Finanse publiczne UEK

Nasza ocena:

4
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne UEK - strona 1

Fragment notatki:


Informacje zawarte w notatce to: sektor finansów publicznych, ustawa o finansach publicznych, klasyczna nauka o finansach, funkcja alokacyjna, cechy dóbr publicznych, dobra społeczne, funkcja redystrybucyjna, krzywa Lorentza, podmioty sektora finansów publicznych.
A także: formy organizacyjno- prawne, samorządowe zakłady budżetowe, budżetowanie brutto.
Notatka posiada wiele wartościowych wykresów i rysunków, ułatwiających zrozumienie tematu.

Sektor finansów publicznych
Konstytucja
• Regulacje unijne dotyczące dopuszczalnego poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejska
• Ustawa o finansach publicznych
• Coroczne ustawy budżetowe
• Coroczne uchwały budżetowe samorządów
• Inne ustawy np.. podatkowe
• Akty wykonawcze
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 2140) określa:
• zakres i zasady działania oraz organizacje jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
• zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
• zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
• zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
• zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
• zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
• zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
• zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;
• zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
• szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
• zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
• zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Finanse publiczne - definicje
Finanse publiczne (definicja ustawowa) obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:
1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
2) wydatkowanie środków publicznych;
3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
5) zarządzanie środkami publicznymi;
6) zarządzanie długiem publicznym;
7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.
• Finanse publiczne obejmują procesy i instytucje publicznoprawne związane z procesami gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem i kontrolowaniem wydatkowania. (J. Osiatyński) Przedmiotem finansów publicznych są zjawiska, procesy i instytucje publiczne i prawne związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego oraz normy prawne, które regulują te operacje i sposób działania instytucji.


(…)

…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje…
…, galerie itp.)
• ZUS i zarządzane fundusze, KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
• Narodowy Fundusz Zdrowia ( NFZ),
• PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
• inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego (Ustawy…
… oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Nie zaliczono natomiast do tej grupy wyższych szkół wyznaniowych (takich jak: Papieska Akademia Teologiczna oraz Katowicki Uniwersytet
Lubelski) i niepublicznych szkół wyższych lub zawodowych,
• jednostki badawczo - rozwojowe, w tym instytuty naukowo- badawcze, ośrodki badawczo rozwojowe, centralne laboratoria, (Ustawa 2005)
• Uczelnie publiczne (Ustawa 2009…
… Rada Radiofonii i Telewizji, regionalne izby obrachunkowe (RIO),
prokuratura (powszechna i wojskowa), Rzecznik Interesu Publicznego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna
• Sady i trybunały, które zaliczone zostały do podmiotów sektora publicznego:
o Sad Najwyższy
o sady powszechne
o sady administracyjne
o sady wojskowe
o Krajowa Rada Sadownictwa
o Trybunał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz