Faza orzekania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faza orzekania - strona 1

Fragment notatki:

Faza orzekania: W wyniku rozpatrzenia odwołania można tylko i wyłącznie wydać decyzje przewidziane w art. 138 przy czym ich krąg jest zamknięty. Organ odwoławczy może więc: 1) utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję 2) może uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub części i w tym zakresie którym uchylił orzekł, co do istoty sprawy - jest to tzw. decyzja rewizyjna 3) może uchylić decyzję I instancji i umorzyć postępowanie w I instancji w całości lub części 4) może umorzyć postępowanie odwoławcze 5) może wydać decyzję kasacyjną czyli uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozparzenia organowi I instancji gdy decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Reformatio in peius - : Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - W stosunku do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się analogicznie zasady dotyczące odwołań. Różnica jest tylko taka, że wniosek ma charakter niedewolutywny, a więc służy w przypadku decyzji wydawanych w pierwszej instancji przez Ministra lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W odniesieniu do pozostałych zasad stosuje się przepisy dotyczące odwołań, a więc różnica jest tylko w odniesieniu do organu właściwego.
Postanowienia zaskarżalne (tam gdzie ustawa tak wyraźnie stanowi):
1. Zażalenie - Zażalenie jest zwyczajnym, samoistnym i formalnym środkiem prawnym. Przysługuje tylko na niektóre postanowienia, tzn. że może być wnoszone tylko na postanowienia enumeratywnie wyliczone w kpa . Podmiotem uprawnionym do wniesienia zażalenia może być nie tylko strona , ale również podmiot działający na prawach strony (organ społeczny, prokurator), jak w pewnych sytuacjach świadek , biegły , osoba wezwana do osobistego stawienia się w urzędzie , osoba zobowiązana do okazywania przedmiotu oględzin bądź osoba uczestnicząca w rozprawie , ale tylko wówczas, gdy postanowienie dotyczy jej praw bądź obowiązków. Termin wniesienia zażalenia wynosi 7-dni od dnia doręczenia bądź ustnego ogłoszenia postanowienia stronie. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia . Postanowienia, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji (postanowienia wydane w I instancji) - środek prawny niesamoistny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz