finanse definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse definicje - strona 1 finanse definicje - strona 2 finanse definicje - strona 3

Fragment notatki:
...Finanse- są to zjawiska i procesy pieniężne, które powstają w związku z działalnością gospodarczą i społeczna człowieka. Finanse– są to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych Pojęciem finanse obejmujemy tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem do uruchomienia zasobów pieniężnych w przeszłości
Gospodarka finansowa – działania podmiotów w dziedzinie zjawisk pieniężnych polegające na przygotowaniach operacji pieniężnych, realizacji tych operacji ich zjawisk i analizie. Polityka finansowa – dokonywanie wyboru celów, które mają być osiągnięte w wyniku gospodarki finansowej, metoda i sposobów działania dla osiągniętych tych celów....


...Fundusz celowy – powołany ustawą, którego przychody pochodzą ze środków publicznych a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. Może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany. 
Budżetowanie brutto – umożliwia pokrywanie wydatków niezależnie od wysokości przychodów uzyskiwanych przez daną jednostkę organizacyjną. 
Budżetowanie netto – umożliwia jednostce elastyczność finansowania uzależnienie wysokości wydatków od otrzymania odpowiednich dochodów pobudza do efektywnej gospodarki finansowej. 
Administracja finansów publicznych: 
Minister Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej Urzędy Skarbowe i Izby Skarbowe Generalny Inspektor Celny – inspekcja celna Główny Urząd Ceł Samorządowe Kolegia Odwoławcze Regionalne Izby Obrachunkowe  Najwyższa Izba Kontroli ...

Finanse- są to zjawiska i procesy pieniężne, które powstają w związku z działalnością gospodarczą i społeczna człowieka. Finanse- są to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych Pojęciem finanse obejmujemy tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem do uruchomienia zasobów pieniężnych w przeszłości
Gospodarka finansowa - działania podmiotów w dziedzinie zjawisk pieniężnych polegające na przygotowaniach operacji pieniężnych, realizacji tych operacji ich zjawisk i analizie. Polityka finansowa - dokonywanie wyboru celów, które mają być osiągnięte w wyniku gospodarki finansowej, metoda i sposobów działania dla osiągniętych tych celów. Celem polityki finansowej jest tworzenie przesłanek dla możliwie optymalnego bytu społeczeństwa przez:Stymulowanie trwałego rozwoju gospodarczego i pełnego wykorzystania potencjału gospodarczego (w tym znaczenie bezrobocia)Zaspokojenie potrzeb społecznychNauka finansów ma za przedmiot ekonomiczną stronę gospodarowania pieniądza w sektorze publicznym, instytucjach finansowych, przedsiębiorstw i gospodarkach domowych. Nauka ta zajmuj e się badaniem ruchu pieniądza: tworzenie w systemie bankowych, krążenie miedzy jednostkami gospodarującymi osiadaniem w postaci oszczędności i rezerw pieniężnych. Nauka finansowa bada bardziej szczegółowo wewnętrzną strukturę zjawisk pieniężnych, jeszcze szczegółowiej badają to gałęzie nauki finansów (finanse publiczne, bankowość)Gromadzenie może następować w formie: bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka)Wydatkowanie pieniądza może dokonać się w formie transferu lub w postaci realizacji.
Podstawowe funkcji finansów:
Fiskalne
Pozafiskalne (dzielimy na: alokacyjne, dystrybucyjne, stabilizacyjne i koordynacji)
Funkcja stabilizacyjna - p

(…)

… nie jest jednorodny bo: 
- po stronie dochodów znajdują się prognozy ich wielkości - po stronie wydatków znajdują się nieprzekraczalne limity 
 Budżet strukturalny - hipotetyczny stan budżetu w sytuacji, gdy produkcja = produkcji potencjalnej 
 Budżet cykliczny - stanowi różnicę rzeczywistego stanu budżetu i budżetu strukturalnego 
 Prowizorium budżetowe - tymczasowy, przejściowy plan finansowy, w którym dochody…
…, proces gospodarczy dzieli się na odseparowane od siebie sfery zjawisk: Sferę realną (zatrudnienie, produkcja, wymiana, konsumpcja, inwestycje) Sferę pieniężną (krążenie pieniądza w roli środowiska wymiany towarów na rynku)
Wyznaczanie przez pieniądz ogólnego poziomu cen opiera się na ilościowej teorii pieniądza tzn. przeciętny poziom cen jest wyznaczany przez ilość pieniądza na obiegów określonym czasie…
… VIII 2009 roku o finansach publicznych Ordynacja podatkowa z 29 VIII 1997 Ustawa o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z 13 XI 2003 Prawo dewizowe z 27 VII 2002 roku Ustawa o NBP z 29 VIII 1997 Ustawy międzynarodowe SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organy władzy publicznej w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwa i ochrony prawa, sądy, trybunały Jednostki samorządu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz