Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa- opracowanie - strona 1 Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa- opracowanie - strona 2 Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa
1. Pojęcie i składniki majątku obrotowego przedsiębiorstwa
1.1. Definicja majątku trwałego
Majątek, który tworzą aktywa :
trwałe, zw. też długotrwałymi
względnie stałe w krótkim okresie czasu
rosnące w długim czasie wraz z rozwojem zdolności produkcji przed.
1.2.Definicja majątku obrotowego Majątkiem obrotowym są aktywa wykorzystywane w przedsiębior­stwie przez okres nie dłuższy niż rok.
znajduje się w ciągłym ruchu, przechodząc przez kolejne fazy tej działalności.
zmieniają swoją postać naturalną w bardzo krótkim czasie na skutek prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.
1.3. Kryteria podziału majątku obrotowego
1.3.1. Charakter
1.3.2. Zmienność
1.4.1 Składniki wydzielone na podstawie kryterium charakteru
1.4.1.1. Zapasy:
nabyte lub wytworzone we własnym zakresie składniki majątkowe, które przeznaczone są do zużycia lub dalszej odsprzedaży.
zaliczki na poczet dostaw
Z finansowego punktu widzenia istotne znaczenie ma poddział zapasów w zależności od funkcji pełnionych w przedsię­biorstwie: można podzielić na:
bieżące, które są konieczne do zapewnienia ciągłości i ryt­miczności produkcji (zapasy surowców i materiałów) oraz sprzedaży (zapasy wyrobów i towarów);
sezonowe, które przekraczają bieżące potrzeby i są gromadzo­ne przed okresami wzmożonego zbytu (np. przygotowanie wyrobów i towarów obejmujących odzież zimową już w lecie) lub w okresie po­daży surowców (np. gromadzenie zapasów buraków do przetwórstwa w cukrowniach, sezonowe zakupy bawełny w okresie jej zbiorów)
nadmierne, tj. przekraczające uzasadnione ekonomiczne po­trzeby posiadania zapasów bieżących i sezonowych
zbędne, które nie mogą być w ogóle wykorzystane w przed­siębiorstwie i powinny być odsprzedane i zlikwidowane dla unik­nięcia dalszych kosztów ich utrzymania.
w skład zapsów wchodzą :
materiały
są jedną z podstawowych pozycji rzeczowego majątku obrotowego w przedsiębiorstwie wytwórczym.
Służą na ogół do jednorazowego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym. Przenoszą całą swoją wartość na nowo wytworzone produkty
zalicza się do nich:
zapasy surowców, które stanowią istotę produkowanego wyrobu, nadają mu pewne cechy albo służą do celów ogólnogospodarczych i administracyjnych
zapasy surowców, które są źródłem energii
opakowania
części zamienne

(…)

… - koszt jednostki zużywanego materiału, i - rodzaj zużywanego materiału (i=1, 2... n).
3.4. Ekonomika gospodarowania zapasami materiałów w przedsiębiorstwie
3.4.1. Wycena zapasów i sterowanie zapasami
Utrzymywanie zapasów surowców i materiałów jest związane z:
zapewnieniem rytmiczności produkcji,
przewidywanymi przyrostami cen,
zmianami stóp procentowych kredytów,
wahaniami kursów walut,
ograniczeniem…
…-in-time. jest systemem sterowania zapasami, w którym producent koordynuje przebieg procesu produkcji z do­stawcami, tak że materiały i części docierają do producenta dokład­nie wtedy, kiedy są potrzebne w procesie produkcji.
Racjonalne kształtowanie wielkości i struktury zapasów wymaga przede wszystkim sprawnego systemu ich normowania, zapewniają­cego ciągłość produkcji i sprzedaży…
… obce.
środki krajowe
środki obce
1.4.2. Składniki wydzielone na podstawie kryterium zmienności a) majątek stały
tworzą go stałe aktywa obrotowe przedsiębiorstwa
stałe aktywa obrotowe są niezależne od wa­hań dziennych, sezonowych lub cyklicznych zmian aktywności gos­podarczej przedsiębiorstwa.
b) majątek zmienny
tworzą go zmienne aktywa obrotowe przedsiębiorstwa
Jego wielkość waha się na skutek…
… sprzedaży banku, w którym zakupiono lub sprzedano te środki dewizowe.
Według wartości nominalnej wyceniane są również czeki i weksele obce.
3.1. Ekonomika gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie
Przez gospodarkę materiałową rozumiemy całokształt działań przed­siębiorstwa dotyczących:
zakupu surowców, materiałów i półwyrobów,
dyspozycji materiałowej i utrzymywania zapasów
dostarczania dóbr klientom wewnętrznym i zewnętrznym,
usuwania i utylizacji zbędnych dóbr.
Celem gospodarki materiałowej jest
W tradycyjnym podejściu : racjo­nalne dostarczanie materiałów potrzebnych przedsiębiorstwu do pro­dukcji.
w nowoczesnym podejściu: zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa przez poszukiwa­nie i wykorzystywanie ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionych rozwiązań w sferze zaopatrzenia materiałowego…
…, które umożliwiają okreś­lenie zużycia materiałów na podstawie analizy dokumentacji, wzo­rów, rysunków itp.
technik doświadczalno-laboratoryjnych, które pozwalają na ustalenie zużycia materiałów na podstawie wyników badań labora­toryjnych, przeprowadzonych w warunkach zbliżonych do rzeczy­wistych;
technik doświadczalno-produkcyjnych, które polegają na usta­leniu wielkości zużycia materiałów na jednostkę produkcji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz