Elementy składowe obiektów mostowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy składowe obiektów mostowych - wykład - strona 1 Elementy składowe obiektów mostowych - wykład - strona 2 Elementy składowe obiektów mostowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Elementy składowe obiektów mostowych 2
Rozpiętość przęsła w świetle (światło poziome przęsła) - rozpiętość mierzo­na wzdłuż osi przęsła pomiędzy dworna miarodajnymi punktami podpór; punkty te mogą być wyznaczone np. przez wielką miarodajną wodę (światło mostów nad cie­kami) czy pomiędzy najdalej wysuniętymi punktami podpór (przestrzeń pod kon­strukcjami, pod którymi odbywa się ruch).
Długość mostu w świetle - suma długości w świetle wszystkich przęseł.
Całkowita szerokość pomostu - odległość pomiędzy zewnętrznymi krawę­dziami przekroju poprzecznego przęsła.
Szerokość użytkowa pomostu - suma szerokości wszystkich pasów ruchu wraz z pasami bezpieczeństwa, a więc z wyłączeniem przestrzeni zajętej np. przez urzą­dzenia bezpieczeństwa ruchu (np. bariery).
Wysokość konstrukcyjna - największa odległość pomiędzy dolną krawędzią przęsła a niweletą drogi na moście lub rzędną główki szyny, przy czym dolną kra­wędź przęsła oznacza dowolny element podwieszony do konstrukcji, np. rurociąg lub urządzenie odwadniające.
Wysokość ustrojowa - odległość mierzona od punktu podparcia przęsła (od dol­nych krawędzi łożysk) do górnej krawędzi konstrukcji. Z reguły jest większa od wy­sokości konstrukcyjnej (niekiedy znacznie, np. w mostach kratowych z jazdą dołem).
Wysokość podporowa - odległość między niweletą drogi na moście nad pod­porą i górną krawędzią ciosu lub ławy podłożyskowej.
Wysokość mostu nad terenem - największa wysokość między niweletą osi drogi na moście i terenem. Pojęcie „teren", w zależności od typu konstrukcji, może oznaczać dno rzeki, doliny lub rzędną główki szyny pod wiaduktem.
Wysokość mostu w świetle - najmniejsza odległość pionowa między dolną krawędzią przęsła a najwyższym punktem przeszkody pod przęsłem. Punktem tym może być niweleta drogi pod wiaduktem, rzędna główki szyny lub poziom wielkiej wody.
Kąt skrzyżowania mostu z przeszkodą - mierzony w rzucie poziomym kąt ostry między osią drogi na moście i osią przeszkody. W przypadku mostów w łuku poziomym kąt skrzyżowania mierzy się między styczną w danym punkcie do osi drogi na moście a osią przeszkody.
Kąt skosu przęsła - mierzony w rzucie poziomym kąt ostry między osią podłuż­ną konstrukcji przęsła i prostą łączącą punkty podparcia przęsła.
Kąt skosu podpór - mierzony w rzucie poziomym kąt ostry zawarty między licem podpory a osią podłużną konstrukcji przęsła.
W obiekcie mostowym (z wyjątkiem przepustów) można wyróżnić dwa zasad­nicze układy konstrukcyjne:
- przęsło (przęsła),
- podpory.
W niektórych typach konstrukcji jednoznaczne wyróżnienie tych dwóch ele­mentów konstrukcyjnych może być trudne, np. w przypadku sklepionego mostu łuko­wego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz