Finanse przedsiębiorstw (32 strony)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3360
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstw (32 strony) - strona 1 Finanse przedsiębiorstw (32 strony) - strona 2 Finanse przedsiębiorstw (32 strony) - strona 3

Fragment notatki:

W tekście omówiono przykładowo takiej pojęcia jak: finanse jako dyscyplina nauki, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, techniki podejmowania decyzji, kategorie strumieni pieniężnych, rynkowe, ekwiwalentne, transferowe, kredytowe, oszczędności, finanse ludności, finanse gospodarstw domowych, finanse budżetu państwa, finanse ubezpieczeń, finanse banków, finanse instytucji kredytowych, identyfikacja zjawisk finansowych, gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, ruch okrężny kapitału, przemieszczanie się wartości rzeczowych, forma ruchu okrężnego przedsiębiorstwa, środki trwałe, nierównomierny i równomierny ruch okrężny środków obrotowych. Ponadto w notatce omówiono pojęcia: amortyzacja, problemy amortyzacji, proces zużywania fizycznego i ekonomicznego środków trwałych, stawka odpisu amortyzacyjnego, wartość początkowa środka trwałego, wielkość produkcji wykonana w danym okresie, metoda szacunkowa amortyzacji, majątek obrotowy, struktura majątku obrotowego, zobowiązania bieżące, strumienie pieniądza, należności, notatki z finansów, egzamin z finansów przedsiębiorstw, weksle, zapasy, wskaźnik obrotu zapasami, wskaźnik obrotu należnościami, inwestycje i kapitał obrotowy, struktura źródeł finansowania majątku w przedsiębiorstwie, strategia finansowania kapitału obrotowego, źródła finansowania krótkoterminowego, zarządzanie zapasami, teoretyczny stan zapasów z rezerwą bezpieczeństwa, zarządzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie należnościami, Jak obliczyć wartość należności? i inne.

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA NA TLE FINANSÓW JAKO DYSCYPLINY NAUKI.
W naszej literaturze fachowej używa się zamiennie określenia „finanse przedsiębiorstwa" z określeniem „zarządzanie finansami przedsiębiorstwa", a określeń tych nawet ze względu na ich zakres nie można identyfikować. Sama nazwa „zarządzanie finansami przedsiębiorstwa", przyjęta za literaturą zachodnią, budzi już pewne kontrowersje. Wynikają one zarówno z wątpliwości co do treści, jak i zakresu rozpatrywanych zagadnień. Niektórzy autorzy w Polsce, przyjmując nazwę „zarządzanie finansami przedsiębiorstwa", chcą się odciąć od tradycyjnej nazwy „finanse przedsiębiorstw", zwracając uwagę na to, że w podręcznikach z tej dyscypliny są opisywane procesy gromadzenia i wydatkowania pieniądza w nie istniejących już warunkach systemu nakazowo-rozdzielczego. Innym wysuwanym argumentem jest to, że zarządzanie finansami firmy stanowi przede wszystkim pomoc w podejmowaniu decyzji przez praktyków — osoby kierujące przedsiębiorstwami, a zatem jest pożądana koncentracja na problemach organizacji i techniki podejmowania decyzji, zwłaszcza czasu, ryzyka i kryterium. Nie negując tych ostatnich stwierdzeń, trzeba jednak zauważyć, że kryją one w sobie niebezpieczeństwo istotnego ograniczenia przedmiotu badań nad finansami przedsiębiorstwa, które dotyczą przecież całości zjawisk i procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, a nie tylko pewnych ich wycinków i to w sferze praktyki decyzyjnej. Dlatego jesteśmy za szerokim traktowaniem tego przedmiotu, bez względu na spór o jego nazwę, chociaż stwierdzić należy, że określenie „finanse przedsiębiorstwa" wydaje się bardziej adekwatne do treści i zakresu tej dyscypliny.
Przedmiot finanse przedsiębiorstwa może być rozpatrywany w różny sposób. Przede wszystkim w encyklopedycznym ujęciu nauki o finansach traktuje się finanse przedsiębiorstw jako element ogółu zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych lub jako ele

(…)

… występującej w niej konkurencji. Należności obliczamy według wzoru: Należności= [(okres kredytu - miesiące)/12 miesięcy] x całkowita sprzedaż roczna
Należności mogą być długoterminowe i krótkoterminowe. Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż jeden rok.Przy należnościach długoterminowych okres ten jest większy niż jeden rok…
… pieniężne wydatkowane na rzecz przyszłych dostaw, robót lub usług związanych z inwestycjami nie rozliczonymi.
Na przykład prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawo do patentów, projektów, znaków towarowych, wzorów, programów komputerowych.
Zalicza: wydatki poniesione na utworzenie przedsiębiorstwa, które nie służą nabyciu przedmiotów…
… trwały,
wartości niematerialne i prawne,
finansowy majątek trwały,
należności długoterminowe.
Do rzeczowego majątku trwałego przedsiębiorstwa można zaliczyć:
grunty własne,
budynki o różnym przeznaczeniu (np. hale produkcyjne, magazyny, biurowce, budynki mieszkalne),
budowle (np. bocznice kolejowe, gazociągi, wodociągi, sieć centralnego ogrzewania, podstacje trakcji elektrycznej, oświetlenie terenu…
… trwały przedsiębiorstwa obejmuje:
udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
pożyczki długoterminowe udzielane innym przedsiębiorstwom,
długoterminowe papiery wartościowe, które uznano za lokaty, a ich termin realizacji przypada co najmniej po upływie roku.
Za należności długoterminowe przedsiębiorstw są uważane te, dla których termin wymagalności jest dłuższy od jednego roku. Przedsiębiorstwo…
… szybkość otrzymywania należności od odbiorców. Wskaźnik obrotu należnościami obliczamy w następujący sposób:
Wskaźnik obrotu należnościami = Sprzedaż netto
Średni stan należności
Wskaźnik ten informuje, ile razy w ciągu roku przedsiębiorstwo odtworzyło stan swoich należności. Przedsiębiorstwa, chcąc uatrakcyjnić i ułatwić sprzedaż swoich wyrobów, udzielają kredytu towarowego swoim klientom. Przyjmuje…
… do ograniczenia sprzedaży. Przyjmuje się, że im krótszy okres ściągania należności, tym korzystniejsza sytuacja przedsiębiorstwa. Zwiększenie wartości wskaźnika może oznaczać wydłużenie średniego czasu spływu należności, powstanie zatorów płatniczych i przeterminowanie części należności płatnych do jednego roku.
6. INWESTYCJE I KAPITAŁ OBROTOWY
Finansowanie kapitału obrotowego — cykl konwersji pieniądza
Łączną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz