Encyklopedia prawa - norma, prawo pozytywne, prawo podmiotowe, akty prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia prawa - norma, prawo pozytywne, prawo podmiotowe, akty prawne - strona 1

Fragment notatki:

Ma 28 stron. Porusza takie problemy jak: norma, prawo pozytywne, prawo podmiotowe, akty prawne, przepisy prawne, źródła prawa, stanowienie prawa, stosowanie prawa, stosunki prawne, fakty prawne, elementy stosunku prawnego.

Co to jest prawo?
Co to jest prawo pozytywne , stanowione, formalne i podmiotowe?
Co to jest norma prawna i czym różni się od innych norm?
Co to jest przepis prawny i akt prawny?
Co to jest świadomość prawna?
Tworzenie prawa.
Przestrzeganie i stosowanie prawa.
Zasady stosowania prawa w sytuacji unormowanej i nie unormowanej.
Wykładnia prawa, teorie, rodzaje wykładni.
Co to jest moc wiążąca?
Pojęcie ludzi w prawie. Jak je wypełniać?
Co to jest systematyka prawa, gałęzie prawa, instytucja prawna?.
Normy prawne charakteryzują się trzema cechami:
dotyczą tylko zewnętrznego zachowania ludzi (względem siebie)
są ustanawiane przez autorytet zewnętrzny
ich przestrzeganie jest zagwarantowane przymusem (którym może posługiwać się władza publiczna)
PRAWO - to zespół norm określających postępowanie ludzi, norm ustanowionych lub usankcjonowanych przez państwo. N prawo składają się normy postępowania dotyczące ludzi. NORMA - to pewien wzorzec, pozwalający podzielić zachowania na takie, które są z nią zgodne, takie które są z nią niezgodne oraz takie do których dana norma się odnosi.
NORMA jest wytworem ludzi i jest skierowana do ludzi czyli wobec danego podmiotu lub podmiotów wyrażająca polecenie pewnego zachowania się we wskazanych okolicznościach. Norma więc musi zawierać:
określenie podmiotu czyli adresata normy w którym wyznacza się obowiązek danego postępowania
określenie okoliczności w których postępowanie ma być realizowane
określenie sposobu zachowania czyli działania albo zaniechania
Normy dzieli my wg najróżniejszych kryteriów.
Ze względu na określenie podmiotu (adresata) i okoliczności w których postępowanie ma być realizowane, dzielimy na:
normy indywidualne czyli występuje konkretne wskazanie na adresata np. pan X ma przystąpić do egzaminu, lub okoliczności np. pan X ma przekroczyć granicę dn.... o godz......
normy generalne czyli adresat wskazany jest grupowo np. studenci zobowiązani są poddać się badaniu lekarskiemu, jeżeli chodzi o okoliczności to np. gdy harcerz dostrzeże w lesie jest pożar powinien zgłosić to w najbliższym posterunku policji.
Ze względu na zachowanie adresata:
norma konkretna czyli skierowana do konkretnej osoby i dotycząca jednorazowego zachowania np. uczestnik zjazdu absolwentów zapłaci za pamiątkowe zdjęcia robione na otwarciu 30 zł.
norma abstrakcyjna dotyczy zaś stałego lub wielokrotnego zachowania adresata normy np. prowadzący pojazd przystępując do wyprzedzania innego pojazdu obowiązany jest najpierw sprawdzić czy może ten manewr wykonać. Prawo jest zespołem norm postępowania. Do prawa zalicza się tylko normy generalne skierowane do pewnej kategorii adresatów określonych rodzajowo i abstrakcyjne obliczone na wielokrotne zastosowanie


(…)

… może zachodzić wyznaczają one jaki organ, w jakich sprawach, o jakiej mocy prawnej, w jakim trybie stanowić może normy prawne. Jeżeli powyższe warunki zostają spełnione decyzja staje się normą prawną.
Akty stanowienia prawa mają charakter perspektywny co oznacza że są zwrócone ku przyszłości. Konsekwencją tego jest również przyjęcie zasady, iż prawo nie powinno działać wstecz lex retro non agit
Konstytutowność…
… obowiązującej
dzień od którego ma on zastosowanie
np. „akt prawny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą prawną od dnia... i ma zastosowanie do czynności prawnych dokonanych po dniu...” Powszechnie stosuje się metodę że prawo nie działa wstecz (lex retro non agit), jednakże od tej metody również sa wyjątki, działanie prawa wstecz jest dopuszczalne jeżeli wsteczna moc obowiązywania prawa…
… normatywny późniejszy został wydany po to aby zmienić dotychczasowy stan prawny. Decyduje o tym nie data wydania ale data ogłoszenia.
Kryterium hierarchiczności:
Wedle zasady „lex superior derogat legi inferiori” oznacza że akt normatywny wyższy rangą uchyla moc obowiązującą aktu niższego rzędu. Wynika to z Hierarchicznej budowy prawa czyli że, akty prawne niższego rzędu są wydawane na podstawie delegacji…
… się do tych, którzy sprawują rządy w państwie, czyli dotyczy działań państwa, wiąże się ściśle z kwalifikacją prawną władczych działań organów władzy publicznej, przejawiających się bądź w formie stanowionych norm ogólnych (tworzenie praw), bądź w formie norm indywidualnych (stosowanie prawa)
PRAWORZĄDNOŚĆ to organizowanie i wykonywanie działalności państwowej na podstawie przepisów prawa gdy prawo to jest równe…
… władzy państwowej, jak i granice sprawowania tej władzy w sposób wyłączny w stosunku do osób, rzeczy i zdarzeń. Granice terytorium państwa określają normy prawa wewnętrznego i umów międzynarodowych (granicznych, prawa morskiego, prawa lotniczego i kosmicznego. W skład terytorium państwa wchodzi obszar:
lądowy
morskie wody przybrzeżne (morze terytorialne i morskie wody wewnętrzne)
wnętrze ziemi - zakres…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz