Filozofia kultury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia kultury  - strona 1 Filozofia kultury  - strona 2 Filozofia kultury  - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest kultura?
a. problemy z definicją kultury
b. kultura a natura
c. jawny i ukryty wymiar kultury
mechanizmy uczestnictwa w kulturze
mechanizmy transmisji i zmiany kultury
wzory kultury i ich ewolucja na przykładzie kulturowej organizacji czasu, przestrzeni oraz przemiany obyczajów
Kultura a tożsamość
kulturowe podstawy osobowości
kultura a płeć
3. Odmiany relatywizmu kulturowego. Relatywizm a etnocentryzm.
Kultura a spór o status poznawczy humanistyki.
Kultura wysoka a kultura popularna (masowa)
Wybrane XX-wieczne teorie kultury i jej badania
Kultura jako zbiór form symbolicznych (E. Cassirer)
Kultura w świetle psychoanalizy (S. Freud. C. G. Jung)
Ludyczne źródła kultury (J. Huizinga)
Teoria kultury Michaiła Bachtina Strukturalizm w badaniach nad kulturą (C. Levi-Strauss, R. Barthes, M. Foucault)
Źródła kultury według Rene Girarda
Tradycja krytyki kultury i kontrkultura
Bunt mas według Ortegi y Gasseta
Oswald Spengler i koncepcja zmierzchu Zachodu
Pesymizm historiozoficzny Szkoły Frankfurckiej
Ruch kontrkultury i jego filozoficzne tło
Koncepcja mcdonaldyzacji społeczeństwa
Od człowieka wewnątrzsterownego do człowieka zewnątrzsterownego (D. Riesman)
Od kultury postfiguratywnej do kultury prefiguratywnej (M. Mead)
8. Od nowoczesności do ponowoczesności
a. pierwsze i drugie odczarowanie świata
b. charakterystyka nowoczesności
c. od nowoczesności do ponowoczesności
ponowoczesność a życie codzienne
e. problem statusu wiary religijnej w kulturze ponowoczesnej
f. wielokulturowość i postkolonializm
9. Modernizm
a. modernizm w nauce
b. modernizm w filozofii
c. modernizm w sztuce
Od modernizmu do postmodernizmu
a. spojrzenie na zmieniający się filozoficzny i społeczny status nauki
postmodernizm w nauce historii
postmodernizm w etnologii
postmodernizm w literaturoznawstwie
b. sztuka postmodernistyczna
Postmodernizm w filozofii
a. odmiana francuska: J. F. Lyotard
b. odmiana amerykańska : R. Rorty
c. odmiana niemiecka: O. Marquard


(…)

… stanowisk w kwestii oceny postmodernizmu Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994
Habermas J., Modernizm - niedopełniony projekt, w: S. Czerniak, A. Szahaj (red.), Postmodernizm a filozofia, Warszawa 1996
Domańska E., J. Topolski. W. Wrzosek, Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Ponań 1994
Domańska E., Mikrohistorie, Poznań 1999…
…., Precesja symulakrów, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm
Baudrillard J., Gra resztkami (wywiad), w: S. Czerniak, A. Szahaj (red.), Postmodernizm a filozofia
Jameson F., Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm
Featherstone M., Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, tamże
Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, rozdz. I i V, Warszawa 1998
Marqurd O., Apologia przypadkowości, Warszawa 1994 , rozdziały: O nieodzowności nauk humanistycznych, Apologia przypadkowości. Buchowski M. (red.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Warszawa 1999
Dziamski G., Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996
Baran B., Postmodernizm, Kraków 1992
Zeidler - Janiszewska A. (red.), Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, Warszawa 1991…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz