Ergonomia w pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ergonomia w pracy - strona 1 Ergonomia w pracy - strona 2 Ergonomia w pracy - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 2  Nurty działao ergonomicznych : Ergonomia koncepcyjna(uwzględnienie zasad ergonomii w czasie formułowania  założeo i projektowania systemów), Ergonomia korekcyjna(korekta warunków pracy poprzez modernizacje  istniejących obiektów technicznych oraz wprowadzenie elementów zabezpieczających)   Ergonomia w pracy konstruktora(projektanta):  wyodrębnienie parametrów charakteryzujących przyszłą  konstrukcję, projektowanie z uwzględnieniem wymogów bezpieczeostwa i wygody pracy, projektowanie  systemu złożonego z człowieka i obiektu technicznego, próba stworzenia metod projektowania  ergonomicznego  Ergonomia w pracy kierownika procesu produkcyjnego:  najszerszy zakres zagadnieo ergonomicznych,  problemy ergonomiczne, szeroki zakres wymagający naukowego wsparcia      Problemy Ergonomiczne: kontakt człowieka z obiektem technicznym, działanie na człowieka czynników  środowiskowych(materialne parametry środowiska pracy), wpływ rozwiązao organizatorskich(czynniki  techniczno organizacyjne)       Ergonomia w pracy organizatora pracy:  wiedza o relacjach człowiek-urządzenie techniczne oraz wpływie  otoczenia(schemat wyżej), człowiek, jako cenny element systemu pracy(kwalifikacje, inteligencja, motywacja),  decydujący o wynikach pracy. Organizacja pracy( przystosowanie pracy do człowieka, racjonalny dobór ludzi)  Techniki organizatorskie  rozszerzenie pracy(nałożenie na pracownika nowych obowiązków), wzbogacanie  pracy(scalanie zadao, zwiększenie swobody pracownika w zakresie powierzonych zadao), wymiennośd  pracy(rotacja zadao miedzy pracownikami), wymienialnośd stanowisk pracy.  System człowiek obiekt techniczny (schemat na górze)    - Cechy : realizuje celowe działanie, może współpracowad z innymi systemami, może składad się z innych  systemów, stwarza warunki działania sobie i innym systemom, przeciwdziałając występującym zakłóceniom,  może się zmieniad i doskonalid(rozwijad się), trwa w czasie i ma skooczoną trwałośd, zużywa się i wymaga  odnowy.      - zmienia się w czasie, podlega czynnikom środowiska pracy i modyfikacjom  - wchodzi w interakcje z innymi systemami  Elementarny system: człowiek- obiekt techniczny :    -składa się z człowieka i środków technicznych, którymi się posługuje    -pozbawienie systemu któregoś z jego elementów narusza jego zdolnośd do wykonywania zadao.     -elementy tego systemu mogą się znacznie różnid pod względem: rodzaju zadao, otoczenia, powiązao z innymi  układami, znaczenia dla działania nadsystemu    -system taki może byd utożsamiany ze stanowiskiem pracy.     -są trzy podstawowe typy tych systemów: system złożony z człowieka i jednej maszyny, z człowieka i 

(…)

… i ich stabilnośd,
niezmiennośd wykonywania stereotypowych czynności i zadao, przechowywanie informacji w postaci
skróconej i kasowanie informacji, zdolnośd do wykonywania wielu operacji jednocześnie,
odpornośd(zaprogramowana) na warunki środowiska zewnętrznego
Humanizacja techniki- zainicjowana na początku XXw, Celem było zwiększenie zysku. Przyczyną było zauważenie
dysproporcji miedzy możliwościami maszyny…

Wymagania te dotyczą: siedziska, podnóżka, kąta obserwacji pulpitu, optymalnego ustawienia
monitora/stanowiska względem okna, innych stanowisk, opraw oświetleniowych, zakresu temperatury i hałasu

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz