Elity polityczne część1 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elity polityczne część1 - omówienie - strona 1 Elity polityczne część1 - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

IV. Elity polityczne
1. Definicja elity polit. Johna Bartona
Jest to grupa osób, która wpływa na proces decyzyjny poprzez swą szczególną pozycję, jaką
zajmuje w państwie. Ten wpływ na proces decyzyjny może odbywać się dwojako, a
mianowicie poprzez oddziaływanie regularne i substancjonalne.
a) oddziaływanie substancjonalne – nie mamy na myśli oddziaływania cyklicznego, ponieważ
cykliczność jest związana z powtarzalnością w czasie. Jest to możliwość włączenia się danego
podmiotu w proces decyzyjny w każdej chwili, kiedy uzna to za stosowne. Jest to więc
bardziej potencjalny brak barier.
b) oddziaływanie substancjonalne – jest związane z jakością wypracowanych decyzji, zatem
do elity należy ta osoba, która poprzez zaangażowanie w proces decyzyjny może w istotny
sposób zmieniać kształt i treść decyzji. Takie rodzaj rozumienia elity polit. stał się bardzo
użyteczny, nawet w polskim życiu polit.
Tak zdefiniowana elita polit. może występować w formie kadencyjnej bądź funkcjonalnej.
- elita kadencyjna – grupa, której wpływ na proces decyzyjny wynika z konkretnej nadanej jej
funkcji czy roli polit. Elitarność jest tu przypisana do funkcji lub kompetencji tworzących
rolę, a nie do konkretnego podmiotu w okresie pełnienia danej funkcji. Elitarność kadencyjna
jest wyznacznikiem bardzo wymiernym, obiektywnym.
- elita funkcjonalna – kryterium przynależności jest tu autorytet osobowy, przypisany
konkretnemu podmiotowi, dzięki temu autorytetowi podmiot niezależnie od pełnionej
zinstytucjonalizowanej roli ma wpływ na kształt decyzji polit.
W reżimie demokratycznym pożądana jest równowaga pomiędzy wpływem elit
funkcjonalnych i kadencyjnych. Wzorcowa jest sytuacja w której elitę kadencyjną wybiera się
spośród tych którzy tworzą elitę funkcjonalną. W praktyce jednak taka sytuacja rzadko ma
miejsce, ponieważ te jednostki cieszące się publicznym autorytetem w wąskim zakresie
niechętnie poddają się publicznej weryfikacji w obawie przed utratą prestiżu. Ponadto
funkcjonowanie w elicie kadencyjnej nie jest dla takiego podmiotu atrakcyjne.
2. Problem współczesnych demokracji
Problem ten związany jest z funkcjonowaniem elit polit., możemy go sprowadzić do dwóch
podst. kwestii:
a) jakość kompetencji elit kadencyjnych
b) możliwość kontroli i jawności wpływu elit funkcjonalnych na demokratyczne procedury
decyzyjne
c) degradacja związana z procesem erozji władzy; może zostać opóźniona przez kontrolowaną
wymianę elit polit., a ta wymiana może przyjąć dwojaką formę:
- cyrkulacja – w elicie rządzącej pojawiają się podmioty, które wcześniej nie funkcjonowały
(wymiana rzeczywista)
• cyrkulacja wewnątrz pokoleniowa – zapewnia większą stabilność rządzenia i lepszą
komunikację wewnętrzną pomiędzy członkami elity
• cyrkulacja międzypokoleniowa – poprzez swoją różnorodność pozwala na uzupełnienie elity
o rozmaite, specyficzne kompetencje
- reprodukcja – odtworzenie starej elity (wymiana pozorna); wymiana ta często stoi w
sprzeczności z zasadami porządku demokratycznego, jest pożądana

(…)

… do czynienia u schyłku PRL-u, na
przełomie lat 90, kiedy władze oddawano w PZPR tzw. ,,Młodemu pokoleniu’’, np.
Aleksander Kwaśniewski, Oleksy ,Miller, Szmajdziński, Kalisz.
3. Rozważania teoretyczne dotyczące elit pojawiły się w naukach społecznych stosunkowo
niedawno, na początku XX w. Trzy nazwiska wprowadziły podwaliny pod rozważania
teoretyczne o elitach politycznych.
- Pareto
- G. Mosca
- Robert Michels…
… te Pareto nazywa residuami (zespół bodźców,
popędów) jakimi kieruje się podmiot w swoich działaniach. Pareto wyróżnił na podstawie
obserwacji 10 typów residuów i sklasyfikował ludzi biorąc pod uwagę dominujący typ
residuów, jakie rządzą daną jednostką.
W przypadku elit politycznych Pareto dostrzegł dominację dwóch typów residuów:
- konserwatywne
- innowacyjności
Człowiek niechętnie przyznaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz