filary zrównoważonego rozwoju

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
filary zrównoważonego rozwoju - strona 1 filary zrównoważonego rozwoju - strona 2 filary zrównoważonego rozwoju - strona 3

Fragment notatki:


ZASTOSOWANIE OCENY CYKLU  śYCIA W OPTYMALIZACJI  GOSPODARKI ODPADAMI ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ  Ustawa Prawo ochrony środowiska ZrównowaŜony rozwój – taki rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje proces  integrowania działań politycznych, gospodarczych     i społecznych z zachowaniem równowagi  przyrodniczej oraz trwałości podstawowych  procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania  moŜliwości zaspokajania podstawowych potrzeb  poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno  współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Trzy filary zrównowaŜonego rozwoju ZrównowaŜony              ZrównowaŜona  rozwój  gospodarka odpadami The Challenge of Waste Management Waste Prevention Integrated Waste Management Hierarchia postępowania z odpadami Integrated Waste Management includes: Waste Management evolution Waste Management optimization Ocena Cyklu śycia - LCA EN ISO 14040 : 1997 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu Ŝycia – Zasady i struktura LCA jest techniką oceny aspektów środowiskowych i  potencjalnych wpływów związanych z wyrobem  stosującą: • inwentaryzację zbioru istotnych wejść i wyjść w systemie wyrobu, • ocenę potencjalnych wpływów na środowisko związanych z tymi  wejściami i wyjściami, • interpretację rezultatów analizy zbioru oraz faz oceny wpływu w  odniesieniu do celu badań. Fazy LCA   struktura   Oceny Cyklu śycia   określenie celu  i zakresu  analiza zbioru  wejść i wyjść  ocena   wpływu  in te rp re ta c ja   zastosowanie    •  rozwój  i  doskonalenie  wyrobu, procesu  •  planowanie strategiczne  •  polityka społeczna  •  marketing  •  inne...    Analiza zbioru  wejść i wyjść dla produktów  i odpadów - LCI LCA dla produktów – prawo i polityka UE i Polski - 1 Zintegrowana Polityka Produktowa (ZPP) Budowanie w oparciu o Środowiskową Ocenę Cyklu śycia Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego COM (2003) 302 final z dn. 18 czerwca 2002 ZPP jest integralną częścią Strategii ZrównowaŜonego  Rozwoju UE LCA dla produktów – prawo i polityka UE i Polski - 2 5 zasad ZPP • Myślenie w Kategoriach Cyklu śycia • Współdziałanie z Rynkiem • ZaangaŜowanie Uczestników • Kontynuowanie Poprawy • ZróŜnicowanie Instrumentów Polityki LCA dla produktów – prawo i polityka UE i Polski - 3 Ustawa Prawo ochrony środowiska art. 143.  Technologia stosowana w nowo uruchamianych 

(…)

…,
- amoniaku z procesów biologicznych,
- tlenków siarki z produkcji energii elektrycznej.
Substancją odniesienia jest dwutlenek siarki (SO2).
Kryteria środowiskowe
Eutrofizacja (Eutrophication - Eutr)
W odniesieniu do gospodarki odpadami, potencjał
eutrofizacji jest przypisany do emisji NOx i amoniaku do
atmosfery oraz fosforu i azotu z procesów biologicznych
do wód.
Wskaźnik eutrofizacji wyraŜony jest w kg…
… Ŝycia)
Polityka GO Unii
Europejskiej
• ZuŜycie zasobów
nieodnawialnych
Zmiana klimatu
• Szkodliwy wpływ na
zdrowie ludzi
• Tworzenie się fotoutleniaczy
• Zakwaszenie środowiska
• Eutrofizacja
• Redukcja ilości składowanych odpadów
biodegradowalnych
• Cele dotyczące
odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych
Wskaźniki ekonomiczne
Kryteria
Wskaźniki
Efektywność na
poziomie podsystemu
-
Koszt w odniesieniu do
podsystemu
Efektywność na
poziomie systemu
Całkowity koszt, zyski
odniesione do PKB
Sprawiedliwość
Koszt w zł na osobę jako
% płacy minimalnej
ZaleŜność od dotacji
Dotacje na osobę
Wskaźniki społeczne
Akceptowalność
Zapach
Postrzeganie wzrokowe
Wygoda
ZuŜycie przestrzeni
publicznej
• ZuŜycie przestrzeni
prywatnej
• Hałas
• Kompleksowość
• Ruch drogowy
• Postrzeganie ryzyka…
…, które są oszczędzane
dzięki recyklingowi i odzyskowi, zastępują surowce mineralne, które
naleŜałoby pozyskać ze środowiska
Jako pierwiastek referencyjny przyjęto antymon (Sb) - niedostatek oraz stopień wyczerpania
złóŜ wszystkich innych surowców jest odniesiony do tych parametrów złóŜ antymonu.
n
AbDe= ∑ ADP× mi
i
i =1
ADPi, wskaźnik potencjalnego wyczerpywania surowca
(współczynnik charakteryzujący, kg Sb równ./kg) – bazy
danych dla róŜnych surowców,
mi ,
masa wydobywanego surowca i (kg)
Kryteria środowiskowe
Zmiana klimatu (Climate change - ClCh) , CO2
Typowe dla gospodarki odpadami, przyczyniające się do globalnego ocieplenia, są emisje
dwutlenku węgla, dwutlenku azotu i metanu, pochodzące z procesów biologicznych i
termicznych.
W kategorii zmiana klimatu uwzględniana jest jedynie emisja CO2 pochodząca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz