finanse publiczne - podstawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3374
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse publiczne - podstawy - strona 1 finanse publiczne - podstawy - strona 2 finanse publiczne - podstawy - strona 3

Fragment notatki:...Finanse publiczne – inaczej to finansowa aktywność władzy publicznej w obszarze zagadnień społecznych , gospodarczych i politycznych ; to część systemu finansowego , ekonomii które maja wpływ na gospodarkę rynkową , na naukę prawa;

Finanse publiczne wg nauki skarbowości – obejmowały badanie technik i sposobów tworzenia funduszy publicznych oraz ich rozdysponowanie;
Funkcja redystrybucyjna – to wykorzystanie instrumentów gromadzenia oraz wydatkowania funduszy publicznych celem zmniejszenia zróżnicowania sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych

Funkcja redystrybucji ma 3 wymiary :
1. ekonomiczny – to przesunięcie siły nabywczej od osób znajdujących się w lepszej , do osób znajdujących się w gorszej sytuacji ekonomicznej (zasiłki dla osób biednych , różne progi podatkowe )
2. demograficzny – to przesunięcie siły nabywczej od kohorty wieku produkcyjnego na rzecz kohorty poprodukcyjnego i przedprodukcyjnego
3. terytorialny – to przesunięcie sił nabywczych między społecznościami terytorialnymi o różnym poziomie zamożności ( subwencje i dotacje terytorialne)...


...Wierzyciel podatkowy :
-materialny – to ten który czerpie dochód z podatku (skarb państwa gmina, powiat, województwo )
-formalny – to ten który w imieniu wierzyciela materialnego podejmuje określone decyzje , czynności w stosunku do dłużnika podatkowego (organ podatkowy czyli urząd skarbowy)...
zarządzanie długiem publicznym – co to jest dług publiczny , jakie wchodzą w jego skład elementy , kto może zaciągać dług publiczny :
- dług skarbu państwa
- dług jednostek samorządu terytorialnego
- dług państwowych i samorządowych osób prawnych
reguluje ustawa budżetowa ; określa ona zakres upoważnienia do zaciągania limitów zobowiązań które mają wpływ na poziom długu budżetowego ...


Finanse publiczne - inaczej to finansowa aktywność władzy publicznej w obszarze zagadnień społecznych , gospodarczych i politycznych ; to część systemu finansowego , ekonomii które maja wpływ na gospodarkę rynkową , na naukę prawa
Finanse publiczne wg nauki skarbowości - obejmowały badanie technik i sposobów tworzenia funduszy publicznych oraz ich rozdysponowanie WARFARE STATE -
państwo w okresie wojny lata 30 / 40 WELFARE STATE -
lata 50 , państwo dobrobytu , opiekuńcze , wywołało 2 zjawiska : -defamilizacja
-demarketyzacja - państwo przejmuje na siebie regulacje rynku ; zmiana jakościowa
WERKFARE STATE - lata 80 ; koncepcja Regana i Taczer - propozycja zmiany sposobu działania władzy publicznej ; wyrównywanie szans przy wejściu na rynek ; nie wydawać pieniędzy na zasiłki ale na edukacje , naukę ; inwestycje w kapitał ludzki RESOLL EQUITY - wyrównywać wyniki , rezultaty Finanse publiczne wg współczesnej nauki - obejmują badanie nie tylko procesów gromadzenia i wydatkowania publicznych zasobów pieniężnych ale także finanse publiczne starają się wyjaśnić gospodarczą , społeczną oraz polityczną treść tych operacji
Funkcje finansów publicznych - R.A. Musgrafe
-alokacyjna , redystrybucyjna , stabilizacyjna
Funkcja alokacyjna - to konieczność gromadzenia środków finansowych które są niezbędne do dostarczenia dóbr publicznych , powiązana jest z dobrem publicznym Dobro publiczne - to kategoria ekonomiczna , a nie finansowa , finansowana z funduszy publicznych ; dobro to ma 3 cechy :
-nie występuje rywalizacja w konsumpcji
-zerowy , krańcowy koszt dostarczenia tego dobra
-niemożność wykluczenia z konsumpcji
Zerowy krańcowy koszt wytworzenia - to zwiększenie liczby korzystających które

(…)

… -podatek rolny
-podatek leśny
-podatek od środków transportu -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilno-prawnych (decyzje wydaje naczelnik urzędu skarbowego ) Wierzyciel materialny :
Organ podatkowy I instancji ( wierzyciel formalny )
1. Skarb Państwa - naczelnicy urzędów skarbowych -naczelnicy urzędów celnych 2. Gminy
-wójt
-burmistrz
-prezydent miasta
3. Powiaty
-starosta
4…
… zamieszkania , a nie od miejsca zameldowania (osoby fizyczne) ; i od siedziby firmy (osoba prawna) Naczelnicy urzędów skarbowych muszą być członkami korpusu służby cywilnej Możliwość odwołania się od orzeczenia urzędu skarbowego :
-jeżeli II instancja nie zgadza się z naszym odwołaniem wtedy składamy skargę do sądu wojewódzkiego - administracyjnego ( sąd ten nie może wydać decyzji podatkowej , może tę decyzję…
… instrumentów fiskalnych , ale także pożyczek publicznych do łagodzenia wahań popytu globalnego w gospodarce
Funkcja publiczna wg nauki ekonomicznej Funkcja publiczna - (J.R. Hicks) to subdyscyplina mikroekonomii której przedmiotem jest badanie wpływu decyzji fiskalnych władzy publicznej dotyczących struktury systemu podatkowego , oraz wydatków publicznych na równowagę kształtującą się na rynkach czynników…
… definicja finansów publicznych - (art. 3 ust. o finansach publicznych z 30.06. 2005 r. ) - to procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem Procesy - to następujące po sobie działania Gromadzenie - to ruch pieniądza do pozyskania środków publicznych Rozdysponowanie - to również ruch pieniądza zgromadzonych środków publicznych Środki publiczne - to środki na rachunku lokat
… papierów wartościowych, zaciąganie pożyczek , kredytów , spłata udzielonych pożyczek , spłata wcześniej udzielonych pożyczek , od 1999 roku środki z prywatyzacji są przychodem 2. wydatkowanie środków publicznych - na pokrycie wydatków publicznych 3. finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
4. finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu jednostek samorządu terytorialnego - pkt. 3 i 4 dotyczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz