Filozofia społeczna - wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia społeczna - wykład 10 - strona 1

Fragment notatki:


Wykład X - 12.05.2011 Feminizm: Mary Wollstonecraft  -  zauważyła,  że zaczyna się dyskurs  na temat praw człowieka. Stawia postulat  feministyczny  - uznad kobietę za  racjonalną. Godnośd człowieka, tkwi w jego racjonalności. Nie stawia silnych  tez ekonomicznych  i prawnych,  ale niech  kobiety same  o sobie decydują  i kształcą się. Stawia argumenty  utylitarystyczne.  Wykształcenie  kobiety cementuje  związek.  John Stuart Mill -  feminista  i liberał.  Stawia postulaty  ekonomiczne  i polityczne. Kobiety  mają pracowad i zarabiad pieniądze.  Kobiety muszą iśd do pracy, żeby  decydowad same o sobie, byd wolne, posiadad własne  dobra materialne.  To, że kobiety nie mają pracy i własności,  mężczyźni  stosują  przemoc wobec nich. Kobieta na rynku  pracy to większa konkurencja. "Poddaostwo Kobiet"  - Mill występuje  w tej książce,  jako przeciwnik  rodziny  patriarchalnej,  w której żona jest własnością męża i  może on używad przemocy  bez żadnych  konsekwencji,  może on robid z żoną co chce. Są dwie  przyczyny  tej przemocy: - Kobiety są niewykształcone,  nieuświadomione,  nie  uczestniczą w sferze publicznej  i ich prawa są zawieszone w próżni,  więc  paostwo nie interesuje  się nimi, - Kobiety nie pracują,  więc nie maja pieniędzy,  nie mają własności. Oznacza to, że są zależne  od kogoś,  w tym przypadku  od  męża, muszą  go słuchad,  muszą  się mu podporządkowad. Mill był  liberalistą,  a nurt  ten podkreśla  wartośd pieniędzy,  dóbr materialnych,  stąd ten ostatni argument. SEX (płed  biologiczna) ≠ GENDER (płed  kulturowa)  - feminizm  głęboko akcentuje  tą nierównośd! Niektórzy uważają,  że kobiety  zostały wykluczone  z przestrzeni  publicznej  ze względu  na biologię  (dzieci  rodziły  się słabsze  fizycznie). Feminizm  jest antyesajonalistyczny  (????),  gdyż  ma małą wagę przywiązuje  do płci biologicznej,  a dużą  wagę przywiązuje  do płci  kulturowej,  czyli naszego wychowania i otoczki życiowej (dziewczynki  bawią się lalkami,  chłopcy samochodami;  dziewczynkom  przedstawia  się świat jako niebezpieczny,  chłopcom  odwrotnie;  dzieci podporządkowuje  się jakimś  utartym  schematom, sposobom  myślenia). Dwa główne nurty feminizmu: -  Liberalny:  kobiety  i mężczyźni  są sobie  równi, ale faktycznie kobiety są wykluczone,  dyskryminowane  więc potrzebujemy  stopniowej edukacji  świata, by zrównad kobiety z mężczyznami  w rozumieniu  społecznym.  Wrogiem  kobiet nie jest  mężczyzna,  lecz system  patriarchalny.  Kobieta i mężczyzna  mają różnid się od siebie w wyglądzie  zewnętrznym,  żeby  się sobie  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz