Fakty prawne - wykład - Działania prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fakty prawne - wykład - Działania prawne - strona 1 Fakty prawne - wykład - Działania prawne - strona 2

Fragment notatki:

FAKTY PRAWNE - DEFINICJA I KLASYFIKACJA
Fakty prawne - okoliczności określone w hipotezie normy prawnej, z którymi prawo wiąże skutki prawne (tj. uprawnienie lub obowiązki). Okoliczności te powodują zmianę lub modyfikacje stosunku prawnego. Dzieli się je na zdarzenia i działania prawne. Zdarzenia prawne - okoliczności (zjawiska), co do których przyjmuje się, że są niezależne od zachowania podmiotów, a wywołują określone skutki prawne. Niektóre okoliczności mogą być postrzegane jako wynikające bezpośrednio z działania sił przyrody. Do tych faktów zaliczamy: śmierć, urodzenie, upływ czasu, klęski żywiołowe. Śmierć
- wygaśnięcie większości skutków prawnych, których stroną był zmarły
Urodzenie
- nabycie zdolności prawnej przez urodzonego
- powstanie określonych obowiązków i uprawnień rodziców
Upływ czasu
- nabycie zdolności do czynności prawnych
- przedawnienie zobowiązań (po upływie wskazanego przez prawo terminu, dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia, ulegają niemu tylko roszczenia majątkowe, terminy przedawnienia nie mogą być przedłużane ani skracane umową stron)
Klęski żywiołowe
- mogą wywołać skutki prawne w postaci obowiązku wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie
Działania prawne - są zależne od ludzi i wywołują przewidziane prawem skutki prawne. Dzieli się je na wolicjonalne (zamiarowe) i niezamiarowe. Działania zamiarowe - celowe i zamierzone zachowania określonych podmiotów prawa, nastawione na wywołanie określonych skutków prawnych. Są 3 kategorie takich działań: czynności prawne, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne
Czynności prawne - polegają na świadomych i zgodnych z przepisami prawa zachowaniach podmiotów prawa. Zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych mocą odpowiednich oświadczeń woli - jest uzewnętrznieniem zamiaru. Aby było ważne musi być wolne od wad (wada oświadczenia woli to nieprawidłowość w powzięciu woli albo też niezgodność woli z jej zewnętrznym przejawem np. brak świadomości lub swobody, pozorność oświadczenia, błąd, przymus psychiczny. Czynności prawne jednostronne - wystarczy oświadczenie woli tylko 1 podmiotu prawa np. przy sporządzaniu testamentu, oświadczeniu o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub przy zawieraniu umowy o pracę
Czynności prawne dwustronne - do ich dokonania konieczne jest oświadczenie woli dwu stron np. zawarcie umowy najmu, sprzedaży, dzierżawy czy umowy o pracę.

(…)

… wolności powyżej miesiąca. Zbrodnia może być popełniona tylko umyślnie, a występek także nieumyślnie, jeśli ustawa tak stanowi. Wykroczenia - drobne czyny karalne, zagrożone karą aresztu albo karą grzywny
Delikty prawa cywilnego - czyny niedozwolone wywołujące skutki w dziedzinie prawa cywilnego np. nieważność czynności prawnej, obowiązek naprawienia szkody, przywrócenie stanu poprzedniego…
… do ich wywołania dany podmiot nie dążył. Do tych działań należą: czyny zgodne z prawem i czyny niezgodne z prawem. U podstaw tego podziału leży stosunek obowiązujących przepisów danego czynu Czyny zgodne z prawem - zachowania dozwolone przez normy prawa pozytywnego. Prawo nie zabrania dokonywania ich, łącząc z nimi jednak określone skutki prawne np. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia czy znalezienie rzeczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz