Ekonomika budownictwa - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika budownictwa - opracowanie zagadnień  - strona 1 Ekonomika budownictwa - opracowanie zagadnień  - strona 2 Ekonomika budownictwa - opracowanie zagadnień  - strona 3

Fragment notatki:

Normy ilościowe -normy nakładów
Krok 1
Ustalenie warunków pracy malarza( y), ilości pracowników, technologii wykonywania robót, zastosowanych materiałów, warunków pracy, kwalifikacji i zdolności robotników, wymagań jakościowych i wielkości robót
NORMOWANIE PRACY
Krok 1-ustalenia Ustalenie warunków pracy malarza( y), ilości pracowników………………………., technologii wykonywania robót………………, zastosowanych materiałów………………….., warunków pracy………………………………, kwalifikacji i zdolności robotników………………, wymagań jakościowych ………………………….
wielkości robót……………………………………….
NORMOWANIE PRACY
Krok 2
Ustalenie czasu pracy robotnika:
Czas podstawowy
Czas pomocniczy
Prace przygotowawczo -zakończeniowe
Uzupełniający
przestoje
Bilans czasu operacji produkcyjnych:
Malowanie pędzlem
Ustawienie rusztowań i drabin
Zabezpieczenie niemalowanych powierzchni
Krok 2
Bilans czasu operacji uzupełniających:
Odpoczynki i przerwy na potrzeby fizjologiczne,
Przerwy technologiczne
Obsługa stanowiska
Zmiana stanowiska
Przygotowanie i zakończenie
Krok 2
Bilans czasu przestoi( strata czasu)
Pracochłonność oznacza wyrażone w rg( lub innych jednostkach) nakłady czasu pracy niezbędne do wykonania określonego zadania. W normach czasu określona jest pracochłonność wykonania jednostki produkcji, natomiast czas wykonania pracy (Tw) zależy od pracochłonności i liczby wykonawców.
Tw= G/k
gdzie :
G- pracochłonność,k- liczba wykonawców
cena jednostkowa — należy przez to rozumieć: 1.sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz
2. kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych;
jednostkowe nakłady rzeczowe — należy przez to rozumieć nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do wykonania jednostki przedmiarowej roboty podstawowej;
katalogach — należy przez to rozumieć publikacje zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe;
kosztach pośrednich — należy przez to rozumieć składnik kalkulacyjny wartości kosztorysowej,
uwzględniający nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności

(…)

… zewnętrzne uwzględniony jest transport pionowy materiałów i elementów rusztowań na całą wysokość ustawionych rusztowań . Transport pionowy materiałów dla wykonania rusztowań wewnętrznych uwzględniony jest w nakładach tylko przy montażu rusztowań na pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru) budynku lub budowli. Rusztowania zewnętrzne drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w metrach kwadratowych

Cena najmu
Zasady przedmiarowania roboty murowe 1. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych, przyjmując jako wysokość spód fundamentu do poziomu pierwszej izolacji poziomej ściany. 2. Ściany z kamienia oblicza się w [m3]. 3. Pozostałe ściany oblicza się w [m2] przyjmując wysokość: ‐ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem) ‐ od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu dla ścian kondygnacji wyższych. 4. Wysokość ścianek działowych przyjmuje się od wierzchu fundamentu lub stropu do spodu następnego stropu. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót
Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować: wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie…
… nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej.
Jeżeli w normie określa się nie nakład czasu pracy potrzebny do wykonania jednostki produktu Nc=nc/i , lecz liczbę jednostek produkcji jaka powinna być wykonana w jednostce czasu to mówimy o normie wydajności lub normie wyrobu
NW=1/Nc
Przedmiar robót jest to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
Obmiar robót (obliczenie…
…, na którym są ustawione do wysokości 1,5m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny itp. robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza się występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0,5m i wnęki głębsze od 0,5m, jeżeli szerokość wnęki jest większa niż podwójna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz