Finanse międzynarodowe egzamin testy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 6622
Wyświetleń: 19390
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe egzamin testy - strona 1 Finanse międzynarodowe egzamin testy - strona 2 Finanse międzynarodowe egzamin testy - strona 3

Fragment notatki:

W testach tych poruszane są takie tematy jak: teoria równowagi bilansu płatniczego, waluta międzynarodowa, wskaźnik konwergencji, wymienialność całkowita MPW, teoria PPP, stawka referencyjna, kurs forward, kurs stały, inkaso, konferencja z Maastricht. Dane notatki zawierają również opracowania na takie tematy jak: Bank Światowy, Polska w Banku Światowym, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, WTO, Struktura Światowej Organizacji Handlu, OECD, EFTA, EOG, CEFTA, Euro, rynek walutowy, rynek kredytowy, pozycja walutowa, wymienialność walut, rodzaje wymienialności, system waluty złotej, system dewizowo - złoty, system wielodywizowy, funkcja waluty rezerwowej, interwencyjnej, lokacyjnej, transakcyjnej, Europejska Unia Gospodarczo - Walutowa, terminowe kursy walutowe, waluta notowana, formy organizacyjne bankowości międzynarodowej, emisja euroobligacji, przepływy kapitałowe na świecie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju, Międzynarodowe Towarzystwo Finansowe, Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji, transakcje Turbo Forward, kontrakty Future, teorie monetarne, prawo Grassmana, czynniki wpływające na poziom kursu walutowego, rodzaje kursów walutowych, kursy krosowe/krzyżowe, strefa euro, globalizacja rynków finansowych, konsolidacja giełd papierów wartościowych, giełda CME.

Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której:
brak rynku walutowego
funkcjonuje rynek walutowy
brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek”
Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to:
rewaluacja
rewaloryzacja
aprecjacja
Cena 1, 100 lub 1000 jednostek danej waluty obcej wyrażona w walucie krajowej to:
notowanie proste
notowanie pośrednie
notowanie odwrotne
Różnica pomiędzy sumą wartości wszystkich pozycji długich i krótkich w walutach obcych to pozycja walutowa:
pojedyncza netto
maksymalna globalna
Możliwość zaniechania transakcji istnieje w transakcjach:
swap
opcyjnych
futures
Bilans płatniczy obejmuje:
obroty bieżące, kapitałowe i wyrównawcze
obroty bieżące i kapitałowe
obroty bieżące, kapitałowe i spłatę zadłużenia zagranicznego
Polskie przepisy dewizowe zezwalają na:
zatrzymywanie przez przedsiębiorców wpływów z eksportu
dokonywanie przez osoby fizyczne inwestycji portfelowych za granicą
swobodne otwieranie rachunków w bankach za granicą
Inkaso typu D/A to inkaso:
gotówkowe
akceptacyjne
gwarantowane
Akredytywa w której otwierający upoważnia beneficjenta do ciągnięcia traty terminowej na niego to akredytywa:
gwarancyjna
dyskontowa
akceptacyjna
Wymienialność wg standardów MFW dopuszcza stosowanie ograniczeń w zakresie obrotów kapitałowych Bilans płatniczy brutto jest sporządzany na bazie należności i zobowiązań.
Transakcja spot zawarta 29 września zostanie zrealizowana po dwóch dniach roboczych(30,09.)
Kupujący kontrakt futures jest zobowiązany wobec Izby Rozliczeniowej.
Dopuszczalna wielkość pojedynczej pozycji walutowej otwartej wynosi w polskich bankach 15% funduszy własnych banku.
Waluta wyżej oprocentowana ma w kursie terminowym niższy kurs.
Podstawowe dokumenty wymagane przy uwarunkowanych formach zapłaty to dokumenty handlowe dotyczące towarów (inkaso, polisa ubezpieczeniowa)
Czek wystawiony przez bank na rzecz lub zlecenie innego banku to czek bankierski
F 1. Do walut które są notowane w systemie notowań odwrotnych należą funt szterling, dolar kanadyjski i frank szwajcarski.
P 2. Jedną z zalet kursu stałego jest zmniejszenie ryzyka kursowego w transakcj ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz