Ekonomika i polityka regionalna-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i polityka regionalna-wykład - strona 1 Ekonomika i polityka regionalna-wykład - strona 2 Ekonomika i polityka regionalna-wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 9 Zasada koncentracji W celu osiągnięcia maksimum efektów, interwencja funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności koncentrowana jest na ściśle określonych obszarach i dokonuje się w ramach szczegółowych celów funkcjonalnych. Dla lat 2007 - 2013 przyjęto trzy cele polityki strukturalnej.
Głównym obszarem interwencji i koncentracji środków Funduszy Strukturalnych są regiony o najniższym, w skali Wspólnoty, poziomie rozwoju społeczno - gospodarczego. Zasada programowa nia Zasada ta polega na realizowaniu priorytetów polityki strukturalnej w oparciu o przygotowywane przez państwa członkowskie, a zatwierdzane przez Komisję Europejską, wieloletnie plany rozwoju.
Zasada subsydiarności Zgodnie z tą zasadą, sprawy powinny być załatwiane na najbardziej odpowiednim poziomie zarządzania państwem. Władza centralna powinna powstrzymywać się przed działaniem w tych strefach, które znajdują się w kompetencji innych podmiotów władzy publicznej.
Zasada partnerstwa W procesie przygotowywania, monitorowania i oceny działań interwencyjnych podejmowanych w ramach polityki strukturalnej powinny być włączone wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje - przedstawiciele władz państwowych na poziomie centralnym i regionalnym, władze samorządowe wojewódzkie, powiatowe i gminne, przedstawiciele środowisk społeczno - gospodarczych oraz Komisja Europejska. Zasada dodatkowości Zasada ta polega na obowiązku utrzymywania przez państwa członkowskie UE wysokości własnych wydatków na politykę spójności na danym obszarze, na poziomie co najmniej równym wydatkom z poprzedniego okresu programowego. Tym samym, zasada dodatkowości ma stanowić gwarancję, ze wsparcie finansowe Wspólnoty nie będzie traktowane jako substytut krajowej pomocy, lecz jako wzmocnienie wspólnych wysiłków w celu przezwyciężenia problemów strukturalnych. ZASADY POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE Zasada subsydiarności rozwoju regionalnego Oznacza ona, że polityka regionalna państwa ma charakter uzupełniający i pomocniczy wobec działań podejmowanych przez samorządy województw. Działania polityki regionalnej państwa powinny więc wspierać i kooperować z polityką regionalną województw samorządowych a nie zastępować lub dublować te polityki.
Zasada wspierania rozwoju endogenicznego wojewó dztw Działania polityki regionalnej państwa powinny w pierwszej kolejności zmierzać do pobudzenia potencjału endogenicznego województw opierając się na wewnętrznych czynnikach wzrostu, a nie jedynie na zewnętrznej redystrybucji dochodu, utrwalającej zachowania typu „wyuczonej bezradności” (strategia rent seeking)


(…)

… - jest mierzona za pomocą produktu krajowego brutto na mieszkańca ( przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej), wzrost spójności gospodarczej rozumiany jest jako zmniejszenie zróżnicowań w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy obszarami bogatymi a biednymi
spójność społeczna - jest mierzona za pomocą wskaźnika stopy bezrobocia lub stopy zatrudnienia, wzrost spójności społecznej - zmniejszenie zróżnicowań…
…:
czynniki
Wewnętrzne
zewnętrzne
czynniki
pozytywne
Mocne strony
Szanse
negatywne
Słabe strony
Zagrożenia
Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju Konkurencyjność…
…) otoczenie biznesu
- obecność instytucji otoczenia biznesu
- organizacja targów, wystaw
d) infrastruktura techniczna
- rozbudowa i dywersyfikacja transportu (transport multimodalny, autostrady, koleje, rzeki, lotniska) i telekomunikacji - zainwestowanie w infrastrukturę komunalną (wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci…)
e) infrastruktura społeczna
- sprawny system edukacji, sprawna sieć usługowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz