Finanse - Finanse jednostek samorządu terytorialnego WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 6741
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - Finanse jednostek samorządu terytorialnego WYKŁAD - strona 1 Finanse - Finanse jednostek samorządu terytorialnego WYKŁAD - strona 2 Finanse - Finanse jednostek samorządu terytorialnego WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 4 strony zawiera informacje na temat: co to jest zdecentralizowany model dochodowości, model scentralizowany i model mieszany, co się składa na dochody gminy, jakie wyróżniamy rodzaje podatków lokalnych, co się składa na dochody transferowe oraz na subwencje ogólne oraz dotacje celowe, skąd się biorą dochody powiatu, dochody w województwie, co to są zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Finanse – wykład 
FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
str. 1 FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W teorii wyróżnia się 3 modele dochodowości jednostek samorządu terytorialnego. 
  Pierwszy model jest to model zdecentralizowany. Polega on na samowystarczalności 
finansowej jednostek samorządowych zakładając pełny rozdział dochodów paostwa i samorządów. 
  Drugi model jest to model zcentralizowany  w którym jednostki samorządu terytorialnego są 
całkowicie finansowane przez paostwo. W modelu tym nie występują dochody własne. 
  Trzeci model jest to model mieszany. W tym modelu jednostki samorządu terytorialnego są 
finansowane przez paostwo, posiadają dochody wspólne z paostwem oraz dochody własne. W Polsce występuje model mieszany, wynika to z zapisów Konstytucji RP oraz ratyfikowanej przez Polskę Europejską Kartę Samorządu Lokalnego. Istnienie modelu mieszanego wynika z dwóch przesłanek: 
o  Po pierwsze wyodrębnienie w dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
dochodów z podatków i opłat może prowadzid do nierównomiernych wpływów do budżetów i ograniczad realizację wyznaczonych zadao 
o  Po drugie ze względu na znaczenie niektórych zadao w paostwie konieczne jest ich 
dotowanie ponieważ istnieje ryzyko że same jednostki samorządowe nie byłyby skłonne do ich realizacji 
  
Dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego 
 
 
 
 
 
Środki transferowe w postaci 
Dochody własne 
Dochody wspólne z paostwem 
subwencji ogólnej i dotacji 
 
celowych 
(Finansowane przez paostwo) 
Udziały w podatkach centralnych (dochodowy od osob fizycznych i prawnych) zostały wliczone do dochodów własnych od stycznia 2004r  Dochody gminy:  
I.  Dochody własne: 
1.  Wpływy z podatków (podatki lokalne) 
  Podatek od nieruchomości 
O stawkach uchwalanych przez gminę 
  Rolny   
 
 
 
 wójt, burmistrz, prezydent 
Trafiają do budżetu gminy 
 
Leśny   
 
 
 
  Od środków transportowych  
Od czynności cywilnoprawnych       
 
Od spadków i darowizn 
 
 
O stawkach nie uchwalanych przez gminę  
  Dochodowe wypłacane w formie  
Organem: naczelnik Urzędu Skarbowego 
 karty podatkowej 
Najpierw trafiają do US potem do budżetu gminy 
 Władztwo podatkowe: - ustalanie poziomu (max stawki podawanie są w obwieszczeniu Ministra Finansów) - wprowadzenie ulg, zwolnieo - rozkładanie na raty  
2.  Wpływy z opłat 
  Skarbowa   Targowa (stawka uchwalana przez gminę) Paweł Czudecki Finanse – wykład 
FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
str. 2 
  Miejscowa (stawka uchwalana przez gminę)   Uzdrowiskowa (stawka uchwalana przez gminę) 

(…)

…%)
 podatek dochodowy od osób prawnych 6,71%
II. Dochody transferowe
1. Subwencja ogólna
 Częśd wyrównawcza
 Równoważąca
 oświatowa
2. Dotacje celowe przyznawane są na następujące rodzaje zadao
 Finansowanie lub dofinansowanie zadao własnych
 Na finansowanie zdao zleconych z zakresu administracji rządowej
 Na finansowanie zadao wynikających z umów międzynarodowych
 Na finansowanie zadao wynikające…
… terytorialnego
11. Udziały w podatkach bezpośrednich
i. podatek dochodowy od osób fizycznych (docelowo 10,25 %)
ii. podatek dochodowy od osób prawnych 1,4%
12. 25-cio % udział w dochodach budżetu paostwa z tytułu zarządzania majątkiem
skarbu paostwa.
II.
Dochody transferowe
1. Subwencja ogólna
 Częśd wyrównawcza
 Równoważąca
 oświatowa
2. Dotacje celowe przyznawane są na następujące rodzaje zadao…
… i województwach.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – są finansowane przez organ zlecający
zadanie w formie dotacji. Są wykonywane w całym paostwie według identycznych reguł.
Przykłady zadao zleconych (komisje poborowe, urząd stanu cywilnego, rejestracja pojazdów,
kartografia, geodezja)
o Obowiązkowe – wynikają z ustaw
o Nieobowiązkowe – wynikają z porozumieo. Porozumienia te mogą byd zawarte…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz