Finanse publiczne i rynki kapitałowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne i rynki kapitałowe - strona 1 Finanse publiczne i rynki kapitałowe - strona 2 Finanse publiczne i rynki kapitałowe - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: finanse publiczne, sektor publiczny, organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli sądowej, ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, decentralizacja, decentralizacja ułomna, decentralizacja pełna, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, zakład budżetowy, komunalny, fundusz celowy, agencje (agendy) rządowe, szkoły wyższe, samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, źródła dochodów, podział podatków, funkcje podatków, dobra publiczne, budżet, rodzaje samorządów, zarząd gminy, zadania gminy, władze gminy, absolutorium, podział dochodów, opłata prolongacyjna, dochody z majątku gminy, uchwała budżetowa, typy budżetowania, budżet zadaniowy, źródła kreacji pieniądza, funkcje banku centralnego, granice akcji kredytowej, operacje otwartego rynku, kredyt refinansowy, rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy.

Wykład 1.
Finanse Publiczne
Sektor publiczny
GUS- zbiór wszystkich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną i nie posiadających os. Prawnej, zarówno państwowych jak i komunalnych, które są podległe organom władzy publicznej, państwowej i samorządowej. Za sektor publiczny uważa się wszystkie te jednostki, które albo stanowią własność skarbu państwa oraz te jednostki, które chociaż formalnie nie stanowią własności wymienionych powyżej publicznych osób prawnych, podlegają organom władzy państwowej i samorządowej. Do tak rozumianego sektora należą nie komercyjne instytucje finansowane ze środków publicznych, ale również przedsiębiorstwa stanowiące co najmniej w 50% własność skarbu państwa/ jedn. Samorządu terytorialnego, nawet jeżeli ich działalność ma ściśle komercyjny charakter
Wyłącza z 1 def. Wszystkie instytucje, które działają w formie przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego, ale nie jest to rozwiązanie niekontrowersyjne ze względu na przyjętą formę przeds. Posiadających osobowość prawną i posiadającą w nazwie spółkę (agencja rozw., pap, agencja informacji inwestycji)- działają pro publico bono (dal dobra publicznego)
Wywodzi się bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych- publicznych pierwszej kolejności posługuje się pojęciem sektor Fin. Publicznych -> budżet państwa
Organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli sądowej, ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki:
-model docelowy jest oparty na jednoznacznym określeniu zasad rozliczania i wykonywania budżetu (w rzeczywistości żaden rząd nie powinien go dostać ze wzgl. na wagę popełnionych błędów- jednak dawane jest `zbiorowe rozgrzeszenie')
-model, który zmierza do jasnego określenia i sprecyzowania zadań oraz sposób odpowiedzialnego programu decentralizacji i ilość środków, jaka jest przekazywana w procesie decentralizacji wraz z zadaniami
-odpowiedzialność za realizację zadań w sytuacji, kiedy samorząd partycypuje w podatkach centralnych
-zwiększenie jawności i przejrzystości w systemie finansów publicznych
-podniesienie efektywności wydatkowanych środków
-wprowadzanie elementów gry rynkowej do sektora finansów publicznych
decentralizacja- bez możliwości ingerowania w decyzję organu przyjmującego (bierze na siebie skutki)
dekoncentracja organ przyjmujący <-> organ ….?
Decentralizacja ułomna- delegowanie zadań, ale organ transferujący pozostawia sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji
Decentralizacja pełna (od 94')- podnosi e

(…)

… własnych.
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia następujące podatki lokalne i opłaty:
podatek od nieruchomości,
podatek rolny,
podatek leśny,
podatek od środków transportu,
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych → karta podatkowa,
podatek od spadków i darowizn,
podatek od posiadania psów,
podatek od czynności cywilno-prawnych,
podatek opłata skarbowa,
podatek opłata…
….
KREDYT REFINANSOWY
Refinansowanie banku polega na udzielaniu kredytów przez BC pozostałym bankom, które w ten sposób mogą upłynnić swoje aktywa
Formy refinansowania:
- kredyt pod zastaw papierów wartościowych tzw. kredyt lombardowy, udzielany w kwocie niższej niż wartość zastawu
- redyskonto weksli handlowych zdyskontowanych poprzednio przez bank handlowy
kredyt redyskontowy = Bank centralny
dyskonto…
… centralnego:
- emisyjna
- bank banków - charakter nadrzędny: BC zapewnia w określonych granicach refinansowanie kredytów udzielanych przez b. handlowe (patrz: kredyt redyskontowy), prowadzi rachunki b. handlowych, na których utrzymuja one swoje rezerwy pieniężne (patrz: stopa rezerw obowiązkowych)
- bank państwa: BC prowadzi wszystkie rachunki rządowe, przeprowadza zlecone mu oeracje finansowe w kraju…
… = kwota weksla × liczba dni * × stopa dyskonta 360 × 100 * liczba dni pomiędzy złożeniem weksla do dyskonta a terminem płatności. [tu: 21 dni]
redyskonto: r = kwota weksla × liczba dni * × stopa redyskonta 360 × 100 stopa redyskonta jest niższa od stopy dyskonta → więcej środków otrzyma bank handlowy od BC BILANS BANKU HANDLOWEGO
* w krajach o gospodarce rynkowej istnieje rynek międzybankowy wytworzony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz