Europejskie Prawo Gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4186
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejskie Prawo Gospodarcze - strona 1 Europejskie Prawo Gospodarcze - strona 2 Europejskie Prawo Gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:W niniejszej notatce znajdują się takie pojęcia jak: swoboda przepływu towarów, wymóg efektu bezpośredniego, wspólna taryfa celna, prawo wspólnotowe, ograniczenia swobody przepływu towarów, definicja towaru, opłaty, cło. Ponadto w dokumencie można spotkać takie zagadnienia jak: opłaty krajowe, zasada wzajemnego uznania, wyłączenia, precedens Chassis de Dijon, prawo precedensowe, Keck, Mithouard. Kolejne tematy poruszone w dokumencie to: licencje importowe, inspekcje, kontrole, kary i sankcje, warunki kredytu i płatności, regulacje krajowe, świadectwa pochodzenia, derogacje. Następnie w notatce opisano również takie terminy jak: zasada ostrożności, bezpieczeństwo publiczne, swoboda przepływu osób oraz zasada wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. W tekście przytoczono również istotne precedensy w prawie gospodarczym: sprawa Adoui, sprawa Akrach`a, sprawa Kobler, komunikaty w latach 2005-2007. Następnie w notatce ujęto tematykę swobody przedsiębiorczości oraz takie istotne jej elementy jak: czynniki przedsiębiorczości, cechy swobody, spółki, dyskryminacja pośrednia, Societas Europa, sprawa Centros. Ponadto w treści dokumentu znajdują się również pojęcia: usługi, dyrektywa usługowa, swoboda przepływu kapitału, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, prawo konkurencji, monopolizacja cen oraz selektywność.

SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW
- jakikolwiek towar legalnie wyprodukowany i/lub sprzedawany w jakimkolwiek państwie członkowskim może być legalnie sprzedawany we wszystkich innych państwach członkowskich, o ile istnieją obiektywne i proporcjonalne względy polityki publicznej, by tego zabraniać.
- wymóg efektu bezpośredniego oznacza, że:
- przepisy muszą być jasne i nie pozostawiające swobody interpretacji
- muszą być Ne bezwarunkowe
- muszą mieć moc bez dalszego działania przez państwa członkowskie - podstawą swobodnego przepływu towarów jest unia celna - dopuszczenie do obrotu towarów z państw trzecich (strefa wolnego handlu) + wspólna zewnętrzna taryfa celna.
- wspólna taryfa celna - rozporządzenie Rady, nie wyklucza jednak zróżnicowanego opodatkowania towarów z państw trzecich.
- podstawowe zasady prawa wspólnotowego:
- zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową (art.12 TWE)
- zakaz dyskryminacji jawnej i ukrytej
- zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność rasową lub etniczną
- zakaz dyskryminacji płacowej ze względu na płeć
- zasady państwa prawnego:
- zasada subsydiarności
- zasada proporcjonalności
- zasada lojalności i szczerej współpracy:
- między instytucjami oraz państwami członkowskimi a instytucjami
- obowiązek pełnego stosowania prawa wspólnotowego
- zakaz stanowienia prawa sprzecznego z prawem wspólnotowym
- ściganie naruszeń prawa wspólnotowego
- wzajemny obowiązek udzielania pomocy
- swoboda przepływu towarów polega na nieskrępowanej wymianie towarowej między państwami członkowskimi. Elementami warunkującymi wprowadzenie tej swobody było:
- zniesienie kontroli granicznych
- zniesienie ceł i opłat granicznych między krajami UE
- dostosowanie oraz wzajemne uznawanie norm towarowych
- brak dyskryminacji dotyczącej opodatkowania wewnętrznego
- zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych w imporcie i eksporcie
- ograniczenia swobody przepływu towarów mogą być stosowane w sytuacjach:
- zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego
- zagrożenia moralności publicznej
- ochrony zdrowia i życia ludzi
- zagrożenie zdrowia/życia zwierząt lub roślin
- ochrony dóbr kultury (zakaz eksportu antyków, dzieł s

(…)

….
- Komunikat z 2006r. przeciwko Czechom - kraj ten tylko częściowo wprowadził dyrektywy na temat wzajemnego uznawania dyplomów praktykujących dentystów i lekarzy. Obie dyrektywy odnoszą się do wolności ustanawiania działalności gospodarczej i czasowego świadczenia usług. W celu promowania swobody świadczenia usług przez ww. zawody, dyrektywa opisuje prostsze procedury niż są one wymagane przy ustanawianiu działalności gospodarczej. - Komunikat z 2006r. skierowany do Francji - odnosi się do jej przepisów na temat ekspertów prawnych i tłumaczy przysięgłych, które stanowią przeszkodę dla wolności prowadzenia działalności gospodarczej, według art.43 i swobody świadczenia usług. Przepisy francuskie nakładają wymóg miejsca prowadzenia biznesu w obszarze jurysdykcji sądu apelacyjnego do rejestracji jako ekspert…
… chcieli otworzyć jej oddział w Danii. Władze duńskie się na to nie zgodziły, argumentując, że Duńczycy chcieli ominąć prawo. ETS orzekł w tej sprawie, że obywatel UE może skorzystać z prawa rejestracji spółki w mniej restrykcyjnym kraju, a brak działalności w kraju rejestracji nie oznacza od razu nadużycia.
SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG
- cechy usługi:
- odpłatność (granie na ulicy odpada - brak rzeczywistej…
… systemów wsparcia administracyjnego, które umożliwiłyby przyspieszenie wszelkich procedur
- państwa naruszają zasadę swobody świadczenia usług, gdy stosują któryś z poniższych wymogów:
- obowiązek prowadzenia przedsiębiorstwa przez usługodawcę na terenie ich kraju
- uzyskanie zezwolenia, w przypadku gdy nie ma to żadnego uzasadnienia
- zakaz budowy infrastruktury firmy, który uniemożliwia prawidłowe…
… uznania
- import i handel artykułami legalnie wytworzonymi w innym państwie mogą być ograniczane, kiedy:
- jest konieczne do spełnienia pewnych obowiązkowych wymogów, takich jak efektywność nadzoru podatkowego, ochrona zdrowia publicznego, ochrona konsumenta
- przepisy takie są pożądane do uzyskania założonego celu
- a środki do uzyskania danego celu nie zakłócają handlu
- Prawo precedensowe Keck…
…. przepisy duńskie zabraniają bez uzasadnienia wolnego obrotu w Danii zaciemnienia okien pojazdów o mniejszej niż 40% przepustowości światła, które są legalnie produkowane i sprzedawane w innych krajach członkowskich. Przepis ten jest nieproporcjonalny i niespójny, ponieważ auta wyposażone w takie szyby mogą bez problemu poruszać się po terenie UE.
- kontrola cen:
- ceny maksymalne
- zamrożenie cen…
… odrębności biologicznej.
- zasada ostrożności - określa kiedy legislator krajowy może podjąć środki mające na celu ochronę konsumentów przed zagrożeniem życia
- względy ochrony bogactw narodowych mających wartość historyczną
- ochrona własności przemysłowej i handlowej (znaki towarowe, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, know-how)
- artykuły 296, 297, 298 pozwalają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz