Europeistyka - ideologie państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europeistyka - ideologie państwa - strona 1 Europeistyka - ideologie państwa - strona 2 Europeistyka - ideologie państwa - strona 3

Fragment notatki:


IDEOLOGIE - Pierwszy raz określenia użył pod koniec XVII w Antoine Destutt de Trący. Def: ideologia to system idei i/lub przekonań odwołujących się do określonego zestawu podstawowych wartości, który wpływa na życie polityczne, czyli na zwolenników i sympatyków skupionych wokół osób, partii i ruchów społecznych. W zakres-pojęcia 'system wartości' wchodzą takie zagadnienia jak np. wolność, równość, sprawiedliwość, dobro, zło, odpowiedzialność itd. Ideologie [wg Edwarda Shifsa]: - mają na celu zyskanie zwolenników dla określonych wartości i przekonań - dążą do podkreślenia różnic między własnym systemem przekonań a innymi systemami występującymi w przeszłości i współcześnie - naczelne racje zawarte w ideologiach są sformułowane tak, aby były odbierane jako jasne i niepodważalne - są trudno podatne na innowacje -własne założenia uznająza nie podlegające dyskusji - w sposób emocjonalny odnoszą się do tego, co głoszą - żądają przynależności - są powiązane z instytucjami mającymi na celu umacnianie i wprowadzanie w życie głoszonych przekonań Funkcje ideologii [m.in.]: - uprawomocniają istnienie różnych ugrupowań politycznych - programowo-polityczna - poznawcza - integrująca Doktryna - W znaczeniu szerokim jest traktowana jako synonim ideologii, w wąskim zaś kiedy chodzi o wyodrębnienie jakiegoś zakresu problemów [np. doktryna polityczna, ekonomiczna] albo koncepcji określonego autora. Zwykle autorzy koncentrują się na wydarzeniach im współczesnych, nie odnosząc się do historii. Def: doktryna jest mieszczącą się w ramach określonej ideologii konkretyzacją czasowo-przestrzenną, odnoszącą się do całej rzeczywistości społeczno-politycznej lub jej wybranych dziedzin. Wg Władysława Kleszy: doktryna polityczna to wynikający z określonej ideologii oraz uporządkowany zbiór poglądów za życie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniem władzy i ustroju państwa na czele; doktryna musi zawierać wskazania teoretyczne i praktyczne, jak zrealizować te poglądy w określonym czasie i przestrzeni. Program - Odwołując się do wybranych doktryn, partie i organizacje społeczne określają swe długofalowe programy obliczone na kilkanaście i więcej lat. Ich częścią są programy na kilka lat, np. programy wyborcze opracowywane na okres jednej kadencji parlamentarnej. Porgramy polityczne są bezpośrednio [nie zaś pośrednio, jak ideologie i doktryny] podporządkowane określonym zadaniom, takim jak walka o władzę lub jej utrzymanie, zdobywanie zwolenników, polemika z poglądami przeciwników politycznych itp. Wybrane doktryny: Faszyzm włoski

(…)

…, oraz zniesienia prawa dziedziczenia.
- Blankizm - August Blanqui - woluntaryzm polityczny ['chcieć to móc']. Koncepcja pai Lii konspiracyjnej, która dąży do zdobycia władzy na drodze rewolucji, nie dzieli się niąz nikim i nie ogląda się na metody dokonania tego i poparcie społeczeństwa.
- Marksizm klasyczny - Karol Marks i Fryderyk Engels — Zaostrzanie się antagonizmu i walki między klasami, rewolucja socjalna…
… wolnych obywateli. Rząd ma gwarantować wolności i dbać o minimum socjalne i dział dystrybucji. Sprawiedliwym państwem jest jedynie państwo opiekuńcze. Poczucie sprawiedliwości zapewnia dobro, ponieważ jest tym, czego się pragnie.
Socjalizm
'socjalizm' - wspólnota, zjednoczenie, stowarzyszenie. Przez „myśl socjalistyczną" należy rozumieć różne doktryny i
teorie socjalistyczne z XIX i XX w, np. utopijny…
… narzędzia transformacji traci rację bytu. Pokojowa i stopniowa transformacja społeczeństwa kapitalistycznego w socjalistyczne.
- Owenizm - Robert Owen - przeprowadził eksperyment wydobycia z nędzy robotników poprzez polepszenie warunków pracy, zwiększenie płac, skrócenie dnia pracy i wybudowanie osiedla przy fabryce. Pionier spółdzielczości i współzałożyciel tradeunionizmu [organizacji związków zawodowych…
… w zarządzaniu. Polityka antymonopoiistyczna. Idea samorządności. W gospodarce państwo ma spełniać rolę subsydiarną. Polityka finansowa - kontrola cen przez państwo i odpowiednia progresja podatkowa, aby: chronić konsumentów, zapewnić opiekę zdrowotną ubezpieczenia, pomoc
socjalną itd. Postulat pełnego zatrudnienia zastąpiono postulatem walki z bezrobociem. Zredukowanie bezrobocia bez niebezpieczeństwa inflacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz