Finanse i rachunkowość - na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i rachunkowość - na zaliczenie - strona 1 Finanse i rachunkowość - na zaliczenie - strona 2

Fragment notatki:


Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych -Przyjęcie założenia o obiektywnej konieczności istnienia władz publicznych rodzi określone konsekwencje w płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej -wg. Opinii Owsiaka, Pańśtwo nie jest w stanie ''wytwarzać'' dochodów, natomiast dochody te są niezbędne do finansowania prowadzonej przez instytucje publiczne działalności -Państwo musi w sposób szczególny zaspokajać popyt na pieniądz (dochody) Rodzaje dochodów publicznych -zwrotne -bezzwrotne Dochody publiczne dzielimy na: dochody bieżące - obejmują wszystkie wpływy z podatków oraz dochody niepodatkowe (np. składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe, cło, wpłaty z zysku NBP i spółek Skarbu Państwa), dochody kapitałowe (majątkowe) - obejmują dochody ze sprzedaży niefinansowych aktywów kapitałowych, aktywa niematerialne, zapas Istota wydatków publicznych uzasadnienie wydatków publicznych znajdujące wyraz w potrzebach kolektywnych oraz w polityce społecznej i gospodarczej państwa, rozmiary wydatków publicznych i związana z tym kwestia granic wydatków publicznych, czyli ustalenie, do jakiego stopnia wydatki publiczne nie zakłócają funkcjonowania mechanizmu rynkowego, rozłożenie ciężarów wydatków publicznych na poszczególne grupy społeczne czy nawet konkretne osoby, udział poszczególnych osób, grup zawodowych, zbiorowości lokalnych itp. w korzyściach wynikających z wydatków publicznych, racjonalność wydatkowania środków publicznych osiągana przez stosowanie właściwych metod planowania i rozdysponowywania tych środków, efektywność wydatków publicznych. Rodzaje wydatków publicznych wiążące się z klasycznymi funkcjami publicznymi państwa (obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwosci, administracja publiczna) socjalne funkcje władz publicznych ekonomiczne (gospodarcze) funkcje władz publicznych Główne instrumenty redystrybucyjne a)budżet państwa Jest najwyższej rangi planem finansowym polityki państwa oraz narzędziem polityki społecznej , uwzględniającym planowane dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy . b) Budżet samorządowy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki samorządowej. Ma formę aktu normatywnego , tj. uchwały , uchwalanej przez organ władzy samorządowej na okres roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy. Fundusze celowe - fundusze stworzone do finansowania takich zadań należących do organów publicznych (państwowych lub samorządowych), które mogłyby być finansowane z budżetu , lecz z pewnych względów uznano, iż dla ich realizacji należy stworzyć odrębne budżety. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz