Filtracja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filtracja - wykład - strona 1 Filtracja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

FILTRACJA    Filtracj a jest to proces wykorzystywany nie tylko podczas oczyszczania wody,  ścieków i powietrza ale także i gleby.  Filtracja  jest procesem  złożonym, składającym się z kilku procesów jednostkowych,  które wpływają na usuwanie podczas filtracji cząstek o rozmiarach od 0,1 do 50  m.  Cz ą stki te s ą  mniejsze ni ż  pory złó ż  filtracyjnych.  W pocz ą tkowej fazie procesu filtracji  cząstki fazy stałej osiadają na przegrodzie  filtracyjnej,  nast ę pnie  na osadzonej fazie stałej,  tworz ą c porowat ą  struktur ę  osadu  filtracyjnego.  O przebiegu procesu filtracji decyduj ą właściwości hydrauliczne warstwy filtracyjnej, a  wi ęc:  porowato ść  uziarnienia,  szorstko ś ci cz ą stek,  sferyczno ść  okre ś lona kształtem cz ą stek i sposobem ich uło ż enia .  Podczas filtracji ciecz przep ływa w danym kierunku i z określoną prędkością przez  materia ł porowaty, który jest złożem filtracyjnym.  Wyznaczenie rzeczywistej warto ś ci pr ę dko ś ci przepływu  oraz  długo ś ci drogi w  przypadku filtracji  jest  niemożliwe.  W praktyce przybli ż a si ę  pr ę dko ść  filtracji ilorazem  objętości przepływającej w  okre ślonym czasie do przekroju złoża filtracyjnego (Vt/S), zaś  długo ść  drogi  cieczy  wysoko ś ci ą  zło ż a .  Podczas zatrzymywania cz ąstek na złożu filtracyjnym współdziałają  mechanizmy  transportu i przyci ą gania.  Mechanizm  zatrzymywania zanieczyszcze ń obejmuje wiele zjawisk, m.in.:  cedzenie  sedymentacj ę  flokulacj ę  kohezj ę  (spójno ść )  adhezj ę  (przyleganie cieczy do ciała stałego)  dyfuzj ę  adsorpcj ę  oddzia ływania elektrostatyczne.  O transporcie zanieczyszcze ń decydują następujące procesy:  cedzenie  wychwytywanie  sedymentacja  dyfuzja  przep ływ hydrodynamiczny  flokulacja.  D ługo ść  cyklu filtracji jest limitowana jako ś ci ą  cieczy po filtracji oraz warto ś ci ą  strat ci ś nienia.  Po osiągnięciu krańcowych wartości tych parametrów, filtry należy płukać.  Zjawiskiem przeciwstawnym do przyci ą gania jest odrywanie cz ą stek .  Je ś li podczas przepływu cieczy zatrzymane wcze ś niej cz ą stki przedostaj ą  si ę  do filtratu to oznacza,  ż e wyzwolił si ę  mechanizm odrywania.  Odrywanie  zachodzi cz ęsto podczas płukania filtrów  na skutek działania  hydraulicznego  lub te ż  kolizji mi ę dzy ziarnami zło ż a a oderwanymi cz ą stkami.  Filtracj ę  stosuje si ę do usuwania zawiesin po II stopniu oczyszczania ścieków (po 

(…)

… prędkością przez
materiał porowaty, który jest złożem filtracyjnym.
Wyznaczenie rzeczywistej wartości prędkości przepływu oraz długości drogi w
przypadku filtracji jest niemożliwe.
W praktyce przybliża się prędkość filtracji ilorazem objętości przepływającej w
określonym czasie do przekroju złoża filtracyjnego (Vt/S), zaś długość drogi cieczy
wysokością złoża.
Podczas zatrzymywania cząstek na złożu filtracyjnym współdziałają mechanizmy
transportu i przyciągania.
Mechanizm zatrzymywania zanieczyszczeń obejmuje wiele zjawisk, m.in.:
cedzenie
sedymentację
flokulację
kohezję (spójność)
adhezję (przyleganie cieczy do ciała stałego)
dyfuzję
adsorpcję
oddziaływania elektrostatyczne.
O transporcie zanieczyszczeń decydują następujące procesy:
cedzenie
wychwytywanie
sedymentacja
dyfuzja
przepływ hydrodynamiczny…
… jest niemożliwe.
W praktyce przybliża się prędkość filtracji ilorazem objętości przepływającej w
określonym czasie do przekroju złoża filtracyjnego (Vt/S), zaś długość drogi cieczy
wysokością złoża.
Podczas zatrzymywania cząstek na złożu filtracyjnym współdziałają mechanizmy
transportu i przyciągania.
Mechanizm zatrzymywania zanieczyszczeń obejmuje wiele zjawisk, m.in.:
cedzenie
sedymentację
flokulację
kohezję…
… zawiesin po II stopniu oczyszczania ścieków (po
osadnikach wtórnych) lub po procesach chemicznego strącania lub koagulacji.
Filtrację można prowadzić w filtrach jednowarstwowych i wielowarstwowych,
powolnych i pospiesznych.
Proces filtracji należy optymalizować dobierając warunki:
temperatura
szybkość przepływu
wysokość i rodzaj warstwy wypełnienia
pH
impregnacja złóż itp.
Podczas oczyszczania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz