Finanse publiczne - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - pytania i odpowiedzi - strona 1 Finanse publiczne - pytania i odpowiedzi - strona 2 Finanse publiczne - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


1. Czym zajmuje się nauka o finansach publicznych. Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska i procesy związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Nauka o FP bada przyczyny dla których tworzy się fundusze publiczne, jak też różnorodne skutki jakie wywołuje ich tworzenie. Nauka o FP wyjaśnia treść ekonomiczną i społeczną funduszy publicznych, stara się uchwycić związki przyczynowo-skutkowe między gromadzeniem publicznych środków pieniężnych a procesami gospodarowania, procesami społecznymi i politycznymi. Teorie FP były i są podstawą polityki państwa w zakresie wydatkowania publicznego. Związek FP z funkcjonowaniem całej gospodarki narodowej sprawia że teorie FP stanowiły element ogólnej teorii ekonomicznej i wyprowadzanych z niej doktryn ekonomicznych i społecznych. 2. Scharakteryzować teorię Wagnera i Hansena A. Wagner sformułował konieczność szerszej ingerencji państwa w mechanizm rynkowy, natomiast teoretyczne podstawy interwencji państwa w sferze produkcji rozwinął J.M.Keynes. Wagner stwierdził iż wraz z rozwojem społecznym władze publiczne zgłaszają popyt na coraz większe dochody wskutek rosnących wydatków. Potrzeby publiczne rosną szybciej niż potrzeby indywidualne. Wzrost potrzeb zbiorowych ma charakter ekstensywny (rezultat presji społeczeństwa na podejmowanie przez państwo nowych funkcji i obowiązków wobec społeczeństwa) oraz intensywny (rezultat rozwoju cywilizacyjnego i poprzez to poszerzenie i realizowanie nowych zadań wobec społeczeństwa w przyszłości). Jest to koncepcja państwa dobrobytu w którym realizowano wydatki socjalne i ubezpieczenia społeczne. ( Prawo wzrastających wydatków ) A.H.Hansen (teoria neokeynesowska) odrzucił zasadę zrównoważonego budżetu, ponieważ nie może ona byc celem samym w sobie, że powinna być traktowana jako jeden z elementów funkcjonowania ogólnego mechanizmu gospodarki narodowej. Uważał że należy ograniczyć wahania amplitudy cyklu koniunkturalnego poprzez zaciąganie w latach depresji długu publicznego na finansowanie niezbędnych wydatków państwa co jest przejawem zdrowej polityki fiskalnej. Zalecenia działań dla rządu: - państwowe kredyty w bankach handlowych podczas recesji by dać gospodarce impuls rozwojowy - wydatki publiczne p owinny być finansowane przez progresywny podatek dochodowy w chwili przywrócenia równowagi w gospodarce i osiągnięcia stopnia zatrudnienia - wprowadzenie podatku pośredniego - od konsumpcji 3. Scharakteryzować teorie Lernera i Buchanana Teoria Lernera (n eokeynesowska) - w opinii Lernera zasadniczym kryterium stosowania instrumentów fiskalnych po stronie dochodów i wydatków jest skuteczne działanie w celu zapewnienia pełnego zatrudnienia oraz zapobiegania inflacji. Środkiem na to jest regulacja wydatków publicznych. Zaleca większe wydatkowanie w chwili gdy wydatki prywatne są niewystarczające dla pełnego zatrudnienia oraz zastosowania progresywnych podatków, gdy nadmierny wzrost wydatków globalnych grozi wywołaniem zjawisk inflacyjnych. Zakwestionował zrównoważony budżet, niskie podatki, minimalizację długu publicznego.

(…)

… dochód tym wyższy podatek
Podatki liniowe - jedna skala podatkowa dla wszystkich np. 12%
Podział podatków:
a) Podatki bezpośrednie - takie których skutków nie można przerzucić na inny podmiot
- podatek dochodowy od osób fizycznych (19%, 30%, 40% - podatki progresywne - im wyższy dochód tym wyższy podatek), podatek dochodowy od osób prawnych (30%), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów
b) podatki pośrednie - takie których skutki można przerzucić na inny podmiot
- podatek od towarów i usług (zwolniony, 0%, 7%, 22%), podatek akcyzowy, podatek od gier
13. Pierwsze próby interwencjonizmu
Wskutek kwestionowania koncepcji liberalnej zwłaszcza w zakresie wolnego handlu…
… i szkolenia w służbie cywilnej, oraz limity etatów w Policji
- ustala wskaźniki min. waloryzacji rent i emerytur, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów
- prognozowane na 2002 r przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala na poziomie 2.154 zł
- przeznacza część wydatków na realizację programów reformy górnictwa, oraz restrukturyzację przemysłu hutnictwa, żelaza i stali
- ustala składkę na Fundusz Pracy
…. Pojawiła się ilościowa teoria pieniądza. Merkantyliści uważali za bogactwo kraju (poprzez eksport towarów) pracę która wymierzona jest na obce rynki .
Kolbertyzm - J.B. Colbert był doradcą króla Ludwika XIV. Wśród zasług Colberta dla gospodarki Francji należy wymienić standaryzację prawa podatkowego, ceny i administrację, oraz rozbudowę armii lądowej i floty morskiej, zdobywanie kolonii i kompanii…
… instrumentami dochodowymi (podatki, pożyczki) jak i wydatkowymi. Celem stosowania narzędzi interwencji państwa są:
- pobudzenie efektywnego popytu w gospodarce (warunkuje wzrost produkcji, inwestycji i spadek bezrobocia)
- łagodzenie wahań cyklu koniunkturalnego (zasiłki dla bezrobotnych, odpowiednie skale podatkowe - jako automatyczne stabilizatory, opieka socjalna)
14. Kameralizm, Merkantylizm, Kolbertyzm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz