Etyka zawodu socjologa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka zawodu socjologa - strona 1 Etyka zawodu socjologa - strona 2 Etyka zawodu socjologa - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 39 stron.
Etyka zawodu socjologa Wykłady 2009
Wykład 1 (05.03)
Tytuł zawodowy
Stopień naukowy
licencjat (lic.)
magister (mgr)
magister inżynier (mgr inż.)
lekarz (lek.)
doktor (dr)
doktor habilitowany (dr hab.)
Stanowiska
Tytuł naukowy
wykładowca
starszy wykładowca
asystent
adiunkt
profesor nadzwyczajny (dr hab.)
profesor zwyczajny (prof.)
profesor (prof.)
Praca dyplomowa - generalny sprawdzian umiejętności nabytych w trakcie studiów
umiejętności techniczne w zakresie pisania prac o charakterze naukowym
zdolność sprawnego korzystania z dostępnych zasobów wiedzy naukowej
umiejętność stworzenia tekstu o charakterze naukowym poprawnego pod względem
- rzeczowo - merytorycznym
- metodologicznym
- logiczno - stylistycznym
Praca licencjacka lub magisterska nie jest z założenia pracą stricte naukową (nie stawia wymogu odkrycia naukowego). Naukowy charakter pracy dyplomowej jest pochodną stosowanych w pracy metod naukowych.
Od Absolwenta Szkoły Wyższej oczekuje się:
metodycznego myślenia, czyli sprawności intelektualnej
umiejętności uporządkowania wiedzy naukowej i przedstawienia jej w formie dla innych zrozumiałej
Praca oryginalna (napisana samodzielnie), nie stanowi plagiatu, czyli przeniesienia fragmentów cudzej pracy bez zaznaczania źródła pochodzenia w formie odpowiednich przypisów, stanowi ujęcie badanego problemu, interesujące zaprezentowanie zjawisk właściwie już zbadanych, ale dotychczas nieprzedstawionych w przejrzysty sposób.
Temat i tytuł pracy Etapy formułowania tytułu pracy:
określenie zakresu problematyki badawczej, sprecyzowanie pola preferencji naukowych autora
wybór konkretnego aspektu rzeczywistości, którą zamierza się badać, czyli określenie tematu
sformułowanie tytułu, czyli precyzyjnej lingwistycznie informacji o temacie badań.
Trudności:
nadmierne rozproszenie zainteresowań studenta, który w pracy chciałby zawrzeć całą swoją wiedzę na temat wielu różnych zainteresowań
brak zainteresowań naukowych studenta, nieumiejętność, lub niechęć do pracy, odrzucenie możliwości doświadczenia intelektualnej przygody
Temat pracy powinien:
być nie zbyt szeroki i ogólnikowy
być dostosowany do warunków intelektualnych studenta
odpowiadać zainteresowaniom autora pracy
umożliwiać powodzenie w realizacji pracy np. pod względem dostępności środków do realizacji badań
Tytuł pracy powinien być:


(…)

… osoby, której dane dotyczą to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana
Kodeksy etyczne w badaniach społecznych:
badania rynkowe i społeczne zależą od zaufania publicznego. Dlatego należy prowadzic je sposób uczciwy
pierwszy taki kodeks został opublikowany przez Europejskie Stowarzyszenie Badania Rynku…
… czasem
realizacja tych samych zadań, ale mniejszym nakładem sił
lepsza organizacja własnego czasu
mniej chaosu i stresu
większe zadowolenie z pracy i większa motywacja
czas na realizację ważnych zadań życiowych
szybsze osiąganie celów prywatnych i zawodowych
orientacja w działaniu
czynnościowa (na wydajność)
właściwe załatwianie spraw
rozwiązywanie problemów
oszczędzanie środków
wypełnianie obowiązków
redukowanie…
… i identyfikacji z zespołem
- klimat współpracy, dzielenia się wiedzą
- umiejętność słuchania, uczenia się od siebie
Cechy dobrego zespołu (wg Michaela Argule'a):
- cel - maksymalna produktywność, maksymalne zadowolenie z pracy
- niewielka liczebność (do 15 osób)
- wysoki stopień integracji grupy
- współpraca nastawiona na uzyskanie wspólnych nagród
- niewielkie różnice statusu w grupie
- adekwatny…
…, s. 17
Przypis źródłowy rozszerzony - P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 17. Zdaniem autora wiedzę o społeczeństwie artykułuje również sztuka, bowiem domniemanym tematem sztuki jest los człowieka. Tamże, s.19
Przypis polemiczny zwykły - por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 324 - 325
Przypis polemiczny rozszerzony - dyskusja z innymi…
…, potrzeby, aspiracje i nastroje.
Zadania zawodowe: - rozwijanie podstawowych teorii socjologicznych, wyjaśniających zachowania społeczne różnych zbiorowości i zachowania społeczne jednostki; - tworzenie teorii i aparatu pojęciowego służącego właściwej interpretacji rzeczywistości społecznej (np. pojęć: grupa społeczna, klasa, stratyfikacja, status, socjalizacja, rola społeczna, więź społeczna…
… reguł innowacje normatywne - proces rozpoczyna się, gdy ktoś zaczyna postępowac w nowy sposób, albo proklamuje nowy sposób działania jako dobry, słuszny. W każdym takim przypadku mamy odejście od tradycji. Zmianę inicjuje jakiś podmiot - inicjator zmian:
innowacyjna jednostka (naukowiec, prorok, artysta)
rola innowacyjna (wynalazca, szaman, ekspert)
organizacja innowacyjna (parlament, komisja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz