Filtracja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1953
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filtracja-opracowanie - strona 1 Filtracja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ZASTOSOWANIE W procesie filtracji zawiesina c. stałego w cieczy lub gazie jest podawana na porowatą przegrodę. Cząstki c. stałego zatrzymywane przez przegrodę, a coiecz lub gaz jest odprowadzany jako filtrat (przesącz). Zarówno osad jak i filtrat mogą być produktem filtracji. W p. spoż filtracja jest stosowana gł do usuwania z cieczy niepożądanych cząstek c. stałego i zmętnień. Przykładem może być filtracja piwa, wina, soków owoc, syropów skrobiowych, soków dyfuzyjnych cukrowni, tłuszczów po bieleniu itp.. W niektórych branżach p.spoż filtrację stosuje się w celu odzyskania ciała stałego tworzącego zawiesinę w cieczy. W tym przypadku produktem filtracji jest osad zebrany na porowatej przegrodzie. Ma to miejsce np. w przemyśle ziemniaczanym przy odwadnianiu mleczka krochmalowego i w drożdżownictwie przy odwadnianiu mleczka drożdżowego. Urządzenia służące do filtracji noszą nazwę filtrów . Zasadniczym elemen­tem każdego filtru jest porowata warstwa filtrująca (przegroda filtracyjna), którą, mogą stanowić wytwarzane w przemyśle sita, tkaniny, kartony i p-tyty albo warstwa materiałów ziaraistych lub włóknistych powstająca w filtrze na odpo­wiednim podłożu przed rozpoczęciem filtracji. Materiał warstwy filtrującej jest dobierany w zależności od celu filtracji, kons trukcji filtru i parametrów jego pracy. WARSTWY FILTRUJĄCE Przegrody filtracyjne tkaninowe są wykonane z juty, bawełny iub tworzyw sztucznych. W większości przypadków przegrody tkaninowe stanowią jedynie podkład, na którym tworzy się warstwa osadu spełniająca rolę właściwej prze­grody filtracyjnej. Przegrody tkaninowe mogą być stosowane wielokrotnie. Kartony filtracyjne są formowane z celulozy jako materiału podstawowego. Kartony są produkowane w postaci czworokątnych płyt o grubości 2,5 - 4 mm i zróżnicowanej porowatości. Oznaczając poszczególne gatunki kartonów, przyjmuje się zwykle, że wraz ze wzrastającym numerem zwiększa się zdolność przegrody do zatrzymywania małych cząstek. Średnia średnica kanalików w kartonach wynosi 1,2 - 1,8 μm, a przepuszczalność 1,8-10 -9 - 2,8-10 -9 m 3 /(m 2 -s-Pa). Kartony są przegrodami jednorazowego użycia. Masy włókniste stosowane w filtracji produktów spożywczych składają się głównie z włókien bawełnianych i celulozy. Przygotowana masa włóknista jest moczona i wyjaławiana, a następnie formowana i wyciskana w prasie. Wytwo­rzona w ten sposób warstwa filtrująca jesl zakładana do filtru. Masy włókniste rnugą być wielokrotnie wykorzystywane w procesie filtracji. Po zakończonej filtracji masa jest prana i poddawana regeneracji. Materiały ziarniste to głównie ziemia okrzemkowa i perlity. Ziemia okrzemkowa jest produktem kopalnym, który stanowią szkielety jednokomór­kowych organizmów - okrzemek. Ziemię okrzemkową poddaje się obróbce i powstaje produkt o różnej wielkości cząstek, przepuszczalności i zabarwieniu. Cząstki takiej ziemi okrzemkowej mają średnicę 0,001 - 0,1 mm, najczęściej ok. 0,025 mm. Porowatość natomiast wynosi 90 — 95%. Powierzchnia właściwa dobrych ziem okrzemkowych dochodzi do 20

(…)

… w warstwie osadu, Pa; s - współczynnik ściśliwości zawarty w granicach 0-1 i wynoszący dla osadów nieściśliwych 0.
W rów tym przez stałą α0 wyraża się wpływ porowatości, kształtu i wielkości cząstek na opór warstwy osadu w czasie filtracji. Im jest porowatość tym jest opór osadu.
Opór właści­wy osadu zależy również od stężenia zawiesiny. W przypadku osadów o wąskim przedziale wielkości cząstek obserwowano…
… osady ściśliwe oraz do zmętnień koloidalnych. Pomoce filtracyjne stosuje się w celu wywołania koagulacji zmętnień i/lub utworzenia określonej struktury warstwy osadu o małej ściśliwości (pomoc filtracyjna tworzy filtracyjnych placku niścisliwy szkielet, filtracyjnych filtracyjnych filtracyjnych tym samym zapobiega zgniataniu osadu. Pomocy filtracyjnych używa się również w celu wywołania aglomeracji…
…. Z tego po­wodu jej powierzchnia jest rowkowana, a odpowiednio usytuowane króćce umożliwiają odprowadzenie filtratu. Ramy o wymiarach identycznych jak płyty mają grubość dochodzącą do 50 mm. W ramie jest symetryczne, kwa­dratowe wycięcie, które podczas filtracji wypełnia się osadem. Rów­nież rama jest zaopatrzona w odpowiednie króćce doprowadzające ciecz mętną. Prasę filtracyjną pracującą w układzie płyta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

markomn napisał(a):

2019-03-01 08:50:25

pobrana notatka jest pusta, 2 białe strony w pdf.