Finanse i rachunkowość budżetowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i rachunkowość budżetowa - strona 1 Finanse i rachunkowość budżetowa - strona 2 Finanse i rachunkowość budżetowa - strona 3

Fragment notatki:
...FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Finanse – to zjawiska i procesy pieniężne. Tam gdzie nie występuje pieniądz, w gospodarce bezpieniężnej, naturalnej, nie ma również finansów. Nauka finansów bada strumienie pieniądza przepływające między podmiotami gospodarczymi w toku procesów wytwarzania, podziału i wymiany, spożycia i akumulacji rzeczowej, jak również zasoby pieniądza gromadzone i rozdysponowane w toku tych procesów.

FINANSE DZIELĄ SIĘ NA:
I. Finanse prywatne – są to finanse obejmujące wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, w tym wszystkie przedsiębiorstwa prywatne, spółki, itp.
Finanse prywatne składają się z 4 kategorii zjawisk finansowych:
1) FINANSE UBEZPIECZEŃ – obejmują sposoby gromadzenia i wydatkowania środków przez podmioty sektora ubezpieczeń. W ramach finansów ubezpieczeń analizuje się działalność zakładów ubezpieczeniowych w formie spółki akcyjnej, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz podmiotów sektora publicznego, którymi są:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego....


...Podatki spełniają 3 podstawowe funkcje
1) Funkcja fiskalna Podatki sa głównym źródłem dochodów państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych
2) Funkcja stymulacyjna Podatki sa wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa.
3) Funkcja redystybucyjna Podtki sa instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Zjawisko rozkładóu dochodów z punktu widzenia kryterium rówmności ananlizuje się za pomoca tzw. krzywej Lorentza. Frzywa tA reprezentuje idealny / absolutny rozkład dochodu w społeczeństwie....


(…)

… państwa w stosunku do jego wydatków (inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami).
ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO MOGĄ BYĆ:
Kredyty bankowe udzielane przez bank centralny;
Emisja papierów wartościowych, np. obligacji, weksli, bonów skarbowych;
Podwyższenie stopy podatkowej;
W ostateczności dodatkowa emisja pieniądza.
Przekroczenie deficytu budżetowego jego bezpiecznej granicy, czyli 5% PKB…
… się:
Pokrycie wydatków na cele ogólne;
Ukierunkowanie działalności lokalnej zgodnie z założeniami polityki społeczno - gospodarczej państwa;
Zmniejszenie dysproporcji między różnymi regionami krajów.
W teorii finansów publicznych wyodrębnia się następujące zasady polityki budżetowej:
ZASADA BUDŻETOWANIA - polega na włączeniu danej jednostki państwowej do właściwego budżetu pełnymi kwotami, czyli wszystkimi dochodami i wydatkami;
ZASADA ZUPEŁNOŚCI- budżet swym zasięgiem powinien obejmować całą działalność państwa wszystkie jego dochody i wydatki;
ZASADA JEDNOŚCI - dotyczy wewnętrznej strony budżetu i wymaga by wszystkie dochody budżetowe tworzyły jeden ogólny zasób środków pieniężnych, by nie występowało wiązanie określonych dochodów budżetowych.
ZASADA JAWNOŚCI- wymaga, by wydatki i dochody budżetowe nie były tajne;
ZASADA RÓWNOWAGI BUDŻETWOEJ - suma planowanych i rzeczywiście wydatkowanych środków nie może być wyższa od sumy przewidywanych lub osiąganych dochodów budżetowych;
ZASADA SZCZEGÓŁOWOŚCI - dochody i wydatki powinny zostać w ustawie budżetowej ujęte w sposób szczegółowy a nie ogólny.
Budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego zwanego dalej rokiem…
…)
Przedmiot podatku Rzecz lub zjawiska, zdarzenia, z którymi prawo wiąże powstawanie obowiązku podatkowego.
Podstawa podatku Przedmiot podatku wyrażony wartościowo lub ilościowo
Stawka podatku Stopa podatkowa - to część podstawy opodatkowania, która jako podatek podlega odprowadzeniu na rzecz budżetu Państwa lub gminy.
Skala podatkowa Zbiór stawek podatkowych stosowanych przy wymiarze określonego podatku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz