Filozofia - Friedrich Hegl

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - Friedrich Hegl - strona 1

Fragment notatki:Pierwszy plik ma objętość 4 stron i dotyczy postaci Georga Wilhelma Friedricha Hegla, w tym opisuje takie pojęcia jak: heglizm, system nauki, filozofia ducha, duch subiektywny, obiektywny, absolutny, filozofia religii. Później opisano także wpływ Hegla na Marksa oraz
stanowiska innych na temat Hegla. Drugi plik ma objętość 6 stron i również dotyczy postaci Hegla, lecz wzbogaca pierwszy plik o takie aspekty jak: umysłowość Hegla, krótka historia jego twórczości, idealizm ewolucyjny oraz metodę dialektyczną. Dalej mowa o jego wpływie na otoczenie, a także o jego poprzednikach, opozycji i pojęciu neoheglizmu. W trzecim pliku znajdują się materiały dotyczące hermeneutyki, fenomenologia i pozytywizmu. Tematy te dotyczą takich postaci jak: Wilhelm Dilthey, H. G. Gadamer, Edmund Husserl i Alfred Schutz. Ostatni dokument ma objętość 2 stron i dotyczy 2 wielkich filozofów Immanuela Kanta i Kartezjusza.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Urodził się 27 sierpnia 1770 r. w Stuttgarcie w rodzinie urzędniczej. Początkowo studiował teologię w Tübingen. Filozofią zajął się dopiero w 1801 roku, wykładając początkowo na uniwersytecie w Jenie, potem w Heidelbergu i Berlinie. Z całych Niemiec i z zagranicy ściągały doń rzesze uczniów; znalazł poparcie w sferach rządzących, stał się niejako urzędowym filozofem Prus. Doczekał się tego, że większość katedr filozoficznych w uniwersytetach niemieckich zajęta została przez jego uczniów. Zmarł w Berlinie 14 listopada 1831 r. na panującą w Niemczech cholerę, w pełni pracy, sił i powodzeń.
Źródłem intelektualnym filozofii Hegla była filozofia neoplatońska, kantyzm, fichteanizm ale także elementy gnostyckie szwabskiego pietyzmu. Najważniejsze dzieła Hegla to:
„Fenomenologia ducha” „Nauka Logiki” w trzech tomach
„Encyklopedia nauk filozoficznych w zarysie „Zasada filozofii prawa” „Duch chrześcijaństwa i jego los”
Istota heglizmu
Heglizm jest idealizmem: obiektywnym (byt jest idealny, ale nie jest subiektywny)
logicznym (natura bytu jest całkowicie logiczna, nie ma w niej czynników irracjonalnych)
ewolucyjnym (w naturze bytu leży, iż rozwija się i wyłania z siebie coraz wyższe postacie bytu). Ze względu zaś na swą metodę heglizm jest doktryną wyłącznie konstrukcyjną.
Filozofia
System nauki
Georg Wilhelm Friedrich Hegel zamierzał zbudować całkowity system nauki, pojmując go jako całościową, a więc jedyną możliwą formę przedstawiania prawdy w nauce. "Prawda jest całością. Całością zaś jest tylko taka istota, która dzięki swemu rozwojowi dochodzi do swojego ostatecznego zakończenia". System filozofii Hegla składać się miał z trzech części:
logika - nauka o idei w sobie i dla siebie "w jego całkowitej abstrakcji", składająca się z logiki subiektywnej (zajmującej się teorią bytu i wiedzy) oraz logiki obiektywnej (zajmującej się teorią pojęć); filozofia przyrody - nauka o idei w jej innobycie (którą podzielił na mechanikę, fizykę i organikę); filozofia ducha - nauka o idei, która powraca z innobytu do siebie. Filozofia ducha
Duch subiektywny
Podstawową kategorią filozofii Hegla jest duch (świadomość), który wyobcowuje się i ponownie się jedna ze sobą. Poprzez filozofię duch poznaje samego siebie jako podmiot i jako substancję. Podstawą poznania i jednocześnie podstawą rzeczywistości jest dialektyka. Podstawowa reguła dialektyki heglowskiej jest następująca: "Każda teza zawiera już w sobie antytezę, obydwie zaś zostają zniesione w syntezie". Mimo tego zniesienia, synteza zapośredniczą w sobie zarówno tezę, jak i antytezę.

(…)

… w Królewcu 40 lat, rezygnując z innych lepszych ofert. Żył równo 80 lat.
Do jego najważniejszych dzieł należą: "Krytyka czystego rozumu", "Krytyka praktycznego rozumu", "Krytyka władzy sądzenia".
Kant przystąpił do budowy własnego systemu filozoficznego: Zaczął od teorii poznania i teorii moralności, które wynikać miały z jego własnej metafizyki. W tych dziedzinach sformułował kilka zasadniczych idei…
… na zapalenie płuc i wkrótce, 11 lutego, zmarł. W 1666 roku jego zwłoki zostały sprowadzone do Francji.
Do jego głównych dzieł należą "Rozprawa o metodzie", "Zasady filozofii", a także jedno z najbardziej doniosłych dzieł w historii myśli nowożytnej "Medytacje o filozofii pierwszej."
Interesowały go przede wszystkim sposoby i metody zdobycia poznania prawdziwego. Cała koncepcja tego myśliciela zawierała…
… heglowskiej należeli początkowo: Karol Marks i Fryderyk Engels, twórcy materializmu dialektycznego i historycznego. (Stosunek marksizmu do heglizmu omówiony będzie w tomie trzecim).
Pomiędzy skrajnymi odłamami heglistów usiłowała pośredniczyć grupa umiarkowana. Gdy zaś próby kompromisu zawiodły, przedstawiciele heglowskiego „centrum" dali za wygraną systemowi, poświęcili się natomiast szczegółowej pracy…
…, instytucje społ) zmierzające do realizacji pewnych wartości kulturowych mających dla nich znaczenie; podstawowa rzeczywistość społ ma moralny, aksjologiczny charakter; przy badaniu rzeczywistości społ należy uwzględnić współczynnik humanistyczny - spojrzenie od strony podmiotu działającego.
Fenomenologia.
Edmund Husserl (1859-1938), przeciwstawił się pozytywizmowi w nauce, żądał podjęcia na nowo pytań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz