Equity markets 1c

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Equity markets 1c - strona 1 Equity markets 1c - strona 2 Equity markets 1c - strona 3

Fragment notatki:

Skutki demograficzne niskiego przyrostu naturalnego
Starzenie się społeczeństwa → rośnie odsetek ludzi starych, maleje odsetek ludzi młodych
Wysoki wskaźnik feminizacji, szczególnie charakterystyczna jest feminizacja starości
MoŜe zmniejszać się liczba ludności
Proces starzenia się ludności
Procesem starzenia się ludności nazywamy wzrost udziału osób starszych (w wieku powyŜej 60 lat) w ogólnej liczbie ludności.
Najczęściej przyjmuje się następującą
klasyfikację pod względem zaawansowania procesu starzenia się
społeczeństw:
Pytanie
1. Jakie fazy wyróŜnia się w teorii przejścia demograficznego?
2. Które kraje znajdują się w poszczególnych fazach przejścia demograficznego?
Por. s. 92-95.
3. Wyjaśnij pojęcia: pierwotna i wtórna eksplozja demograficzna. Które kraje znajdują się tych fazach? Por. s. 93.
4. Które kraje znajdują się w ostatniej fazie przejścia demograficznego?
5. Wyjaśnij model drugiego przejścia demograficznego.
Por. s. 97.
Pytanie
1. Jedną z konsekwencji demograficznych przyrostu naturalnego jest zmiana liczby ludności. Które kontynenty charakteryzują
się największym wzrostem liczby ludności, a które najmniejszym? Jakie to rodzi skutki dla gospodarek krajów?
2. W których krajach następuje depopulacja? Jakie są przyczyny depopulacji - wyjaśnij na przykładzie róŜnych krajów?
3. Jakie czynniki kształtują poziom dzietności?
4. Jaka jest zaleŜność pomiędzy poziomem wskaźnika rozwoju społecznego (HDI) a poziomem dzietności?
Pytanie
1. Jednym ze skutków niskiego przyrostu naturalnego jest starzenie się społeczeństwa? W których krajach zauwaŜalny jest ten proces? Jakie są jego skutki ekonomiczne i społeczne?
2. Jakie są konsekwencje demograficzne, ekonomiczne i społeczne wysokiego przyrostu naturalnego?
Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności
czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności
przyrodniczogeograficzne
ekonomiczne
demograficzne
historyczno
kulturowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz