Finanse publiczne - pytania, pojęcia, zagadnienie problemowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 7140
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - pytania, pojęcia, zagadnienie problemowe - strona 1

Fragment notatki:

in. pojęcia takie jak: dotacje celowe, fundusz celowy, zakład budżetowy.

Notatka porusza zagadnienie problemowe takie jak: czy możliwość funduszy celowych zakłóca społeczna kontrolę nad przepływami pieniężnymi, jaki sposób finansowania deficytu budżetowego byś polecił.

W notatce znaleźć można również 55 pytań testowych wraz z odpowiedziami.

I. POJĘCIA
Dotacje celowe- może być zwrotna,
- grupa transferów określanych mianem dotacji celowych jest niejednolita.
- można wyróżnić dotacje na: finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
zadania zlecone
zadania realizowane wspólnie przez jednostkę samorządu terytorialnego z organami państwa lub inną jednostką samorządową
dotacje będące rekompensatą ubytku dochodów
- tylko niektóre dotacje przyznawane są jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie kryteriów zobiektywizowanych - należą do nich dotacje przekazywane w związku z ubytkiem dochodów, będącym skutkiem zastosowania ustawowych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych - w świetle obowiązujących przepisów prawnych, o przeznaczeniu tych dotacji decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, oznacza to, że dotacje te nie mają
Fundusz celowy: Fundusz typu budżetowego o charakterze celowym, tworzony w ramach budżetu lub poza nim, stanowiący alternatywne w stosunku do budżetu, źródło finansowania zadań państwa i samorządu terytorialnego
Źródłem dochodów funduszu celowego są:
-dochody typu budżetowego, tj. podatki, opłaty
- przychody ze sprzedaży
- dobrowolne wpłaty ludności i jednostek prowadzących działalność zarobkową
- dotacje z budżetu
są tworzone dla finansowania zadań należących do organów publicznych, które mogłyby być finansowane z budżetu, lecz z pewnych względów uznano, że dla ich realizacji należy stworzyć możliwość finansowania funduszowego najbardziej odpowiadają specyfice działalności inwestycyjnej
w odniesieniu do funduszów celowych nie mają zastosowania:
zasada jedności materialnej budżetu - istnieje bowiem w funduszu ścisłe powiązanie dochodów z celem, czyli ich przeznaczeniem
zasada jednoroczności - w funduszu istnieje możliwość zagwarantowania środków finansowych na realizacje określonego zadania, w następnych latach
zasada powszechności
Płatnik podatku- Płatnik podatku - podmiotzobowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia w wyznaczonym terminie należnego podatku na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.
Subwencja ogólna - nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo. Jest źródłem środków finansowania zadań samorządowych z dziedziny oświaty oraz służy finansowemu wsparciu ekonomicznie słabszych JST. Składa się ona z kilku części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, regionalnej.
Rezerwa ogólna -tworzy się ją w budżecie państwa . Przeznaczana na wydatki nieprzewidziane w trakcie tworzenia budżetu, która nie może być wyższa niż 0,2 % ogólnych wydatków budżetu.
Zakład budżetowy - posiada ułomną osobowość prawną, działalność zakładu jest częściowo odpłatna, jest powiązany z budżetem na zasadzie finansowania metodą netto, może otrzymać dotacje z budżetu, ale nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności, podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

(…)

….
Osobiście wybrała bym finasowanie poprzez sprzedaż paierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym, ponieważ państwo samo decyduje na jakich warunkach sprzedaje te papiery, nie naraża się na wachania % odsetek. Czy finanse JST są zależne od sytuacji finansowej sektora finansów publicznych?
Moim zdaniem są zależne ponieważ to właśnie sektor finansów publicznych przydziela pieniądze JST…
…!)
płacona przez osoby fizyczne
nakaz płatniczy
*jest jednostronnie ustalanym świadczeniem pieniężnym o charakt przymusowym, nieodpłatnym i bezzwrotnym, powszechnie pobieranym na rzecz panstwa lub innych podmiotow publ.prawnych np. samorzadow podatek dochodowy nie dotyczy
- działalności rolnej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek gospodarki leśnej
- Umowa która nie spełnia kryteriów umowy
przedmiotem…
… za swoje zobowiązania, nie jest podmiotem prawa własności; nie jest obciążona podatkami; kierownik jednostki podejmuje decyzje z upoważnienia Skarbu Państwa lub organów jednostek samorządu terytorialnego; świadczy usługi nieodpłatnie; powiązana z budżetem metodą brutto; podstawą jej gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków budżetowych, ustalany przez kierownika jednostki; brak w niej bodźców materialnego…

*płynności
*oszczędności
* akumulacji bogactwa
*kredytowa
*minimalizacji ryzyka
*polityki gosp
Składowe publicznego systemu finansowego:
*instytucje budżetowe i BC
* instrumenty fiskalne
* publ instrumenty finansowe
* instytucje fiskalne segm syst finans
-skladowe rynkowego syst fin:*instrumenty finansowe *rynki finansowe (publ i rynkowy)
*instyt finansowe *zasady
Podmioty sektora finansów publicznych…
leśny
- podatek rolny
-opłaty skarbowe
 
9        Przedmiotem opodatkowania jest ( 4 wpisać)
- posiadanie nieruchomości
- osiąganie dochodów
- dokonanie sprzedaży towarów i usług
- otrzymanie spadku
 

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz