Finanse Publiczne - FINANSE PUBLICZNE A FINANSE PRYWATNE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2716
Wyświetleń: 3836
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse Publiczne - FINANSE PUBLICZNE A FINANSE PRYWATNE - strona 1 Finanse Publiczne - FINANSE PUBLICZNE A FINANSE PRYWATNE - strona 2 Finanse Publiczne - FINANSE PUBLICZNE A FINANSE PRYWATNE - strona 3

Fragment notatki:


4) FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH
I. FUNKACJA ALOKACYJNA
II. FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA
III. FINACJA STABILIZACYJNA

POJĘCIE PUBLICZNYCH ZASOBÓW PIENIĘŻNYCH – aspekt prawny
Zasoby pieniężne mają charakter publiczny, jeżeli:
- są to fundusze i walory należące do organów publicznych
- ich przeznaczeniem jest finansowanie dobra/usługi publicznej
- są oddane do dyspozycji podmiotu publicznego, nawet jeśli nie mają w tym momencie określonego przeznaczenia

POJĘCIE PUBLICZNYCH ZASOBÓW PIENIĘŻNYCH – aspekt polityczny
- to środki, którymi dysponują podmioty (publiczne lub prywatne) podczas wykonywania zadań władzy publicznej
- to środki, które pozwalają państwu/samorządom na prowadzenie swojej polityki na podstawie mocy dysponowania nimi

a) FUNKCJA REDYSTYBUCYJNA
oznacza fakt, ze budżet jest podstawowym narzędziem redystrybucji dochodu narodowego
zewnętrznym wyrazem realizacji funkcji jest gromadzenie dochodów (zasadniczo w postaci podatków pobieranych od podmiotów gospodarujących) i przeznaczenie pozyskiwanych środków publicznych zgodnie z prowadzoną polityką społeczno-ekonomiczną
redystrybucja budżetowa realizowana jest również wewnątrz systemu finansów publicznych, czego wyrazem są transfery budżetu państwa na rzecz budżetów samorządowych czy funduszy ubezpieczeń społecznych
b) FUNKCJA STABILIZACYJNA (wyrównawcza)
jej istota sprowadza się do wykorzystywania budżetu, jako narzędzia łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego oraz zapewnienia zrównoważonego zwrotu gospodarki
jej zewnętrznym przejawem jest stworzenie warunków skłaniających poszczególne podmioty gospodarujące do podejmowania lub zaniechania określonych działań

FINANSE PUBLICZNE
PRZEDMIOT I ZAKRES FINANSÓW PUBLICZNYCH
Pojęcie i metoda nauki o finansach publicznych
Finanse publiczne a finanse prywatne
Sektor publiczny a finanse publiczne
Funkcja finansów publicznych
1) FINANSE PUBLICZNE
Zjawisko i procesy związane z gromadzeniem i podziałem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego.
NAUKA O FINANSACH PUBLICHNYCH
- nie ogranicza się do badania gospodarki funduszami publicznymi
- wyjaśnia ich treść ekonomiczną i społeczną
- stara się uchwycić związki przyczynowo-skutkowe między gromadzeniem środków pieniężnych a procesami gospodarowania, procesami społecznymi i procesami politycznymi.
2) FINANSE PUBLICZNE A FINANSE PRYWATNE
FINANSE PUBLICZNE
FINANSE PRYWATNE
Przedmiot zainteresowania badawczego
Nauka o publicznych zasobach pieniężnych
Przedmiotem badań jest posiadane w formie płynnej bogactwo
Zasady funkcjonowania
Równowaga finansowców publicznych i przemieszczania zasobów publicznych są zdominowane Przez interwencję państwa
Równowaga finansów prywatnych i przemieszczania prywatnych zasobów kształtowane są rzez prawa gospodarki rynkowej
Przymus
Państwo dysponuje przymusem w celu zapewnienia sobie wpływów, ale nie podlega przymusowi dokonywania wydatków
Nie istnieją instrumenty przymusu w celu uzyskania wpływów, podmioty mogą być zmuszone do zwrotu długu
Cel
Są instrumentem realizacji interesów ogółu
Są zorientowane na dochody i osiągnięcie zysku
3) FINANSE PUBLICZNE A SEKTOR PUBLICZNY
Stosunki gospodarcze zachodzą w sferze finansowej i rzeczywistej.
Jeżeli zatem w sferze finansów wyróżniamy FINANSE PUBLICZNE I FINANSE PRYWATNE to w konsekwencji w sferze realnej występuje SEKTOR GOSPODARKI PUBLICZNEJ I SEKTOR GOSPODARKI PRYWATNEJ.
Kryteria identyfikacji sektora publicznego:
Kryterium własności Sektor publiczny cechuje się nie

(…)

… gospodarki finansowej
zarządzana jest poprzez dyrektora, którego powołuje i odwołuje organ pełniący funkcję organu założycielskiego
może być tworzona przez ministra lub szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za zgodą Rady Ministrów
Ad 5. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY (art 29 ufp)
jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy
przychody pochodzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone na realizację…

Kontrola w przedmiocie opodatkowania ma dwa podstawowe aspekty:
- kontrola poniekąd samoczynna, która przy rozliczeniach podatkowych występuje w formie sygnałów automatycznych
- kontrola poprzez weryfikację zeznań i deklaracji podatkowych, analizy prawidłowości określenia podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego
ZASADY PODATKOWE
Status klasycznych zasad opodatkowania uzyskały postulaty sformułowane przez A. Smitha:
Równości obciążenia podatkami
Pewności podatku dla opodatkowanego
Dogodności podatku
Taniości podatku
Zasady podatkowe (A. Wagnera)
A. Wagner scharakteryzował zasady podatkowe dzieląc je na cztery grupy:
Zasady polityki finansowej ( skarbowe)
Zasady ekonomiczne (gospodarcze)
Zasady moralno-prawne (sprawiedliwości)
Zasady techniczne
1. ZASADY SKARBOWE:
wydajności
elastyczności…
… : -czynny (władza publiczna: państwowa, samorządowa-ten kto może ustanawiać podatek i pobiera go na swoją rzecz) -bierny(podatnik, płatnik, inkasent)
Przedmiot podatku: -zdarzenie -rzecz
Podstawa opodatkowania: - ilość -wartość
Stawka podatkowa: kwotowe, procentowe, mieszane
Ulgi i zwolnienia (zwyżki podatkowe)
Tryb i warunki płatności
TYPOLOGIA PODATKÓW
1. Kryterium przedmiotowe:
Obrotowe
Dochodowe…
… podatkowej wynikającej z faktur sprzedaży - podatek naliczony - podatek związany z zakupami, zawarty w zakupach (należny w poprzedniej fazie) wynikający z faktur zakupu.
FORMY PODATKU DOCHODOWEGO
Podatek dochodowy celularny - podatek od dochodów cząstkowych
Podatek dochodowy globalny - podatek od wszystkich typów dochodów na tych samych zasadach
ISTOTA PODATKÓW DOCHODOWYCH
Podatki bezpośrednie:
podatki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz