Ekonomika i organizacja ubezpieczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i organizacja ubezpieczeń - strona 1 Ekonomika i organizacja ubezpieczeń - strona 2 Ekonomika i organizacja ubezpieczeń - strona 3

Fragment notatki:

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych po wyrażeniu opinii od Rady Nadzoru wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na wniosek zainteresowanego.
Wniosek musi zawierać:
nazwę i siedzibę
obszar i rzeczowy zakres działania Z.U.
określenie wysokości kapitału zakładowego (TUW) lub akcyjnego
określenie założycieli Z.U.
formę organizacyjną działalności
określenie wysokości Funduszu Organizacyjnego, przeznaczonego na utworzenie administracji zakładu oraz zorganizowanie sieci przedstawicielstw
imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, jak również osoby wykonującej czynności w dziale matematyki ubezpieczeniowej, statystyki
Do wniosku dołączamy:
plan działalności
dowód posiadania środków własnych wolnych od obciążeń w wysokości równej zakładanemu kapitałowi akcyjnemu lub zakładowemu oraz funduszowi organizacyjnemu wraz z oświadczeniem o przeznaczeniu ich na pokrycie kapitału akcyjnego lub zakładowego oraz funduszu organizacyjnego
kwalifikacje osób (m.in. Zarządu, Rady Nadzorczej i akcjonariuszy)
statut Z.U.
ogólne warunki ubezpieczenia określone we wniosku
inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania zezwolenia
Plan działalności musi zawierać:
metody obliczania rezerw techniczno - ubezpieczeniowych
max wielkości obejmowanego ryzyka oraz metody ich wyliczania
koszty akwizycji
koszty administracji
metody wyliczania składki
jednym z najważniejszych dokumentów dołączanych do planu działalności jest rachunek symulacyjny z pierwszych trzech kalendarzowych lat działalności, sporządzony w wersji optymistycznej i pesymistycznej z uwzględnieniem zbioru składki, wysokości odszkodowań, kosztów administracji, akwizycji, wysokości rezerw techniczno - ubezpieczeniowych, szkodowości, marginesu wypłacalności, środków własnych oraz innych danych charakteryzujących sytuację finansową Z.U. tj. bilans, rachunek zysków i strat
Zezwolenie jest wydawane na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego albo kilku rodzajów ubezpieczeń. Z.U. obowiązany jest rozpocząć działalność w terminie nie dłuższym niż rok od daty wystawienia zezwolenia. Z.U. obowiązany jest powiadomić organ nadzoru o zmianie osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz akcjonariatu w terminie 30 dni od daty powstania zmiany. Zmiana obszaru lub rzeczowego zakresu działania Z.U. wymaga

(…)

… gospodarczy państwa
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych na wniosek organu nadzoru - PUNU Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń może cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub kilku grup albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń jeżeli:
Z.U. przestał spełniać warunki wymagane do otrzymania zezwolenia
Z.U. prowadzi działalność z naruszeniem przepisów…
… w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji. Cofnięcie zezwolenia powoduje, że Z.U. nie może zawierać nowych umów ubezpieczenia a umowy już zawarte nie mogą być przedłużane i nie ulegają przedłużeniu a suma ubezpieczenia nie może być podwyższana. Minister może nałożyć ograniczenie swobody gospodarki finansowej Z.U. lub przekazać zarząd majątku Z.U. wyznaczonej osobie. Cofnięcie zezwolenia w zakresie całej…
… na tym, aby ubezpieczenia były ogólnie powszechne dla społeczeństwa i były zgodne z ich zapotrzebowaniem
zasada pełności - powinna spełniać taki warunek, że suma ubezpieczenia pokrywa wartość szkody
zasada realności - ochrony ubezpieczenia, są przepisy, które dają poczucie bezpieczeństwa iż mamy prawo żądać wypłaty odszkodowania lub świadczenia, istnieje również szereg przepisów finansowych tj. środki własne, które muszą…

sprawozdawczość szkodową - ilość szkód zgłoszonych, poziom roszczeń, ilość szkód wypłaconych, ilość szkód odmówionych lub będących w stanie likwidacji oraz przyczyny szkody
Wskaźniki techniczno - ubezpieczeniowe:
wskaźnik szkodowości losowej - jest to suma odszkodowań w porównaniu do sumy ubezpieczenia
wskaźnik szkodowości finansowej - jest to suma wypłaconych odszkodowań do sumy składek brutto
wskaźnik częstości szkód - jest to liczba szkód do liczby zawartych ubezpieczeń
wskaźnik rozszerzalności szkód - jest to liczba szkód przypadająca na jeden wypadek
wskaźnik intensywności szkód - jest to suma odszkodowań w porównaniu do sumy ubezpieczenia, ale tylko tam gdzie wystąpiła szkoda
wskaźnik sprawności i likwidacji szkód - jest to liczba szkód zlikwidowanych do liczby szkód zgłoszonych
Zgodnie z art. 11…
… i giełdy akcje takiego ZU zostają dopuszczone do publicznego obrotu, mogą mieć postać akcji na okaziciela, w przypadku uczestnictwa takiej akcji spółka zobowiązana jest w ciągu 3miesięcy od dnia uchylenia takiej decyzji należy dokonać zmiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
T.U.W. - kapitał zakładowy towarzystwa podzielony jest na udziały, udziały nie są papierami wartościowymi…
… do zarządzania Z.U.
założyciele lub członkowie Zarządu byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub karno-skarbowe
założyciele nie udowodnią posiadania środków własnych wolnych od obciążeń w wysokości odpowiadającej kapitałowi akcyjnemu lub zakładowemu
plan działalności nie zapewnia trwałej zdolności Z.U. do wykonywania zobowiązań
kiedy jest zagrożony interes…
… być potwierdzone opinią aktuariusza o ich prawidłowości.
Aktuariuszem może być osoba, która:
ma pełną zdolność do czynności prawnych
ma miejsce zamieszkania na terytorium RP
nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub karno-skarbowe
posiada wykształcenie wyższe zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla aktuariuszy
została wpisana na listę aktuariuszy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz