Finanse publiczne i rynki finansowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2184
Wyświetleń: 10010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne i rynki finansowe - strona 1 Finanse publiczne i rynki finansowe - strona 2 Finanse publiczne i rynki finansowe - strona 3

Fragment notatki:
...FINANSE - kategoria należąca do zjawisk społecznych, wyrażają stosunki międzyludzkie
zachodzące za pomocą pieniądza

Zjawiska finansowe - zjawiska ekonomiczne polegające na gromadzeniu i wydatkowaniu zasobów pieniężnych

Pieniądz nieczynny - pieniądz, który nie jest w ruchu, nie można go wydatkowac; nie jest ważny w finansach

NAUKA O FINANSACH - nauka, która bada zjawiska finansowe, zajmuje się pewnymi
prawidłowościami towarzyszącymi tym zjawiskom, bada, analizuje kategorie będące
uogólnieniem zdarzeń finansowych, charakteryzuje i ocenia instrumenty finansowe i instytucje finansowe
Jeżeli mówi się o finansach, to mówi się o pieniądzu realnym, który służy zaspokojeniu ludzkich potrzeb.
Pieniądz tworzy ramy możliwości produkcji i konsumpcji.
Nie ma możliwości podziału i wymiany bez użycia pieniądza....


...1. Istota i zakres rynku pieniężnego
2. Funkcje rynku pieniężnego
3. Klasyfikacja rynku pieniężnego
4. Segmenty rynku pieniężnego

Ad. 1
Na rynku finansowym wyróżnia się:
- rynek pieniężny - segment rynku finansowego, który obejmuje transakcje na instrumentach krótkoterminowych
■ rynek szybkich transakcji, duże zaufanie między dealerami rynku finansowego
■ tworzą go różnego rodzaju decyzje, instrumenty (można je nabywać za pośrednictwem dealera rynku finansowego)
- rynek kapitałowy

Ad. 2
Funkcje rynku pieniężnego:
- regulacja płynności systemu bankowego
- możliwośd realizacji celów polityki pieniężnej
- kreowanie poziomu krótkoterminowych stóp procentowych
- pozyskiwanie krótkoterminowych kapitałów zabezpieczających płynność podmiotom innym niż banki
- dodatkowe źródło finansowania akcji kredytowej lub alternatywa wobec kredytów dla banków komercyjnych
- lokowanie chwilowo wolnych nadwyżek...

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU FINANSÓW
Istota i przedmiot nauki finansów.
Zjawiska finansowe i ich klasyfikacje.
System i mechanizm finansowy.
FINANSE to kategoria, która zajmuje się badaniem zjawisk finansowych. Formułuje i analizuje kategorie finansowe. Charakteryzuje i ocenia instrumenty za pomocą których dokonuje się ruch pieniądza. Nauka o społecznych stosunkach gospodarczych przejawiających się w procesach gromadzenia środków finansowych.
Miejsce zjawisk finansowych wśród zjawisk gospodarczych:
(zjawiska gospodarcze(pieniężne (finansowe)))
Zjawiska gospodarcze - wszystkie zdarzenia jakie zachodzą między ludźmi za pomocą rzeczy
Zjawiska pieniężne - wszystkie zdarzenia jakie zachodzą między ludźmi za pomocą pieniądza
Finanse a procesy:
- proces produkcji i konsumpcji - działanie pośrednie
- proces podziału i wymiany - działanie bezpośrednie
Finanse:
- gospodarka towarowo-pieniężna
- ogół zjawisk związany z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych
- wiążą się z realnie występującym pieniądzem
Postać pieniądza:
- idealna - jako wyobrażenie
- realna - realnie występujący środek płatniczy
GOSPODARKA FINANSOWA to czynnościowe ujęcie zjawisk finansowych polegające na planowaniu operacji pieniężnej, faktycznej realizacji oraz ewidencji i analizie tych operacji.
POLITYKA FINANSOWA to dokonywanie wyboru celów, które mają być osiągnięte w wyniku gospodarki finansowej.
Własność jest to prawo dysponowania zasobem.
Wadą mechanizmu rynkowego jest tworzenie nierówności.
Finanse:
- publiczne - oparte na decyzjach administracyjnych. Ich celem jest zaspokojenie potrzeb ogólnych (społecznych)
- prywatne - oparte na mechanizmie rynkowym. Cel - generowanie korzyści.
Pr

(…)

… dla kilku osób.
Ad. 3
Rozliczenia pieniężne przybierają dwie formy:
1) rozliczenia gotówkowe
- przeprowadza się czekiem gotówkowym lub przez wpłatę lub wypłatę gotówki z rachunku klienta
- jedna ze stron transakcji musi mieć rachunek bankowy, druga go nie posiada
2) rozliczenia bezgotówkowe
- polecenie przelewu
- polecenie zapłaty
- czek rozrachunkowy
- karta płatnicza
te formy podaje prawo bankowe…
… ważność
ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE
- polecenie przelewu - polega na wydaniu bankowi dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku; jest dyspozycją dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela
1. Polecenie przelewu
2. Przelew środków
3. Zawiadomienie o przekazaniu środków
- polecenie zapłaty - stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela
■ warunki prowadzenia rozliczeń poleceniem zapłaty:
1) posiadanie przez wierzyciela i dłużnika rachunków w bankach, które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty
2) udzielenie przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążenia rachunku dłużnika…

Typy rozliczeń pieniężnych:
gotówkowe - przeprowadzone za pośrednictwem czeków i gotówki
bezgotówkowe:
- polecenie przelewu
- polecenie zapłaty
- czek rozrachunkowy
- karta płatnicza
CZEK GOTÓWKOWY - dyspozycja wystawcy czeku do obciążenia jego rachunku kwotą na którą został wystawiony oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na nim.
POLECENIE PRZELEWU - stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela, obciążenie określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. dług < 1000 € polecenie zapłaty niemożliwe
dług < 50 000 € u przedsiębiorców nie mogą być realizowane polecenia przelewu
CZEK ROZRACHUNKOWY - dyspozycja wystawcy czeku udzielona bankowi do obciążenia jego rachunku kwotą na którą czek został wystawiony oraz uznania tą kwotą rachunku…
…)
■ jest to elektroniczny instrument płatniczy generalnie (ale nie tylko) wydawany przez banku
■ narzędzie zdalnego dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
■ w swojej istocie nie jest instrumentem umożliwiającym rozliczenia, uruchamia tylko procedurę rozliczenia środków
■ może być używana jako forma uzyskania gotówki
■ rodzaje:
□ kredytowe - związana z przyznaniem przez bank limitu kredytowego…
… jest pewną osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem powierzone mu środki pod jakimkolwiek tytułem zwrotu
- sprawują bezpośrednią obsługę osób prawnych i fizycznych
- prowadzą samodzielną politykę depozytową i kredytową
- konkurują o klienta
- działają w formie spółek akcyjnych lub spółdzielni
zazwyczaj są to banki uniwersalne

- dominują na rynku pieniężnym
- wzajemne deponowanie przez banki komercyjne czasowo wolnych środków
- operacje dużymi kwotami, między bankami
- mogą być deponowane od 1 dnia do 1 roku
Papiery komercyjne = skrypty dłużne
- pierwsze emisje: lata 50. XX w.
- instrumenty krótkoterminowe, emitowane głównie przez podmioty spoza sektora bankowego
- adresowane przeważnie do nabywców instytucjonalnych
- przeważnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz