Ekonomiczna efektywność inwestycji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczna efektywność inwestycji - strona 1 Ekonomiczna efektywność inwestycji - strona 2 Ekonomiczna efektywność inwestycji - strona 3

Fragment notatki:Wykłady zawierają tematy, m.in.: gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie; ekonomiczne związki przedsiębiorstwa z otoczeniem; definicja zasobu w ekonomii i kryteria wyodrębnienia; zasób specyficzny a zasoby klasyczne; procedura tworzenia projektu inwestycyjnego; procedura tworzenia i podstawowe elementy produktu; zastosowanie progu rentowności bep2; wrażliwość cenowa w produkcji wieloasortymentowej.

Pośród wykładów znaleźć można liczne wykresy, wzory.

Ekonomiczna efektywność inwestycji - Wykłady z Panem Ostojem.
Wykład 1.
Temat: Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie.
Cel przedmiotu.
Nabycie umiejętności budowy sprawnych pod względem technicznym i ekonomicznym wariantów projektów realizujących określony proces wytwarzania danych produktów (lub świadczenia usług) oraz dokonywać wyboru najlepszego spośród nich stosując określone kryteria ekonomiczne.
Zasoby - przypomnienie.
Zasoby produkcyjne - to każdy dostępny potencjał, który w ramach danego podmiotu w danym momencie może być pośrednio lub bezpośrednio użyty w celu wytworzenia produktów.
Główny podział zasobów:
Rodzaj zasobu
Wynagrodzenie użycia zasobu
- dochody pierwotne
Zasób ziemi
Renta gruntowa, czynsz
Zasób pracy
Płaca
Zasób kapitału
Zysk + Amortyzacja
Czasami wprowadza się:
Zasób „technologii”
Zasób przedsiębiorczości
Kapitał finansowy
Zasoby specyficzne: informacja, sieć, reputacja, itd.
Przedsiębiorstwo przypomnienie.
Przedsiębiorstwo - to względnie wyodrębniony podsystem ekonomiczny podporządkowany realizacji określonego celu gospodarczego, przy czym cel ten posiada systemotwórczy charakter i powinien być rozpatrywany w wymiarze rzeczowym (wytworzenie określonego produktu) i finansowym - (uzyskanie dochodu, wzrost wartości przedsiębiorstwa - wzrost wartości majątku właściciela).
Przedsiębiorstwo może posiadać w różnych okresach różne cele krótkookresowe, jednak w każdym przypadku, w długim okresie są one podporządkowane wymienionym na wstępie celom.
Najważniejsza cecha szczególna przedsiębiorstwa - jako względnie wyodrębniony podsystem ekonomiczny przedsiębiorstwo posiada zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji gospodarczych.
Ponadto przedsiębiorstwo cechują następujące odrębności:
terytorialna;
organizacyjna;
ekonomiczna;
prawna;
Istota związków ekonomicznych - realizują przepływy gospodarcze.
Cechy szczególne związków ekonomicznych - dzielą się na rynkowe i pozarynkowe.
Ekonomiczne związki przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Nakład kapitałowy - to wielkość środków finansowych, które są zaangażowane po to, by środki tworzące majątek przedsiębiorstwa mogły w danym momencie funkcjonować jako zorganizowana całość. Nakłady - to wielkości odzwierciedlające fizyczne zużycie (użycie zasobów).
Koszt - to wydatek odzwierciedlający ekonomicznie uzasadnione zużycie zasobów w danym okresie w celu wytworzenia określonego produktu.
Każdy koszt jest wydatkiem, nie każdy wydatek jest kosztem z uwagi na:
istnienie wydatków nie posiadających charakteru kosztu (np. podatek dochodowy, spłata raty kredytu w części dotyczącej zwrotu pożyczonego kapitału, wypłata dywidendy, itd.),


(…)

… główny identyfikuje działanie od momentu nawiązania kontaktu z klientem do momentu wykonania świadczonej usługi.
Do punktu B, należy odpowiedzieć na pytania:
Jaka jest działalność pomocnicza?
Działalność pomocnicza - to działalność nie będąca głównym procesem technologicznym, ale stawiająca techniczny warunek funkcjonowania przedsięwzięcia inwestycyjnego jako zorganizowanej całości, np: reklama…
… dla niemotoryzowanych.
Rezultaty:
Dzięki punktowi f następuje identyfikacja dodatkowych nakładów kapitałowych i kosztów z tytułu lokalizacji, przy czym należy uwzględnić.
Wykład 3.
Temat: Próg rentowności wieloasortymentowej.
Próg rentowności.
1. Kryterium oceny rentowności przedsięwzięcia inwestycyjnego jest próg rentowności.
Ile muszą wytworzyć i sprzedać danego produktu, żeby koszty zwrócić w przychodach.
BEP1 Qmin…
… na generowanie określonych zysków należących do projektu (ZnP). Rentowność ta to jednocześnie rentowność kapitału właściciela projektu, jeżeli projekt w całości jest finansowany ze źródeł własnych. Zastosowanie innych źródeł finansowania może wywołać dodatni efekt dźwigni finansowej zwiększając kapitał własny należy jednak pamiętać, że wskaźnik rentowności jest ustalany zazwyczaj w odniesieniu do określonego…
… w przyszłości.
Konsument ceni bardziej konsumpcję bieżącą niż przyszłą.
W związku z powyższym można ustalić wartość inwestycji obecną, która będzie przynosiła określone dochody netto w przyszłości.
Przykład.
Zatem:
NPV = kodz - kapitał odzyskany
r - wymagany przez właściciela koszt kapitału własnego
Nk - Nakłady kapitałowe.
Co to koszty kapitału własnego?
Jest to minimalna stopa zwrotu (kapitału) pozwalająca…
…, te same przychody. Po zdyskontowaniu okazuje się, że suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest różna. Z tego rachunku wynika że należy odrzucić C, bo NPV ujemne, ale powstaje pytanie, który z pozostałych trzech projektów należy wybrać. W tym celu stosujemy współczynnik NPVR.
NPVR = PVI - to zdyskontowany nakład kapitałowy.
NPV traktujemy tutaj jako dodatnią wielkość dającą nadzwyczajną…

samodzielny byt materialny ekonomiczny
Rodzaje efektywnej alokacji zasobów:
techniczna efektywność gospodarowania zasobami
ekonomiczna efektywność gospodarowania zasobami
Zasady efektywnej alokacji zasobów:
Zasada przewagi korzyści nad kosztem;
zasada optymalnej alokacji;
zasada odpowiedniości celów;
zasada efektywnego użycia;
zasada odpowiedniości postaci;
zasada wykorzystania wielkości rynkowych;
zasada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz