Finanse przedsiębiorstw - Teoria trzech soczewek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstw - Teoria trzech soczewek - strona 1 Finanse przedsiębiorstw - Teoria trzech soczewek - strona 2

Fragment notatki:


Finanse przedsiębiorstw - Teoria trzech soczewek Prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo wymaga zgromadzenia określonych zasobów majątkowych, które są niezbędne do realizacji jego celów. Te określone zasoby majątkowe noszą nazwę kapitału .
Z mikroekonomicznego punktu widzenia przez kapitał należy rozumieć sumę środków, które postawione zostały do dyspozycji przedsiębiorstwa, lub mogą zostać postawione, w celu realizowania określonych zamierzeń.
Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia kapitałów, podzielone zostały one na:
kapitały własne (jednostki gospodarującej powstają z pierwotnych wkładów właścicieli np. akcjonariuszy, członków spółdzielni, udziałowców spółki z o.o. i innych oraz z zysków osiąganych w trakcie działalności podmiotu gospodarującego. Oznacza tę wartość majątku przedsiębiorstwa, która należy do właściciela (właścicieli). Wygospodarowane zyski pozwalają tworzyć rezerwy, kapitał zapasowy czy fundusze celowe. Do kapitałów własnych należą m.in.: kapitał podstawowy, zapasowy i rezerwowy .
Kapitał podstawowy powstaje z wniesionych przy tworzeniu danej jednostki gospodarczej pierwszych wkładów właścicieli (współwłaścicieli). Może one być później podwyższony. Stan tego kapitału musi być zgodny z danymi wynikającymi z rejestru handlowego czy też wynikać ze statusu podmiotu gospodarującego.
Kapitał zapasowy tworzony jest z własnych, wygospodarowanych środków jednostki w trakcie jej funkcjonowania, głównie z zysku oraz dopłat akcjonariuszy, udziałowców spółki czy też spółdzielców. Kapitał zapasowy tworzony jest głównie dla ewentualnego pokrycia strat powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obrachunkowym. Zasady jego tworzenia zależą od formy organizacyjnej firmy (przedsiębiorstwa).
Kapitał rezerwowy ukazywać może różnice z aktualizacji wartości składników majątku, jeżeli różnice te nie były uwzględniane w przychodach lub kosztach. Rezerwy mogą być tworzone na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
Tworzy się je m.in. na należności od dłużników postawionych w stan likwidacji, na należności sporne czyli kwestionowane przez dłużników, na spodziewane straty z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji lub skutków toczącego się postępowania sądowego.
Kapitały własne są niezbędne przedsiębiorstwu do prowadzenia działalności ale także stanowią zabezpieczenia roszczeń wierzycieli. Kapitały własne oraz niepodzielony zysk z ubiegłych okresów mają ograniczony rozmiar, stąd przedsiębiorstwa poszukują dodatkowych źródeł finansowania - kapitały obce - zaciągając zobowiązania.
kapitały obce - obce środki finansowe pozostające w tymczasowej dyspozycji danej jednostki w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami tej jednostki, która wykorzystuje te zewnętrzne środki dla sfinansowania swojej działalności. Są to te wartości wniesione przez zewnętrzne podmioty, które wymagają w przyszłości zwrotu ich właścicielom.


(…)

… przypadających na dany okres wraz z odsetkami niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo przynosi zyski czy też nie. W przypadku niemożności spłaty długu przedsiębiorstwo może zostać postawione w stan upadłości.
Większość przedsiębiorców prowadzących swoją działalność gospodarczą (zwłaszcza w formie spółki akcyjnej) stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości, zobowiązana jest do sporządzenia na dzień kończący rok obrotowy lub na inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych a także na inny dzień bilansowy, o którym mowa w ustawie, sprawozdania finansowego. Pełne sprawozdanie finansowe (w najszerszej postaci) składa się z:
rachunku zysków i strat,
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
bilansu,
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
informacji dodatkowej.
W przedstawionym zestawie dokumentów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz