Elementy i czynności prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy i czynności prawne  - strona 1 Elementy i czynności prawne  - strona 2 Elementy i czynności prawne  - strona 3

Fragment notatki:
...→ Czynności formalne i nieformalne
Czynności formalne to czynności, w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie. Uchybienie tej formie powodowało nieważność czynności.
W prawie archaicznym przeważały takie czynności. Nazywano je negotia stricti iuris i wywodziły się z ius civile.
czynności przy użyciu wagi i spiżu (per aes et libram): mancipatio (najstarsza forma kupna-sprzedaży), nexum (pożyczka), solutio per aes et libram (akt umorzenia zobowiązania), fiducia cum creditore contracta (rzeczowa forma zabezpieczenia wierzytelności);
in iure cessio, czyli pozorny proces windykacyjny za pomocą którego przenoszono wobec urzędnika określone prawa materialne lub niematerialne;
zobowiązania słowne – sponsio, a następnie stipulatio...


...Wypadki rozejścia się oświadczenia woli z wolą rzeczywistą. Niezgodność ta może być świadoma i celowa: gdy oświadczenie woli zachodzi nie na serio, symulacja i reservatio mentalis lub nieświadoma, np. w przypadku błędu i dolus.
Oświadczenie woli nie na serio, np. na scenie, w żarcie (per iocum), w celach pokazowych (demonstrandi intellectus causa) nie wywoływało żadnych skutków prawnych.
Symulacja (simulatio) – czynność pozorowana, ma miejsce wówczas gdy strony umawiają się, że dokonana czynność nie będzie wywoływać dla nich skutków prawnych albo będzie wywoływać inne skutki prawne. Czynność symulowana służyła obejściu prawa. Dopóki brano pod uwagę jedynie formę czynności, to ważność czynności symulowanej nie zmieniała się. Dopiero gdy zaczęto brać pod uwagę intencję stron, czynność symulowana była nieważna. Mogła natomiast utrzymać się ważność czynności ukrytej (dyssymulowanej), o ile była zgodna z prawem....

Zdarzenia prawne - zdarzenia wywołujące określone skutki prawne.
Działania prawne - zdarzenia prawne zależne od ludzkiej woli.
Czyny niedozwolone - działania prawne niezgodne z obowiązującym prawem. Skutki, jakie prawo wiąże z tymi czynami, powstają niezależnie, a nawet wbrew woli działającego.
Czynności prawne (akty prawne) - działania prawne zgodne z obowiązującym prawem.
Czynność prawna to oświadczenie woli zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. Jest to czynność konwencjonalna. Sposób jej dokonania, formę i skutki określa prawo. W zależności od czynności podmiot mógł w mniejszym lub większym zakresie określać jej skutki w granicach przyjętej konwencji. Czynność prawna, aby być skuteczna nie mogła być niezgodna z prawem, omijać go, lub być niezgodna z dobrymi obyczajami.
PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH
→ Czynności formalne i nieformalne
Czynności formalne to czynności, w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie. Uchybienie tej formie powodowało nieważność czynności.
W prawie archaicznym przeważały takie czynności. Nazywano je negotia stricti iuris i wywodziły się z ius civile. czynności przy użyciu wagi i spiżu (per aes et libram): mancipatio (najstarsza forma kupna-sprzedaży), nexum (pożyczka), solutio per aes et libram (akt umorzenia zobowiązania), fiducia cum creditore contracta (rzeczowa forma zabezpieczenia wierzytelności);
in iure cessio, czyli pozorny proces windykacyjny za pomocą którego przenoszono wobec urzędnika określone prawa materialne lub niematerialne;
zobowiązania słowne - sponsio, a następnie stipulatio.
Charakterystyczna dla tych czynności była forma słowna. Forma pisemna upowszechniła się pod wpływem praw hellenistycznych.
Czynności nieformalne to czynności, w których wymagany był konsen

(…)

… się obowiązującemu prawu oraz dobrym obyczajom. Wszelkie czynności w których brak było choćby jednego z wyżej wymienionych składników powodował nieważność czynności prawnej a więc brak jakichkolwiek skutków prawnych.
KONWALIDACJA (KONWALESCENCJA) I KONWERSJA CZYNNOŚCI PRAWNYCH.
Konwalidacja była wyjątkiem od stosowanej w prawie rzymskim zasady, iż to co od początku jest wadliwe nie może być z biegiem czasu…
…, nieujawniona niezgodność woli z oświadczeniem, polegająca na złożeniu oświadczenia bez zamiaru wywołania skutków prawnych, nie miała znaczenia, tzn. czynność prawna była ważna.
Error to mylne wyobrażenie o istniejącej rzeczywistości. Błąd mógł polegać na mylnym wyobrażeniu co do prawa (error iuris) albo jego nieznajomości (ignorantia iuris). Ignorantia iuris nocet. Wyjątkami od tej zasady byli minores…
… się zgodnie z przyjętym obowiązkiem (actio fiduciae)
fiducia cum creditore contracta - poprzedniczka zastawu
fiducia cum amico contracta - poprzedniczka depozytu i komodatu
mancipatio familiae - zmierzała do osiągnięcia skutków testamentu
coëmptio fiduciae causa - służyła kobiecie do zmiany niewygodnego tutora
fiducjarna mancypacja osób alieni iuris była wykorzystywana przy dokonywaniu adoptio i emancipatio…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz