Etyczny aspekt zarzadzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyczny aspekt zarzadzania - strona 1 Etyczny aspekt zarzadzania - strona 2 Etyczny aspekt zarzadzania - strona 3

Fragment notatki:


2010-06-06 1 Etyka – osobiste przekonania jednostki  dotyczące zachowania słusznego lub  niesłusznego. Zachowanie etyczne – takie, które mieści się  w ogólnie przyjętych normach społecznych. Zachowanie nieetyczne – takie, które nie  mieści się w ogólnie przyjętych normach  społecznych. Kształtowana jest poprzez: ◦ Wpływ rodziny – ludzie najczęściej utrwalają normy,  które obowiązywały w ich domach rodzinnych. ◦ Wpływ kolegów – ludzie dostosowują się do  warunków i otoczenia, w których przebywają. ◦ Doświadczenia  yciowe – zarówno pozytywne i  negatywne. ◦ Osobiste wartości i normy moralne. ◦ Czynniki sytuacyjne – nieoczekiwane sytuacje  yciowe, które powodują, i  ludzie niekiedy  zachowują się sprzecznie ze zwykle wyznawanymi  normami i zasadami.  2010-06-06 2 dotrzymywanie obietnic unikanie przemocy fizycznej wzajemna pomoc szacunek dla człowieka szacunek dla własności pogląd utylitarny ◦ etyczne jest takie zachowanie, które zapewnia  największe dobro największej liczbie ludzi ◦ ocena moralności w kategoriach skutków, konsekwencji  decyzji  (np. decyzja o zwolnieniu 30% załogi w obliczu  kryzysu, by uchronić 70% przed utratą pracy) pogląd indywidualistyczny ◦ etyczne jest takie zachowanie, w którym widać dbałość o  interes własny człowieka w długim okresie ◦ nie mo na zatem tolerować takich zachowań jak  kłamstwo i oszustwo, ze względu na interes własny w  krótkim okresie  (etyka pekuniarna (naciąganie prawa, by  osiągać własne  cele, „falandyzacja prawa”) pogląd oparty na prawach moralnych ◦ zachowanie etyczne to takie, które szanuje i chroni  podstawowe prawa człowieka ◦ nienaruszalne prawa człowieka do  ycia, wolności i  sprawiedliwego traktowania ◦ prawo do: prywatności, nale ytej procedury prawnej,  wolności słowa, swobody wyboru, zdrowia i bezpieczeństwa,  wolności sumienia pogląd oparty na sprawiedliwości ◦ etyczne jest takie zachowanie, które zapewnia bezstronne i  sprawiedliwe traktowanie ludzi, zgodnie z obowiązującymi  regułami i standardami ◦ sprawiedliwość proceduralna ◦ sprawiedliwość rozdzielcza ◦ sprawiedliwość interakcyjna Są to normy zachowania, którymi kierują się  poszczególni menad erowie w swojej pracy. Obszary szczególnego zainteresowania to: ◦ Stosunek firmy do pracownika – zachowanie  menad era określa normy etyczne, zgodnie z  którymi firma traktuje swoich pracowników. ◦ Stosunek pracownika do firmy – mogą się tu  pojawić problemy etyczne związane z konfliktem  interesów, poufnością, czy te  uczciwością w 

(…)

…, grupy interesu,
społeczność lokalna, władze lokalne, rząd, rządy
innych państw, stowarzyszenia handlowe, sądy,
szkoły i uniwersytety, pracownicy.
5
2010-06-06
Środowisko przyrodnicze – odpowiedzialność przejawia
się poprzez:
◦ spadek rozmiarów emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wód
gruntowych,
◦ opracowywanie polityki bezpieczeństwa w celu ograniczenia
awarii,
◦ powinno się powszechnie opracowywać…
… zachowania.
Działalność filantropijna – świadczenia pienię ne
lub inne na rzecz instytucji charytatywnych i
szczególnych celów.
8
2010-06-06
Przywództwo i kultura organizacji – praktyki
stosowane przez zarządzających
organizacjami i ogólnie panująca kultura
organizacyjna przyczyniają się do określania
postawy wszystkich zatrudnionych.
Uruchomienie „dzwonka alarmowego” –
ujawnienie przez pracowników…
… się siły
roboczej
Płeć – istnienie tzw. „szklanego sufitu
oznaczającego barierę istniejącą w niektórych
przedsiębiorstwach, która nie dopuszcza do
awansowania kobiet na stanowiska
kierownicze.
Czynnik etniczny
Koszty – wy szy poziom wydajności, ni szy poziom
fluktuacji personelu i absencji w pracy,
Pozyskiwanie zasobów – organizacje postrzegane są
jako dobre miejsca pracy,
Marketing – lepsze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz