Filtracja-opracowanie - INFILTRACJA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filtracja-opracowanie - INFILTRACJA - strona 1 Filtracja-opracowanie - INFILTRACJA - strona 2 Filtracja-opracowanie - INFILTRACJA - strona 3

Fragment notatki:

FILTRACJA
usuwa zawiesiny i zasocjowane z nimi zanieczyszczenia, wyróżnia się filtry: - powolne, których skuteczność oczyszczania jest sumą efektów uzyskanych podczas filtracji pospiesznej oraz procesów biochemicznych zachodzących z udziałem bakterii saprofitycznych zasiedlających złoże filtrów powolnych. powolna- 0,1- 0,3 m/h
- pospieszne (najczęściej stosowane ) *grawitacyjne, * ciśnieniowe, * specjalne (np. kontaktowe, dwustrumieniowe), // posp- powyżej 25 m/h 10 m/h
- do odżelaziania i odmanganiania.
Filtry kontakt- zach w nich koagulacja, kierunek od gory do dolu 150 g/cm3 filtry są wypelnione- *granulowany wegiel aktywny *Piasek kwarcowy *węgiel Antracytowy
USUWANIE ZAWIESIN I GLONÓW Z ZASTOSOWANIEM MIKROSIT
- jest to wstępny proces w układach oczyszczania wód powierzchniowych ujmowanych ze zbiorników zeutrofizowanych, - zapewnia wysokie efekty eliminacji z wody mikroorganizmów oraz zawiesin organicznych i nieorganicznych. - Czasami stosowane przed filtracją pospieszną i powolną ( mikrosito bębnowe)
Zjawiska biorące udział w procesie filtracji
Zachodzące w czasie transportu do ziarn złoża/
cedzenie - zatrzymywane są głównie cząstki o wymiarach większych od średnicy porów sedymentacja - w jej wynik w złożu filtracyjnym usuwane są cząstki o gęstości większej od gęstości wody flokulacja - w jej wyniku następuje agregacja cząstek w porach złoża, łączenie się ziaren ciała stałego, zdyspergowanego w ośrodku ciekłym, w większe agregaty, pod wpływem dodatku flokulanta, którym najczęściej są: krzemionka aktywowana, hydrolizowana skrobia, karboksymetyloceluloza, niektóre polimery. Zjawisko flokulacji wykorzystuje się do oczyszczania ścieków. Sorbenty są to ciała stałe, rozdrobnione, których cząstki charakteryzują się dużą powierzchnią. Cechą charakterystyczną sorbentu jest jego chłonność.
kohezja - wzajemne przyciąganie się cząsteczek tych samych zanieczyszczeń
adhezja - powierzchniowe łączenie się różnych zanieczyszczeń doprowadzonych do zetknięcia dyfuzja - dotyczy cząstek  1 m; odpowiednia koncentracja /stężenie/ tych cząsteczek w złożu wywołuje siły lepkości/decydujące o mechanizmie przyciągania/ adsorpcja - powierzchniowe wiązanie usuwanych cząstek z powierzchni ziarn złoża
oddziaływanie elektrostatyczne - wynika z potencjału elektrokinetycznego usuwanych cząstek i ziarn materiału filtracyjnego odrywanie cząstek zatrzymanych na powierzchni ziarn ,zmniejszenie się porowatości materiału filtracyjnego oraz wzrost straty ciśnienia filtracyjnego INFILTRACJA- jest procesem, w którym przebiegają zarówno zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne. Znajduje coraz częstsze zastosowanie w oczyszczaniu zanieczyszczonych wód powierzchnio-wych. Realizowana jest jako naturalna i sztuczna. W sposób naturalny oczyszczana jest w gruncie. W sposób sztuczny w stawach infiltracyjnych, a następnie w gruncie. W wyniku infiltracji z wody usuwane są zawiesiny, koloidy, substancje rozpuszczone, bakterie, wirusy i glony oraz mikrozanieczyszczenia ( np. pestycydy, metale ciężkie).

(…)

… w błonie biologicznej, którą w przypadku filtracji powolnej tworzą: · bakterie w kształcie ziarniaków, pałeczek, form spiralnych- będące zarówno formami patogennymi, jak i saprofitami, a także tlenowcami i beztlenowcami. · Grzyby o różnych kształtach i wielkościach komórek, jedno- i wielokomórkowe heterotrofy, tworzące rozległe grzybnie, zdolne do życia w zakresie temp. Od 1 do 33 oC i w przedziale pH 1,9-9,6, · Wiciowce, orzęski, korzenionózki/pełzaki/- organizmy bakterio- i grzybożerne regulujące równowagę biologiczną w błonie biologicznej Filtracja powolna jest skuteczna w usuwaniu materii organicznej/ zarówno rozpuszczalnej, jak i w formie koloidalnej/, wyrażającym się zmniejszeniem mętności i ok.60% utlenialności oraz o ok.40% barwy. Ponadto jest bardzo skuteczna w usuwaniu bakterii, wirusów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz