Finanse międzynarodowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - wykład - strona 1 Finanse międzynarodowe - wykład - strona 2 Finanse międzynarodowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rynek walutowy - miejsce w którym dochodzi do konfrontacji popytu i podaży na instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności pochodzące z dwóch różnych krajów.
r.w. jest rynkiem rozproszonym, zdecentralizowanym, największym na świecie, 24h/dobę.
Różnica pomiędzy r. walutowym a r. finansowym polega na tym, że o ile przedmiotem transakcji walutowej są instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności denominowane w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów to w transakcji finansowej chodzi o instrumenty finansowe o różnym stopniu płynności denominowane w jednostkach pieniężnych jednego kraju. Istota transakcji finansowej polega więc na zamianie instrumentu finansowego o najwyższym stopniu płynności (pieniądz) na mniej płynny, ale dochodowy instrument finansowy lub odwrotnie. Obydwa instrumenty muszą być denominowane w tej samej jednostce pieniężnej.
Rynek finansowy - a/ rynek pieniężny - tworzą transakcje instrumentów finansowych charakteryzujących się największym bezpieczeństwem i których termin spłaty nie przekracza 1 roku. Uczestnicy: wielcy klienci instytucjonalni, rządy, banki, niebankowe inst. finansowe, korporacje międzynar. Instrumenty, weksle własne lub trasowane, certyfikaty depozytowe, akcepty bankowe, pożyczki międzynarodowe, pożyczki „call” spłacane na żądanie wierzyciela.
b/ rynek kapitałowy - tworzą transakcje instrumentów finansowych których termin realizacji jest dłuższy niż 1 rok, a które równocześnie mają dużą płynność i wysokie bezpieczeństwo; instrumenty: dłużne (rynek obligacji), kapitałowe (rynek akcji); funkcje r. kapitałowego: a/ zapewnia transfer wolnych funduszy pieniężnych od podmiotów dysponujących nadwyżkami do tych pomiotów, którym brakuje środków na rozszerzenie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej; b/ stwarza mechanizm alokacji zasobów w gospodarce; c/ rynek pierwotny
II. rynek wtórny
c/ rynek kredytowy - na tym rynku zawierane są transakcje między bankami handlowymi a klientami o różnej wiarygodności, którzy nie mają dostępu do żadnego z w/w/ rynków otwartych.; Główna funkcja polega na umożliwieniu zaciągania pożyczek tym podmiotom, które nie mają dostępu do innych źródeł funduszy; instrumenty: kredyt bankowy lub niebankowej instytucji finansowej (hipoteczny, konsumpcyjny - między kredytodawcą a kredytobiorcą jest bezpośredni kontakt a każda umowa jest indywidualnie negocjowana)
d/ rynek pozabilansowych instrumentów finansowych - tworzą instrumenty finansowe, które powodują powstawanie klasycznie rozumianych wierzytelności i zobowiązań, w związku z czym transakcje te są zapisywane poza bilansem. Transakcje: futures, obcyjne na stopy procentowe, swat dot. stó procentowych, futures i obcyjne dotyczące głównych wskaźników..


(…)

… Systemem Banków Centralnych. Zalążkiem ECB jest Europejski Instytut Walutowy.
system waluty złotej
W wyniku ewolucji system dwuwalutowy przekształcił się w drugiej połowie XIXw w system waluty opartej wyłącznie na złocie. Upowszechniło się także przekonanie o jego sprawnym funkcjonowaniu do momentu, gdy bank emitujący pieniądz będzie zdolny w każdej chwili wymienić na złoto wszystkie formy tego pieniądza w postaci banknotów, bilonu oraz pieniądza bezgotówkowego, według prawnie ustalonego parytetu złota. System waluty złotej, porównaniu z innymi systemami pieniężnymi, charakteryzowała duża stabilność w obiegu wewnętrznym i międzynarodowym, wyrażająca się w stosunkowo niewielkich zmianach cen, co głównie stwarzało poczucie pewności działania podmiotom gospodarczym. Proces zastąpienia złota innymi formami…
… operacje dewizowe i dba o sprawne działanie systemów płatniczych, decyduje o emisji banknotów euro, pełni również funkcje doradcze: może wyrażać opinię wobec organów UE i organów narodowych w kwestiach należących do zakresu jego kompetencji. EBC ma być niezależny od jakichkolwiek wpływów politycznych. Wraz z narodowymi bankami centralnymi tworzy Europejski System Banków Centralnych (ESBC) o strukturze…
… mld dolarów, w 1973 - 2,025 mld, w 1999 działalność finansowa zamknęła się kwotą 31,8 mld euro. EIB publikuje kwartalnik EIB Information, dwa razy do roku EIB Papers.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, EBOR, European Bank for Reconstruction and Development, EBRD, międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1991, z siedzibą w Londynie. Skupia ok. 50 państw.
Celem EBOR jest finansowe wspieranie…
… ujawnia się wraz z rozwojem rynku światowego i koniecznością rozliczania transakcji międzynarodowych. Przyczyną był również kryzys systemu waluty złoty oraz kryzys światowego systemu walutowego. Międzynarodowa organizacja Finansowa jest to forma współpracy niezależnych państw w dziedzinie finansów. MFW został utworzony na konferencji Bretton Woods w 1944r. a swoją działalność rozpoczął 01.03.1947r…
… Fundusz Walutowy, International Monetary Fund, międzynarodowa organizacja finansowa, o której powołaniu postanowiono jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju w lipcu 1944. Istnieje jako wyspecjalizowana organizacja ONZ od grudnia 1945 z siedzibą w Waszyngtonie.
Do zadań MFW należy przede wszystkim: popieranie międzynarodowej współpracy walutowej oraz uporządkowanych stosunków…
… zdemonetyzowane.
3 klasyfikacje reguł kursowych (popyt i podaż na rynku decydują o kursie walutowym)
kurs stały (sztywny) a/ w odniesieniu do 1 waluty; b/ w odniesieniu do kosztyka walut
kurs swobodny - pływający, zmienny
rozwiązania pośrednie: a/ kurs sztywny korygowany skokowo; b/ k. pełzający; c/ k. płynny sterowany
Aktualnie na świecie istnieje system wielodewizowy (bo: dywersyfikacja rezerw walutowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz