Ekonomia wykłady i ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia wykłady i ćwiczenia - strona 1 Ekonomia wykłady i ćwiczenia - strona 2 Ekonomia wykłady i ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Pierwszy plik zawiera materiały z wykładów i ma objętość 11 stron, natomiast drugi ma objętość 23 stron i zawiera materiały pochodzące z ćwiczeń. Warto nadmienić, że w drugim dokumencie znajdziemy także wzory z zakresu przedmiotu.

W pierwszym pliku znajdziemy informacje na temat: na czym polegała transformacja ustrojowa, jaka była sytuacja makroekonomiczna w Polsce przed i po 1989 roku oraz jakie były najważniejsze ustawy planu Balcerowicza. Ponadto w treści notatki znajdziemy również opisy takich pojęć jak: polityka fiskalna, pieniężna, dochodowa i gospodarcza, proces reprodukcji, trwałe środki produkcji, odpisy amortyzacyjne, środki obrotowe produkcji, proces akumulacji. W dokumencie znalazł się także podział reprodukcji na reprodukcję prostą, rozszerzoną i zwężoną. Oprócz tego w treści notatki znalazło się miejsce na omówienie takich zagadnień jak: wartość globalna, produkt globalny, produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, dochody netto, produkt narodowy netto, inwestycje,
PKB per capita. Dodatkowo podano tu również informacje jak obliczane jest PKB, czym jest miernik ekonomicznego dobrobytu i indeks rozwoju społeczeństwa oraz jak wygląda podział dochodu narodowego. Następnie w dokumencie spotkamy takie pojęcia jak: klin podatkowy, rozwój społeczno-gospodarczy i ekonomiczny, wzrost gospodarczy, nakłady pracy, mierniki wzrostu gospodarczego, liberalizm gospodarczy, offshoring, outsourcing. Dalej znajdziemy rodzaje budżetu, w tym budżet zadaniowy i klasyczny. Następnie w dokumencie poruszono tematykę pieniądza, w tym zagadnienia: ewolucja pieniądza, funkcje pieniądza, równanie Fischer`a, rodzaje pieniądza, podaż pieniądza, baza monetarna, mnożnik kreacji pieniądza, rozmiary zasobów pieniądza. Na koniec pojawiają się jeszcze informacje na temat systemu podatkowego, jego funkcji i podziału podatków. Drugi dokument rozpoczyna się od charakterystyki teorii ekonomicznych, takich jak: merkantylizm, fizjokratyzm, ekonomia klasyczna, prawo rynków Saya, szkoła neoklasyczna, keynesizm, monetaryzm, szkoła neoaustriacka i marksizm. Następnie znajdziemy porównanie gospodarki centralnie planowanej z gospodarką rynkową. Ponadto w treści notatki znajdziemy również omówienie takich zagadnień jak: funkcje rynku, cechy rynku doskonale konkurencyjnego, popyt, podaż, koszt alternatywny, funkcje ekonomii, etapy analizy ekonomicznej, modele ekonomiczne, mierzenie PKB. Kolejnymi opisanymi pojęciami są: gospodarstwo domowe, odpisy amortyzacyjne, zakupy rządowe, bilans handlowy, oszczędności prywatne i państwa. Bardziej szczegółowej charakterystyki doczekały się takie elementy nauki ekonomii jak: analiza długookresowa, model wzrostu Solowa, model endogenicznego wzrostu i model krótkookresowy. W dalszej części notatki znajdziemy też pojęcia: mnożnik, budżet państwa, podatek, krzywa Laffera, zakład ubezpieczeń społecznych, rynkowa stopa procentowa. Oprócz tego w notatce znajdziemy też informacje na temat takich zagadnień jak: operacje otwartego rynku, stopa rezerw obowiązkowych, inflacja, deflacja, realna wielkość kredytu, hipoteza Fishera, luka popytowa, aprecjacja, deprecjacja. Dalej mowa jest o bezrobociu i jego rodzajach, stagflacji, budżecie państwa, deficycie budżetowym, długu publicznym i luce Okuna.

Ekonomia - nauka badająca w jaki sposób społeczeństwo decyduje o tym co? Jak? i dla kogo produkować. Jest nauką społeczną, badającą zachowania ludzkie.
- nazwa ekonomia wywodzi się od greckich słów ojkos i nomos. Jako pierwszy nazwę ekonomia wpr

(…)

… = a + MPC Y
a - konsumpcja autonomiczna (niezależny od dochodu)
MPC - krańcowa skłonność do konsumpcji
Y - dochód rozporządzalny
MPS - krańcowa skłonność do oszczędzania MPS = 1 - MPC
Popyt globalny + planowane wydatki = faktyczna wytworzona produkcja (przy stałych cenach)
- w jaki sposób ograniczenie inwestycji ma wpływ na PKB
- ograniczenie popytu inwestycyjnego
- gdy spadają inwestycje gwałtownie maleje PKB. Spadek inwestycji pociąga za sobą spadek produkcji, spadek konsumpcji i w rezultacie spadek AD.
- mnożnik - informuje o tym jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany popytu autonomicznego
- popyt autonomiczny - popyt niezależny od dochodów
- nachylenie krzywej zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji
- popyt konsumpcyjny zależy od dochodów
- popyt inwestycyjny zależy od przewidywań…
… wydatkowane przez rząd np. na zbrojenia, obronę narodową. Nie ma tu płatności transferowych (zasiłki, renty) i płatności od długu publicznego.
- zasób kapitału - całkowita fizyczna ilość kapitału produkcyjnego zaangażowanego w gospodarce
- inwestycje brutto = inwestycje netto + amortyzacja
- inwestycje netto = inwestycje brutto - amortyzacja
- inwestycje w zapasy - zmiana wielkości zasobu zapasów…
… ZUS i podatek dochodowy, a powiększone o płatności transferowe i odsetki od kapitału
Y = Y - wydatki na ZUS + N + F - T
- PKB per capita - odzwierciedla poziom życia obywatela. Miernik dobrobytu
- Do PKB nie są wliczane:
- wolny czas
- wykształcenie
- elementy wpływające na jakość życia (hałas, zanieczyszczenia)
- szara strefa
- PKB realne - produkcja w danym kraju, w ciągu roku przy uwzględnieniu…
… wykorzystanie czynników wytwórczych
- brak problemów ze zbytem wytworzonych towarów
- stan równowagi - wszystkie rynki osiągnęły stan równowagi (płace i ceny osiągnęły poziom niezbędny do zrównoważenia popytu i podaży)
- produkcja potencjalna - produkcja przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji (siły roboczej)
- produkcja faktyczna - produkcja realnie wytworzona w gospodarce
- wzrost czynników produkcji…
… progresywne
- oparty o stawki degresywne
- system proporcjonalny (podatek liniowy)
- podatek ma charakter przymusowy, bezzwrotny, nieodpłatny
- podział podatków:
- majątkowe - płacone od posiadanego majątku, od darowizn
- przychodowe
- konsumpcyjne
- dochodowe (pośrednie i bezpośrednie)
- VAT - podatek od wartości dodanej, ustanowiony w 1993 roku. Są 3 stawki VAT: 7, 0, 3%

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz