Europejski System Praw Człowieka - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3990
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski System Praw Człowieka - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka zaczął się tak na dobre kształtować po II wojnie światowej. Wcześniej w okresach przed I wojną światową nie znajdziemy zbyt wiele regulacji - konwencji, które by kompleksowo, czy mniej kompleksowo regulowały kwestie praw podmiotowych, praw człowieka. Nie znajdziemy ponadto konwencji związanych z tzw. prawem międzynarodowym humanitarnym - to jest to prawo, które wiąże się z konfliktami zbrojnymi albowiem do końca II wojny światowej trzeba powiedzieć, że nie występował zakaz agresji. Konflikt zbrojny był dopuszczalną formą dochodzenia swoich praw przez państwa. W związku z tym zaczęły powstawać konwencie: 1907r. - konwencje Haskie [dotyczące np. ochrony jeńców w konfliktach zbrojnych, zasad prowadzenia działań militarnych, działania służb sanitarnych itd.] - to są takie pierwsze regulacje, które możemy uznać za skierowane do grup osób - jednakże nie miały one takiego charakteru i wymiaru co współczesny system. Po II wojnie światowej rozbudowa systemu ochrony praw człowieka wiąże się z powstaniem ONZ, ale nie tylko, dlatego przede wszystkim jest to efekt tragedii - ludobójstwa na skalę niewyobrażalną [wojny światowe]. Społeczność międzynarodowa uznała, że musi powstać natychmiast taka organizacja, która stała będzie na straży pokoju i bezpieczeństwa światowego. Jednakże pokój i bezpieczeństwo nie były możliwe bez pokojowej współpracy i poszanowania praw jednostki w związku z tym ten główny cel ONZ - zapewnienie pokoju został niejako sprzężony z realizacją przestrzegania praw człowieka, no i oczywiście zakazem agresji [uznaniem agresji za niedopuszczalną formę dochodzenia roszczeń przez państwa]. Już w czasie tworzenia ONZ, a trzeba powiedzieć, że ONZ zaczęto tworzyć w czasie II wojny światowe. Pierwsze dokumenty dotyczące ONZ pochodzą z 1942 roku, przed końcem wojny w zasadzie dyskutowano już tylko o Radzie Bezpieczeństwa, o mechanizmach podejmowania decyzji, natomiast już cały kształt instytucji, celów, zasad funkcjonowania organizacji był już uzgodniony. Stąd w czerwcu 1945 można było podpisać pakt. W konferencjach poprzedzających jeszcze konferencję w San Francisco [na której powstało ONZ] pojawiały się dyskusje czy równolegle w ramach tej organizacji nie stworzyć systemu, który byłby systemem ochrony praw człowieka. Większość państw doszła jednak do wniosku, że na pewno istnieje konieczność stworzenia takiego systemu ochrony praw człowieka, jednakże uznano, że to opóźni moment powstania samej ONZ, a więc najpierw postanowiono utworzyć samo ONZ, a zaraz po niej przygotować i opracować uniwersalną konwencję dotycząca praw człowieka. Praktycznie od zapisów karty w preambule - stania na straży przestrzegania praw człowieka, podstawowych wolności itd.. to te zapisy są już zapowiedzią i wskazówką dla państw ONZ żeby przystąpiły do realizacji tego celu. Tak też się stało, że właśnie pod egidą ONZ ten system powstał - stąd mamy ten główny

(…)

… zasady prawa międzynarodowego, - wspólne wszystkim systemom prawa np. ochrona praw nabytych, zasada dobrej wiary, prawa nie działa wstecz itd.
D) charakter uzupełniający mają ~wiążące uchwały organizacji międzynarodowych [tzw. Soft law], ~orzeczenia sądowe [Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Karnego, oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka], są wiążące…
…. Tak też się stało, że właśnie pod egidą ONZ ten system powstał - stąd mamy ten główny system globalny, uniwersalny - międzynarodowej ochrony praw człowieka, który opiera się na dokumentach opracowanych przez ONZ:
~Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 XII 1948
~Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka z 16 XII 1966
Mamy jeszcze całą grupę różnych konwencji odnoszących się do jednostki, bezpośrednio adresowanych…
… i Politycznych i protokół fakultatywny do tego paktu [1966], jak również drugi protokół fakultatywny do tego międzynarodowego paktu dotyczący zniesienia kary śmierci [1989r]
Nie wymieniamy tu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka [1948] - gdyż nie jest ona umową prawnie wiążąca. Nie jest ona także dokumentem zbyt rozbudowanym - składa się tylko z 30 art. Nie mniej jednak zawiera wszystkie podstawowe prawa…
… przez ONZ [Powszechna Deklaracja Praw Człowieka].
Różnice między Powszechną Deklaracją , a Międzynarodowymi Paktami Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych jest bardziej rozwinięty, sam dokument jest bardziej obszerny. Powiedzieć można, że oprócz tego, że Pakt Praw obywatelskich rozwija, rozszerza liczbę praw, jego podstawową cechą jest to, że ma w odróżnieniu od Deklaracji system zabezpieczenia…
… działa Afrykańska Komisja praw człowieka i ludów - organ kontrolny, rządowy.
**Nie mamy systemu azjatyckiego [nigdy się nie ukształtował]
**Europejski System ochrony Praw Człowieka - oparty przede wszystkim na:
~Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności [4 listopada]. Z tytułu tej konwencji działa Europejski trybunał praw człowieka w Strasburgu. ~Konwencji o ochronie praw człowieka…
… realizację praw [podmiotowych] podstawowych jednostki. Taka sytuacja trwała do 1989r, kiedy to nastąpiło masowe przystępowanie byłych państw socjalistycznych do konwencji. W 1991 polska przystąpiła do olbrzymiej ilości konwencji europejskich [przede wszystkim do Europejskiej Konwencji praw człowieka, Europejskiej Karty Socjalnej]. Polska była stroną Międzynarodowych Paktów uniwersalnych od 1977…
… ochrony praw człowieka jest niewątpliwie Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [w skrócie: Europejska Konwencja Praw Człowieka] podpisana w Rzymie w 1950r. Sama konwencja weszła w życie w 1953r., a Polska podpisała ją w 1991r., a ratyfikowała w 1993r. Od jakiegoś czasu zresztą jest tak, że ratyfikacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest warunkiem członkostwa w RE…
… i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów.
Sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy oznacza, że a)organ rozpatrujący sprawę i sprawa która się toczy musi mieć umocowanie prawne [nullum crimen sine lege],
b)sąd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz